Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr 160/2019 w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w zakresie projektu pn. ?Zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu poprzez przebudowę placu rekreacyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Białym Borze na skatepark? 2022-03-30 13:20:25
dokument Zarządzenie nr 159/2019 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych na lata 2020-2022 2022-03-30 13:19:22
dokument Zarządzenie nr 158/2019 w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt (JRP) dla Projektu pn. ?Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Biały Bór? 2022-03-30 13:18:36
dokument Zarządzenie nr 157/2019 w sprawie połączenia dwóch lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Biały Bór 2022-03-30 13:17:07
dokument Zarządzenie nr 156/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok 2022-03-30 13:16:04
dokument Zarządzenie nr 155/2019 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Białym Borze za 2019 rok 2022-03-30 13:15:00
dokument Zarządzenie nr 154/2019 w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Biały Bór na 2019r. 2022-03-30 13:14:31
dokument Zarządzenie nr 153/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych "Regulamin udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związku z dofinansowaniem projektu" 2022-03-30 13:13:00
dokument Zarządzenie nr 152/2019 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na dostawy energii elektrycznej 2022-03-30 13:11:28
dokument Zarządzenie nr 151/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białym Borze ds. gospodarki odpadami 2022-03-30 13:09:55
dokument Zarządzenie nr 150/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 2022-03-30 13:08:56
dokument Zarządzenie nr 149/2019 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na remont budynku Bobolicka 8 2022-03-30 13:08:10
dokument Zarządzenie nr 148/2019 w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert i wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na zadanie Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. ?Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Biały Bór przu ulicy Słupskiej i ulicy Nadrzecznej ? działki nr 103, 106/1, 119, 122/5, 146 wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia? 2022-03-30 13:07:25
dokument Zarządzenie nr 147/2019 W sprawie odwołania pani Danuty Holak członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Białym Borze 2022-03-30 13:06:33
dokument Zarządzenie nr 146/2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnej oraz publikacji wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2022-03-30 13:05:42
dokument Zarządzenie nr 145/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok 2022-03-30 13:05:00
dokument Zarządzenie nr 144/2019 w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Rehabilitacji w gminie Biały Bór na 2020 rok 2022-03-30 13:04:06
dokument Zarządzenie nr 143/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie przyjęcia ? Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020" 2022-03-30 13:03:25
dokument Zarządzenie nr 142/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Biały Bór 2022-03-30 13:02:07
dokument Zarządzenie nr 141/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek za najem pomieszczeń i lokali użytkowych oraz garaży komunalnych stanowiących własność Gminy Biały Bór 2022-03-30 13:01:04
dokument Zarządzenie nr 140/2019 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Biały Bór 2019-11-27 11:41:28
dokument Zarządzenie nr 139/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej - odbiór i transport odpadów komunalnych 2019-11-27 11:40:40
dokument Zarządzenie nr 138/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie zaopiniowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Białym Borze 2019-11-27 11:39:56
dokument Zarządzenie nr 137/2019 w sprawie powołania komisji do otwarcia i rozpatrzenia ofert na przebudowę dróg 2019-11-27 11:39:14
dokument Zarządzenie nr 136/2019 w sprawie projektu budżetu na 2020 2019-11-27 11:38:32
dokument Zarządzenie nr 135/2019 w spawie zmiany zarządzenia nr 118/2019 2019-11-27 11:37:28
dokument Zarządzenie nr 134/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok 2019-11-27 11:36:43
