Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr 149/2014 w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Biały Bór w zakresie projektu pn. ?Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biały Bór? realizowanego ze środków POIŚ na lata 2007-2013 2016-01-21 09:06:13
dokument Zarządzenie Nr 148/2014 w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w zakresie projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biały Bór i Kaliska" realizowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 2015-04-02 13:51:01
dokument Zarządzenie nr 147/2014 w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w zakresie projektu pn. ?Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom w Gminie Biały 2015-03-17 09:33:14
dokument Zarządzenie nr 146/2014 w sprawie ustalenia wysokości stawek za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Biały Bór 2015-01-29 11:59:49
dokument Zarządzenie nr 145/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Biały Bór na 2014 rok 2015-01-12 08:00:57
dokument Zarządzenie nr 144/2014 w sprawie inwentaryzacji rocznej 2015-01-12 07:59:15
dokument Zarządzenie nr 143/2014 w sprawie ustalenia stawek najmu i dzierżawy lokali użytkowych przeznaczonych do prowadzenia działalności zdrowotnej i rehabilitacyjnej 2014-12-30 13:33:47
dokument Zarządzenie nr 142/2014 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy sprzętu 2014-12-29 09:24:45
dokument Zarządzenie nr 141/2014 w sprawie Powołanie komisji do rozpatrzenia ofert i wyłonienia Wykonawcy na obsługę urbanistyczną Gminy w roku 2015 2014-12-22 09:08:50
dokument Zarządzenie nr 140/2014 w sprawie Powołanie komisji do rozpatrzenia ofert i wyłonienia Wykonawcy na obsługę geodezyjną Gminy 2014-12-22 09:07:24
dokument Zarządzenie nr 139/2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Biały Bór na rok 2015 z zakresu: ?Kultury fizycznej i sportu?, ?Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji? oraz ?Ochrony i promocji zdrowia?. 2014-12-22 09:06:26
dokument Zarządzenie nr 138/2014 w sprawie uchylenia w całości Zarządzenia nr 53/2011 z 15.04.2011 2014-12-16 09:33:19
dokument Zarządzenie nr 137/2014 w sprawie Przeprowadzenia konsultacji spol. Programu Rozwoju Rehabilitacji w gminie Biały Bór na rok 2015 2014-12-16 09:26:45
dokument Zarządzenie nr 136/2014 w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych Archiwum Państwowego w Koszalinie 2014-12-15 10:39:28
dokument Zarządzenie nr 135/2014 w sprawie Powołanie komisji do otwarcia ofert i wyboru Wykonawcy na zadanie: Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu w roku 2015-2016 2014-12-10 11:53:27
dokument Zarządzenie nr 134/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 2014-12-10 11:52:04
dokument Zarządzenie nr 133/2014 w sprawie Powołanie komisji do otwarcia ofert i wyboru Wykonawcy na zadanie: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego 2014-12-04 12:49:39
dokument Zarządzenie nr 132/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 roku 2014-12-04 12:48:46
dokument Zarządzenie nr 131/2014 w sprawie powołania komisji do zebrania informacji przedstawionych w formularzach dot. sondażowego badania opinii mieszkańców do projektu ?Programu na rzecz aktywizacji seniorów w Gminie Biały Bór na lata 2015 ? 2020?. 2014-11-25 07:52:27
dokument Zarządzenie nr 130/2014 w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Biały Bór 2014-11-19 11:22:24
dokument Zarządzenie nr 129/2014 w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczących przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków 2014-11-19 11:21:28
dokument Zarzadzenie nr 128/2014 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu 2014-11-13 14:55:15
dokument Zarządzenie nr 127/2014 w sprawie budżetu na 2015 rok 2014-11-13 11:41:19
dokument Zarządzenie nr 126/2014 W sprawie powołania komisji do zebrania informacji przedstawionych w formularzach zgłaszania opinii mieszkańców do projektu ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 2014-11-13 11:40:20
