Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Gmina Biały Bór zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.bialybor.com.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
brak niezgodności
b) nieproporcjonalne obciążenie:
brak
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:
brak

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2021-03-18
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2021-03-30

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres: sekretarzum@bialybor.com.pl , można także dzwonić na numer telefonu 943739002 w 521.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Bożena Pankiewicz-Ginda
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
sekretarzum@bialybor.com.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
943739002 w 521

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, lub jej elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa biurorzecznika@brpo.gov.pl INFOLINIA - 800 676 676 poniedziałki 10.00 - 18.00 wtorek - piątek 8.00 - 16.00

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
brak
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
sekretarzum@bialybor.com.pl EPUAP: /321503/skrytka
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dostęp do budynku Urzędu Miejskiego w Białym Borze odbywa się za pomocą trzech wejść: wejścia głównego, wejścia ewakuacyjnego oraz dodatkowego wyjścia od strony parkingu. Wejście od strony parkingu, dostosowane jest dla osób ze szczególnymi potrzebami, korzystającymi z wózka. Wejście do budynku jest dostępne w godzinach pracy Urzędu. Biuro Obsługi Interesanta, znajduje się na parterze, blisko od wejścia głównego do Urzędu. Pracownicy mają obowiązek udzielenia pomocy w załatwianiu sprawy osobie niepełnosprawnej, w miejscu jej przybycia do Urzędu. 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. Urząd Miejski w Białym Borze mieści się w 3-kondygnacyjnym budynku. Wewnątrz budynku znajduje się platforma osobowa, umożliwiająca transport na wszystkie kondygnacje obiektu. Korytarze wewnątrz budynku umożliwiają przemieszczanie się osób ze specjalnymi potrzebami. Schody zewnętrzne od strony wejścia głównego do Urzędu Miejskiego, jak również schody wewnętrzne w obiekcie umożliwiają osobom z niepełnosprawnościami przemieszczanie, gdyż są odpowiednio szerokie, jak również posiadają spoczniki.i poręcze. 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. W budynku Urzędu zamontowana jest platforma osobowa umożliwiająca osobom ze szczególnymi potrzebami dostanie się na każdą kondygnację budynku, obsługiwana przez pracownika Biura Obsługi Interesantów. 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Interesanci Urzędu Miejskiego w Białym Borze mają możliwość parkowania swoich samochodów na parkingu znajdującym się pomiędzy ulicą Nadrzeczną, a ulicą Słupską. Znajduje się tam jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone znakiem pionowym oraz poziomym, oznaczonym na niebieskim tle kopertą z symbolem osoby niepełnosprawnej. W roku 2021 zostanie podjęte działanie mające na celu wyznaczenie jeszcze jednego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych na parkingu zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Urzędu Miejskiego. 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku Urzędu Miejskiego można wejść z psem asystującym, woda dla psa zostanie podana na prośbę petenta, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warunkiem wejścia na teren Urzędu z psem asystującym jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Urzędu z psem nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest obowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku:

W dniu 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243). W związku z powyższym osoby trwale lub okresowo mające trudności w komunikowaniu się (osoby głuche i głuchonieme) mogą komunikować się z Urzędem Miejskim w Białym Borze: 1.Osobiście zgłaszając się w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek-piątek od 7:15 do 15:15 2. Za pomocą faksu – numer (94) 37 39 745. 3. Za pomocą poczty elektronicznej – adres email: gmina@bialybor.com.pl 4. Elektronicznej Platformy Administracji Publicznej. W kontakcie z urzędem osoba niepełnosprawna ma prawo do pośrednictwa tłumacza polskiego języka migowego. Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza prosimy o powiadomienie Urzędu Miejskiego w Białym Borze (np. e-mail, faks) na trzy dni przed planowanym terminem załatwienia sprawy, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z tą osobą i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w urzędzie nie musi być wcześniej uzgadniana.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne:

plik deklaracji i raportu dostępne na stronach  https://bip.bialybor.com.pl/dokumenty/10737