dokument Zarządzenie nr 133/2019 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań a także wydawania decyzji administracyjnych pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze. 2019-11-27 11:35:52
dokument Zarządzenie nr 132/2019 w sprawie: cofnięcia upoważnień udzielonych Pani Jolancie Woropaj Kierownikowi Działu Świadczeń Rodzinnych Miejsko?Gminnego Ośrodka Pomoc Społecznej w Białym Borze 2019-11-27 11:34:20
dokument Zarządzenie nr 131/2019 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków ZFŚS na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej na 2019r. 2019-11-27 11:32:23
dokument Zarządzenie nr 130/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych - roczny program współpracy z NGO 2019-11-27 11:30:52
dokument Zarządzenie nr 129/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Biały Bór na 2020r.? 2019-11-27 11:29:41
dokument Zarządzenie nr 128/2019 w sprawie powołania komisji do otwarcia i rozpatrzenia ofert na usługi odśnieżania 2019-11-27 11:28:57
dokument Zarządzenie nr 127/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-11-27 11:28:14
dokument Zarządzenie nr 126/2019 Sprzedaży działek nr 39/12 i 39/13 obręb 03 miasta Biały Bór 2019-11-27 11:27:32
dokument Zarządzenie nr 125/2019 Sprzedaży działek nr 39/12 i 39/13 obręb 03 miasta Biały Bór 2019-11-27 11:26:39
dokument Zarządzenie nr 124/2019 w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Biały Bór. 2019-11-27 11:25:12
dokument Zarządzenie nr 123/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-11-27 11:24:20
dokument Zarządzenie nr 122/2019 w sprawie zmiany składu Komisji Stypendialnej 2019-11-27 11:22:28
dokument Zarządzenie nr 121/2019 W sprawie odwołania i powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biały Bór. 2019-09-26 13:02:18
dokument Zarządzenie nr 120/2019 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na OSA 2019-09-26 13:01:29
dokument Zarządzenie nr 119/2019 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na usługę usuwania azbestu 2019-09-26 13:00:42
dokument Zarządzenie nr 118/2019 W sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości na rzecz GS 2019-09-26 12:59:54
dokument Zarządzenie nr 117/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-09-26 12:57:42
dokument Zarządzenie nr 116/2019 w sprawie wytycznych do budżetu na 2020 rok 2019-09-26 12:56:06
dokument Zarządzenie nr 115/2019 W sprawie: cofnięcia upoważnień udzielonych Pani Teresie Kirko pracownikowi Miejsko?Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze 2019-09-26 12:54:36
dokument Zarządzenie nr 114/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-09-26 12:53:51
dokument Zarządzenie nr 113/2019 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na PFU żłobka 2019-09-26 12:45:25
dokument Zarządzenie nr 112/2019 w sprawie powołania komisji do otwarcia i rozpatrzenia ofert na remont dachu Stepień 8 2019-09-26 12:44:37
dokument Zarządzenie nr 111/2019 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na wykonanie wniosku aplikacyjnego na żłobek 2019-09-26 12:43:51
dokument Zarządzenie nr 110/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok 2019-09-26 12:42:57
dokument Zarządzenie nr 109/2019 w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Biały Bór miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych 2019-09-26 12:40:11
dokument Zarządzenie nr 108/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białym Borze ds. oświaty, promocji i turystyki oraz określenia szczegółowego trybu pracy komisji 2019-09-26 12:39:10
dokument Zarządzenie nr 107/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie inwentaryzacji 2019-09-26 12:38:28
dokument Zarządzenie nr 106/2019 W sprawie sprzedaży nieruchomości w formie przetargu dz. 147/14 i 147/19 ob. 03 2019-09-26 12:37:37
dokument Zarządzenie nr 105/2019 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej dz. nr 40/93 ob. 03 2019-09-26 12:36:45
dokument Zarządzenie nr 104/2019 w sprawie przejęcia nieruchomości w trybie art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa 2019-09-26 12:35:51
dokument Zarządzenie nr 103/2019 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć 2019-09-26 12:35:00
dokument Zarządzenie nr 102/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-09-26 12:32:40
dokument Zarządzenie nr 101/2019 w sprawie inwentaryzacji 2019-09-26 12:31:36