dokument Zarządzenie nr 125/2014 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 115/2014 z dnia 21.10.2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu "Programu na rzecz aktywizacji seniorów w Gminie Biały Bór na lata 2015-2020" 2014-11-07 13:58:24
dokument Zarządzenie nr 124/2014 w sprawie Powołanie komisji odbiorowej na zadaniu Przebudowa dróg w ulicach Armii Czerwonej, Czujnej i Brzeźnickiej oraz 26 Lutego w Białym Borze 2014-11-06 07:55:24
dokument Zarządzenie nr 123/2014 w sprawie powołanie komisji do wyłonienia Wykonawcy na Wykonanie rocznej i pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynków komunalnych na terenie gminy Biały Bór 2014-11-06 07:54:29
dokument Zarzadzenie nr 122/2014 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości komunalnych 2014-11-05 14:22:20
dokument Zarządzenie nr 121/2014 w sprawie ustalenia wysokości opłat za dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia informacji publicznej 2014-11-03 14:13:19
dokument Zarządzenie nr 120/2014 w sprawie przekazania nieruchomości w nieodpłatne użyczenie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku 2014-10-31 13:43:20
dokument Zarządzenie nr 119/2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości 2014-10-31 13:42:06
dokument Zarządzenie nr 118/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2014 2014-10-31 13:09:26
dokument Zarządzenie nr 117/2014 w sprawie Ogłoszenia konsultacji społecznych w spr. projektu Gminnego Programu PiRPA oraz Narkomanii na rok 2015 2014-10-22 11:46:49
dokument Zarządzenie nr 116/2014 W sprawie zmiany zarządzenia nr 36/2014 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej. 2014-10-21 11:13:21
dokument Zarządzenie nr 115/2014 w sprawie Ogłoszenie konsultacji społecznych w sprawie projektu "Programu na rzecz aktywizacji seniorów w Gminie Biały Bór na lata 2015-2020" 2014-10-21 11:12:01
dokument Zarządzenie nr 114/2014 w sprawie zmiany zarządzenia 2014-10-15 13:13:53
dokument Zarzdzenie nr 113/2014 W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Biały Bór na 2015 rok?. 2014-10-10 10:00:25
dokument Zarządzenie nr 112/2014 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na mienie Gminy Biały Bór 2014-10-08 10:18:08
dokument Zarządzenie nr 111/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok 2014-10-02 12:36:32
dokument Zarządzenie nr 110/2014 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i najmu nieruchomości komunalnych 2014-10-02 12:32:40
dokument Zarządzenie nr 109/2014 w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków w zasobach lokalowych będących własnością Gminy Biały Bór oraz zarządzanych przez Gminę 2014-09-25 08:35:50
dokument Zarządzenie nr 108/2014 w sprawie zmiany składu komisji stypendialnej MGOPS 2014-09-25 08:27:04
dokument Zarządzenie nr 107/2014 w sprawie wysokości opłat za zajęcie gruntu będącego drogami wewnętrznymi 2014-09-18 13:24:27
dokument Zarządzenie nr 106/2014 w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Biały Bór miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych 2014-09-18 13:21:22
dokument Zarządzenie nr 105/2014 w sprawie Zakaz sprzedaży alkoholu i materiałów pirotechnicznych 2014-09-18 10:13:06
dokument Zarządzenie nr 104/2014 w sprawie wytyczne do budżetu na 2015 rok 2014-09-17 12:49:08
dokument Zarządzenie nr 103/2014 w sprawie w sprawie ustalenia norm przydziału umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Białym Borze 2014-09-16 08:40:14
dokument Zarządzenie nr 102/2014 w sprawie organizacja ruchu z okazji uroczystości odpustowych Parafia Greckokatolicka 2014-09-12 09:17:05
dokument Zarządzenie Nr 101/2014 w sprawie powołania komisji kasacyjnej środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących własnością Gminy Biały Bór 2014-09-08 14:05:12
dokument Zarządzenie nr 100/2014 w sprawie: powołania komisji odbiorowej ?Montaż lamp hybrydowych w gminie Biały Bór ? etap II" 2014-09-02 11:09:30
