Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Art. 122;
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;
 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
 6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Uwaga

 1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Biały Bór, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Białego Boru, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
 2. Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy o Prawie oświatowym dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Tryb nauki

Wysokość dofinansowania

 

 

W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)

do 8 081 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia )

254 zł

 

Waloryzacja dofinansowania

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Termin składania dokumentów

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
 2. Załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracodawcę składającego wniosek:
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,
 • Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy,
 • Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • Kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 • Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
 • Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,
 • Kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
 • Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał
  w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • dla umów zawartych pomiędzy pracodawcą a młodocianym pracownikiem po 1 lipca 2014r. Oświadczenie o kosztach poniesionych na wykształcenie młodocianego pracownika oraz otrzymanej pomocy de minimis z OHP

Forma przyznania dofinansowania

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Termin realizacji sprawy

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie, ul. Władysława Andersa 34, 75-950 Koszalin, za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Białym Borze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białym Borze, ul. Słupska 10, 78-425 Biały Bór, pokój nr 11, kontakt: 94 3739002 wewn. 538, e-mail: oswiata@bialybor.com.pl

Załączniki do pobrania

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 26_02_2020_07_45_57_Zawiadomienie o zawarciu umowy.rtf (RTF, 102.91Kb) 2020-02-26 07:45:57 756 razy
2 26_02_2020_07_45_57_Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.rtf (RTF, 126.23Kb) 2020-02-26 07:45:57 724 razy
3 Oświadczenie pracodawcy dla umów zawartych po 1 lipca 2014r..doc (DOC, 33.50Kb) 2020-02-26 07:45:57 785 razy
4 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.rtf (RTF, 133.36Kb) 2020-02-26 07:45:57 747 razy
5 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf (PDF, 146.28Kb) 2020-02-26 07:45:57 741 razy
6 oświadczenie pracodawcy dla umów zawartych po 1 lipca 2014 r.doc (, 33.50Kb) 2018-10-12 08:43:25 192 razy
7 Wniosek o dofinansowanie kosztow ksztalcenia mlodocianych pracownikow.rtf (, 71.60Kb) 2017-10-03 08:20:06 452 razy
8 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.pdf (, 146.25Kb) 2017-10-03 08:20:06 462 razy
9 Oswiadczenie o otrzymanej_nieotrzymanej pomocy de minimis.rtf (, 104.79Kb) 2017-10-03 08:20:06 460 razy
10 Zawiadomienie o zawarciu umowy.rtf (, 42.47Kb) 2017-10-03 08:20:06 407 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Rajnert 03-10-2017 08:20:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Szwajczewska 01-02-2020
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Szwajczewska 26-02-2020 07:47:39