dokument Zarządzenie nr 100/2019 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własnością Gminy Biały Bór. 2019-09-26 12:30:32
dokument Zarządzenie nr 99/2019 w sprawie powołania Komisji celem brakowania dokumentów nie archiwalnych 2019-09-26 12:24:38
dokument Zarządzenie nr 98/2019 w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania - blankietów odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń 2019-09-26 12:23:42
dokument Zarządzenie nr 97/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-09-26 12:22:45
dokument Zarządzenie nr 96/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. 2019-09-26 12:19:38
dokument Zarządzenie nr 95/2019 w sprawie powołanie komisji do otwarcia i rozpatrzenia ofert na usługę serwisu systemu podczyszczania wód opadowych 2019-09-26 12:18:45
dokument Zarządzenie nr 94/2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości 2019-09-26 12:17:49
dokument Zarządzenie nr 93/2019 W sprawie: cofnięcia upoważnienia udzielonego Pani Iwonie Czuczko Pracownikowi socjalnemu Miejsko?Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do wydawania decyzji administracyjnych. 2019-09-26 12:16:34
dokument Zarządzenie nr 92/2019 w sprawie zmiany w budżecie na 2019 rok 2019-09-26 12:14:36
dokument Zarządzenie nr 91/2019 w sprawie aneks nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Białym Borze. 2019-09-26 12:12:53
dokument Zarządzenie nr 90/2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości 2019-09-26 12:08:03
dokument Zarządzenie nr 89/2019 w sprawie 2019-09-26 12:02:20
dokument Zarządzenie nr 88/2019 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości będącej własnością Gminy Biały Bór 2019-09-24 09:36:24
dokument Zarządzenie nr 87/2019 w sprawie powołania komisji do otwarcia i rozpatrzenia ofert na Remont schodów na stadion 2019-09-24 09:28:25
dokument Zarządzenie nr 86/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 2019-09-24 09:27:21
dokument Zarządzenie nr 85/2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2019 rok 2019-09-24 09:26:26
dokument Zarządzenie nr 84/2019 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i użytkowania nieruchomości stanowiących własnością Gminy Biały Bór. 2019-09-24 09:25:23
dokument Zarządzenie 83/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-09-19 13:35:17
dokument Zarządzenie nr 82/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-09-19 13:34:02
dokument Zarządzeń od nr 50 do 81 brak z powodu nienadania numeru przez system e-kancelaria. System z powodu braku energii przeskoczył z nr 49 na 82 2019-09-17 13:48:10
dokument Zarządzenie nr 49/2019 w sprawie zmian Regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Białego Boru dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biały Bór oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Edukacji Kultury i Aktywizacji (DEKA). 2019-09-17 13:39:55
dokument Zarządzenie nr 48/2019 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej na 2019r. 2019-09-17 13:38:30
dokument Zarządzenie nr 47/2019 w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji: Przebudowa drogi w Stepieniu 2019-09-17 13:33:37
dokument Zarządzenie nr 46/2019 w sprawie: ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Białym Borze 2019-05-13 10:44:02
dokument Zarządzenie nr 45/2019 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Biały Bór pomieszczenia tymczasowego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Biały Bór 2019-05-13 10:23:01
dokument Zarządzenie nr 44/2019 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Biały Bór pomieszczenia tymczasowego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Biały Bór 2019-05-13 10:17:57
dokument Zarządzenie nr 43/2019 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własnością Gminy Biały Bór. 2019-05-13 10:16:26
dokument Zarządzenie nr 42/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 72/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie zamiany nieruchomości 2019-05-13 10:14:43
dokument Zarządzenie nr 41/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. 2019-05-13 10:13:40
dokument Zarządzenie nr 40/2019 w sprawie sprawozdania za 2018 rok 2019-05-13 10:12:43
dokument Zarządzenie nr 39/2019 W sprawie powołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2019-05-13 10:11:10