dokument Zarządzenie nr 99/2014 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2014 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć 2014-08-29 11:22:54
dokument Zarządzenie nr 98/2014 w sprawie Powołanie komisji do odbioru robót realizowanych w ramach zadania Remont Szkoły Podstawowej Nr 2 w Białym Borze 2014-08-29 10:42:15
dokument Zarządzenie Nr 97/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Biały Bór na 2014 rok 2014-08-29 08:39:48
dokument Zarządzenie Nr 96/2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych 2014-08-29 08:33:26
dokument Zarządzenie nr 95/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży zwrotnej nieruchomości gminnych 2014-08-28 14:41:09
dokument Zarządzenie nr 94/2014 w sprawie udzielenia Sekretarzowi Gminy upoważnienia do prowadzenia spraw gminy Biały Bór 2014-08-27 13:09:21
dokument Zarządzenie nr 93/2014 w sprawie przestrzegania zaciągania zobowiązań z zachowaniem limitów określonych planem finansowym jednostki 2014-08-27 13:07:27
dokument Zarządzenie nr 92/2014 w w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2014-08-27 13:06:27
dokument Zarządzenie nr 91/2014 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego 2014-08-26 10:35:52
dokument Zarządzenie nr 90/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Bór na 2014 rok 2014-08-25 12:04:10
dokument Zarządzenie nr 89/2014 w sprawie odwołania i powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biały Bór 2014-08-13 11:08:13
dokument Zarządzenie nr 88/2014 w sprawie Powołanie komisji do otwarcia ofert i wyłonienia Wykonawcy na realizację zadania: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białym Borze 2014-08-11 12:08:41
dokument Zarządzenie nr 87/2014 w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn. Zagospodarowanie parku miejskiego w Białym Borze 2014-08-08 12:34:42
dokument Zarządzenie nr 86/2014 w sprawie powołanie komisji do otwarcia ofert i wyboru Wykonawcy na zadanie: Dowóz i odwóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Biały Bór w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 ? sprzedaż Gimbusa 2014-08-08 09:49:02
dokument Zarządzenie nr 85/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia str. prac. socjal. p. Teresie Orlik do prowadzenia postępowań - realizacja programu rządowego dla rodzin wielodzietnych. 2014-08-07 08:05:05
dokument Zarządzenie nr 84/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Biały Bór na 2014 rok 2014-08-04 08:08:58
dokument Zarządzenie nr 83/2014 w sprawie powierzenia Skarbnikowi Gminy obowiązków w zakresie gospodarki finansowej 2014-08-04 08:04:50
dokument Zarządzenie nr 82/2014 w sprawie obowiązku powoływania komisji do rozstrzygania ofert w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, rozpatrywania ofert i opiniowania podziału dotacji oraz prac odbiorowych robót budowlanych 2014-08-04 08:03:36
dokument Zarządzenie nr 81/2014 w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Białym Borze 2014-07-28 13:33:59
dokument Zarządzenie nr 80/2014 w sprawie powołania komisji odbiorowej na zadaniu pn.,, Remont ściany szczytowej budynku mieszkalnego w Białym Borze, ul. Armii Czerwonej 7? 2014-07-28 10:28:19
dokument Zarządzenie nr 79/2014 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gminnych położonych w obrębie Drzonowo 2014-07-16 07:19:53
dokument Zarządzenie nr 78/2014 w sprawie przyznawania Karty Rodziny Wielodzietnej 2014-07-10 13:42:00
dokument Zarządzenie nr 77/2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na najładniejszą wieś, posesję, balkon i gospodarstwo rolne w gminie Biały Bór 2014-07-08 09:19:21
dokument Zarządzenie nr 76/2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości tzw. "góry piachu" 2014-07-07 12:58:39
dokument Zarządzenie nr 75/2014 w sprawie przeznaczenia do zbycia na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Biały Bór. 2014-07-07 12:57:31
dokument Zarządzenie nr 74/2014 w sprawie Powołanie komisji do otwarcia ofert i wyboru Wykonawcy na zadanie: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biały Bór, etap VI 2014-07-07 12:55:27
dokument Zarządzenie nr 73/2014 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości komunalnej 2014-07-07 12:49:01
dokument Zarządzenie nr 72/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży wolnego lokalu przy ul. Sądowej 5/4 w Białym Borze 2014-07-07 12:48:06
dokument Zarządzenie nr 71/2014 w sprawie powołania komisji do zebrania informacji przedstawionych w ankietach dot. sondażowego badania opinii mieszkańców gminy Biały Bór w związku z planowaną budową farmy wiatrowej. 2014-07-07 12:46:38
dokument Zarządzenie nr 70/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Biały Bór 2014-07-07 12:44:33
dokument Zarządzenie nr 69/2014 w sprawie Rozpatrzenia ofert i wyłonienia Wykonawcy na realizację zadania: Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Trzebiele 2014-07-07 12:39:46
dokument Zarządzenie nr 68/2014 w sprawie określenia osób uprawnionych do udostępniania bądź odmowy udostępniania akt sprawy, umożliwiania sporządzania odpisów lub kopii oraz wydawania odpłatnie uwierzytelnionych odpisów lub kopii 2014-07-07 12:30:47
dokument Zarządzenie nr 67/2014 w sprawie Powołanie komisji do otwarcia ofert i wyboru Wykonawcy na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Biały Bór 2014-07-07 12:27:33
dokument Zarządzenie nr 66/2014 w sprawie Powołanie komisji do otwarcia ofert i wyboru Wykonawcy na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Biały Bór 2014-07-07 12:24:39
dokument Zarządzenie nr 65/2014 w sprawie: powołania Komisji do zebrania informacji przedstawionych w ankietach dot. sondażowego badania opinii mieszkańców do projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Biały Bór na lata 2014-2020. 2014-06-16 08:31:03
dokument Zarządzenie nr 64/2014 w sprawie powołania Komisji odbiorowej na zadanie ?Zagospodarowanie terenu kształtującego obszar przestrzeni publicznej w Białym Borze -place utwardzone, dojścia?, 2014-06-16 08:28:58
dokument Zarządzenie nr 63/2014 w sprawie powołania Komisji do otwarcia ofert i wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na następujące zadanie Remont ściany szczytowej budynku mieszkalnego w Białym Borze, ul. Armii Czerwonej 2014-06-16 08:25:57
dokument Zarządzenie nr 62/2014 w sprawie powołanie komisji do rozpatrzenia ofert na Pełnienie pełnego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem ? Przebudowa dróg w ulicach Armii Czerwonej, Czujnej i Brzeźnickiej oraz 26 Lutego w Białym Borze 2014-06-09 15:57:39
dokument Zarządzenie nr 61/2014 w sprawie powołanie komisji do rozpatrzenia ofert na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego ? Remont Szkoły Podstawowej Nr 2 w Białym Borze ? branża elektryczna 2014-06-09 15:56:15
dokument Zarządzenie nr 60/2014w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych. 2014-06-09 15:54:32
dokument Zarządzenie nr 59/2014w sprawie przeznaczenia do zbycia na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Biały Bór. 2014-06-09 15:52:46
dokument Zarządzenie nr 58/2014 w sprawie Powołanie komisji do otwarcia ofert i wyłonienia wykonawcy na: Świadczenie dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Białym Borze usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 2014-06-09 15:50:57
dokument Zarządzenie nr 57/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia St. specjaliście ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych. 2014-05-30 09:29:46
dokument zarządzenie nr 56/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych. 2014-05-30 09:25:43
dokument Zarządzenie nr 55/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r. 2014-05-30 09:24:23
dokument Zarządzenie nr 54/2014 w sprawie W sprawie powołania komisji do otwarcia ofert i wyłonienia wykonawcy na zadanie: Utworzenie miejsc rekreacyjno-sportowych ? budowa siłowni plenerowych na terenie Gminy Biały Bór 2014-05-20 14:40:04
dokument Zarządzenie nr 53/2014 w sprawie zasad rozliczania dotacji z budżetu gminy Biały Bór przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2014-05-20 14:31:42
dokument Zarządzenie nr 52/2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok 2014-05-15 09:03:41
dokument Zarządzenie nr 51/2014 w sprawie Powołanie komisji przetargowej do wyłonienia Wykonawcy zadania: Przebudowa dróg w ulicach Armii Czerwonej, Czujnej i Brzeźnickiej oraz 26 Lutego w Białym Borze 2014-05-15 09:02:43
dokument Zarządzenie nr 50/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia St. specjaliście ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego MGOPS w Białym Borze 2014-05-15 09:00:28
dokument Zarządzenie nr 49/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi MGOPS w Białym Borze 2014-05-15 08:59:19
dokument Zarządzenie nr 48/2014 W sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości komunalnych 2014-05-15 08:54:52
dokument Zarządzenie nr 47/2014 w sprawie powołania komisji do zebrania informacji przedstawionych w ankietach dot. sondażowego badania opinii mieszkańców ul. Armii Czerwonej w Białym Borze 2014-05-15 08:45:11
dokument Zarządzenie nr 46/2014 w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Biały Bór dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-05-05 15:17:07
dokument Zarządzenie nr 45/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok 2014-05-05 14:28:43
dokument Zarządzenie nr 44/2014 w sprawie powołania komisji do otwarcia ofert i wyłonienia wykonawcy na zadanie: Utworzenie miejsc rekreacyjno-sportowych ? budowa siłowni plenerowych na terenie Gminy Biały Bór 2014-05-05 14:27:54
dokument Zarządzenie nr 43/2014 w sprawie powołania komisji do otwarcia ofert i wyłonienia wykonawcy na zadanie: Remont Szkoły Podstawowej Nr 2 w Białym Borze 2014-05-05 14:26:20
dokument Zarządzenie nr 42/2014 w sprawie wprowadzenia Planu Obrony Cywilnej Gminy Biały Bór 2014-05-05 14:24:00
dokument Zarządzenie nr 41/2014 w sprawie Zmiany regulaminu udzielania zamówień których wartość nie przekracza 30.000 euro 2014-05-05 14:19:09
dokument Zarządzenie nr 40/2014 w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Białym Borze 2014-05-05 14:17:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 39/2014 w sprawie przeznaczenia do zbycia na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Biały Bór. 2014-04-11 23:00:14
dokument Zarządzenie nr 38/2014 w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Biały Bór miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych 2014-04-10 07:42:01
dokument Zarządzenie nr 37/2014 W sprawie strategii rozwiązywania problemów 2014-04-10 07:40:17
dokument Zarządzenie nr 36/2014 W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości 2014-04-07 15:38:56
dokument Zarządzenie nr 35/2014 W sprawie wprowadzenia aneksu do Regulaminu Zakładowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych 2014-04-07 15:25:05
dokument Zarządzenie nr 34/2014 w sprawie powołania i zasad działania Komisji Socjalnej działającej przy Urzędzie Miejskim w Białym Borze 2014-04-07 15:23:46
dokument Zarządzenie nr 33/2014 W sprawie planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej na 2014 r. 2014-04-07 15:22:30
dokument Zarządzenie nr 32/2014 W sprawie powołania Dyrektora Instytucji Kultury Białoborskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Białym Borze 2014-04-07 15:21:36
dokument Zarządzenie nr 31/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok 2014-04-07 15:20:11
dokument Zarządzenie nr 30/2014 w sprawie Powołania komisji celem brakowania dokumentacji nie archiwalnej kat. BE 2014-04-03 08:58:12
dokument Zarządzenie nr 29/2014 w sprawie powołanie komisji celem brakowania dokumentów nie archiwalnych 2014-04-03 08:53:17
dokument Zarządzenie nr 28/2014 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Biały Bór za 2013 rok 2014-04-03 08:51:25
dokument Zarządzenie nr 27/2014 W sprawie nieodpłatnego użyczenia sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stepień 2014-04-03 08:49:53
dokument Zarządzenie nr 26/2014 W sprawie wydania upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych Pani Iwonie Czuczko 2014-04-03 08:48:46
dokument Zarządzenie nr 25/2014 W sprawie powołanie komisji przetargowej do otwarcia ofert i wyłonienia Wykonawcy na zadanie ?Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór w roku 2014? 2014-04-03 08:47:43
dokument Zarządzenie nr 24/2014 W sprawie powołania komisji do otwarcia ofert i wyłonienia wykonawcy na zadanie Dostawa elementów małej architektury w ramach zadania "Budowa placu zabaw w Białym Borze" 2014-03-04 09:29:05
dokument Zarządzenie nr 23/2014 W sprawie powołania komisji do weryfikacji wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 2014-03-04 09:28:02
dokument Zarządzenie nr 22/2014 w sprawie z 2014-03-04 09:26:48
dokument Zarządzenie nr 21/2014 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych 2014-03-04 09:25:24
dokument Zarządzenie nr 20/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok 2014-03-04 09:19:16
dokument Zarządzenie nr 19/2014 w sprawie Zmiana Regulaminu 2014-03-04 09:18:17
dokument Zarządzenie nr 18/2014 w sprawie Regulaminu postępowania określający zasady udzielania zamówień publicznych dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez gminę Biały Bór w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 2014-03-04 09:17:22
dokument Zarządzenie nr 17/2014 w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizowania przetargów na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Biały Bór oraz powołania komisji przetargowej 2014-03-04 09:15:47
dokument Zarządzenie nr 16/2014 w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnianie informacji publicznej 2014-02-26 09:59:28
dokument Zarządzenie nr 15/2014 w sprawie zmian do Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białym Borze 2014-02-26 09:58:21
dokument Zarządzenie nr 14/2014 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białym Borze 2014-02-26 09:57:00
dokument Zarządzenie nr 13/2014 w sprawie w sprawie powołania imiennego składu Komisji Konkursowej do oceny i zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Biały Bór z zakresu: ?Kultury fizycznej 2014-02-26 09:55:23
dokument Zarządzenie nr 12/2014 w sprawie Powołanie komisji do otwarcia ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - Zagospodarowanie parku miejskiego 2014-02-26 09:54:03
dokument Zarządzenie nr 11/2014 w sprawie przyznania ryczałtów na rozmowy telefoniczne 2014-02-26 09:52:41
dokument Zarządzenie nr 10/2014 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych 2014-01-21 13:54:15
dokument Zarządzenie nr 9/2014 w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości gminnych 2014-01-21 13:50:08
dokument Zarządzenie 8/2014 w sprawie Powołanie komisji do wyłonienia Wykonawcy na zadanie: Wykonywanie Opracowań Urbanistycznych Projektów Decyzji o Warunkach Zabudowy i o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego w roku 2014 2014-01-14 09:06:00
dokument Zarządzenie 7/2014 w sprawie Powołanie komisji do wyłonienia Wykonawcy zadania: ?Wykonywanie usług wycen nieruchomości i inwentaryzacji obiektów budowlanych na terenie Gminy Biały Bór w roku 2014? 2014-01-14 09:04:00
dokument Zarządzenie 6/2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Białoborskiego Centrum Kultury i Rekreacji oraz określenia szczególnego trybu pracy komisji 2014-01-14 09:02:52
dokument Zarządzenie 5/2014 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Białoborskiego Centrum Kultury i Rekreacji 2014-01-14 08:15:21
dokument Zarządzenie 4/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji arministracyjnych 2014-01-14 08:13:43
dokument Zarządzenie 3/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia st. specjaliście ds świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnej 2014-01-14 08:12:51
dokument Zarządzenie nr 2/2014 w sprawie ogłoszenia otwartwgo konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań ... 2014-01-03 23:04:32
dokument Zarządzenie nr 1/2014 w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Biały Bór na 2014r. 2014-01-03 23:00:49