dokument Zarządzenie nr 38/2019 w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania informacji dodatkowej 2019-05-13 10:09:19
dokument Zarządzenie nr 37/2019 w sprawie sprzedaży działki nr 193/18 ob. 04 2019-03-19 10:33:05
dokument Zarządzenie nr 36/2019 w sprawie nieodpłatnego nabycia od Powiatu Szczecineckiego na mienie Gminy Biały Bór działki nr 167/4 obręb Kaliska 2019-03-19 10:31:07
dokument Zarządzenie nr 35/2019 W sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biały Bór; 2019-03-19 10:30:21
dokument Zarządzenie nr 34/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie wprowadzenia zmian w statutach sołectw Gminy Biały Bór. 2019-03-19 10:29:39
dokument Zarządzenie nr 33/2019 w sprawie powołania komisji do otwarcia i rozpatrzenia ofert na dostawę materiałów do remontu pomostów 2019-03-19 10:28:53
dokument Zarządzenie nr 32/2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-03-19 10:28:11
dokument Zarządzenie nr 31/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-03-19 10:27:25
dokument Zarządzenie nr 30/2019 w sprawie odwołania i powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biały Bór. 2019-03-19 10:26:37
dokument Zarządzenie nr 29/2019 w sprawie powołania składu GKdsRPA 2019-03-19 10:25:56
dokument Zarządzenie nr 28/2019 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz najmu nieruchomości stanowiących własnością Gminy Biały Bór. 2019-03-19 10:25:17
dokument Zarządzenie nr 27/2019 w sprawie powołania komisji do otwarcia i rozpatrzenia ofert na obsługę kotłowni gazowych 2019-03-19 10:24:04
dokument Zarządzenie nr 26/2019 w sprawie konsultacji społecznych 2019-03-19 10:23:18
dokument Zarządzenie nr 25/2019 w sprawie powołania komisji ds. projektu "Ja w Internecie" 2019-03-19 10:22:35
dokument Zarządzenie nr 24/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-03-19 10:21:49
dokument Zarządzenie nr 23/2019 w sprawie powołania komisji do otwarcia i rozpatrzenia ofert na bieżące utrzymania dróg 2019-03-19 10:21:04
dokument Zarządzenie nr 22/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-03-19 10:20:20
dokument Zarządzenie nr 21/2019 w sprawie powołania komisji do otwarcia i rozpatrzenia ofert na usługi geodezyjne 2019-03-19 10:19:35
dokument Zarządzenie nr 20/2019 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Biały Bór 2019-02-01 13:27:03
dokument Zarządzenie nr 19/2019 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Biały Bór 2019-02-01 13:26:09
dokument Zarządzenie nr 18/2019 w sprawie powołania komisji na wybór wykonawcy opracowania wniosku aplikacyjnego PSZOK 2019-02-01 13:24:51
dokument Zarządzenie nr 17/2019 w sprawie planu dochodów i wydatków ZFŚS na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej w 2019r. 2019-02-01 13:23:16
dokument Zarządzenie nr 16/2019 W sprawie sprzedaży nieruchomości 2019-02-01 13:19:40
dokument Zarządzenie nr 15/2019 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji "Ja w internecie" 2019-02-01 13:18:51
dokument Zarządzenie nr 14/2019 w sprawie powołanie komisji do rozpatrzenia ofert na usługi kominiarskie 2019-02-01 13:15:42
dokument Zarządzenie nr 13/2019 w sprawie zatwierdzam politykę ochrony danych osobowych 2019-02-01 13:14:47
dokument Zarządzenie nr 12/2019 w sprawie powołania społecznej komisji mieszkaniowej 2019-01-24 13:47:08
dokument Zarządzenie nr 11/2019 w sprawie treningowego uruchamiania syren alarmowych w jednostkach OSP gminy Biały Bór w dniu 19.01.2019 r 2019-01-17 10:08:34
dokument Zarządzenie nr 10/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie przyjęcia "Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Biały Bór" 2019-01-17 10:06:58
dokument Zarządzenie nr 9/2019 w sprawie przyjęcia ?Programu Rozwoju Rehabilitacji w gminie Biały Bór na rok 2019" 2019-01-17 10:01:44
dokument Zarządzenie nr 8/2019 w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Biały Bór na 2019 r. 2019-01-17 09:58:49
dokument Zarządzenie nr 7/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko koordynatora Klubu Seniora w Białym Borze 2019-01-17 09:57:54
dokument Zarządzenie nr 6/2019 w sprawie powołania komisji - zakup i dostawa sprzętu komputerowego - projekt Ja w Internecie 2019-01-17 09:51:43
dokument Zarządzenie nr 5/2019 w sprawie powołania imiennego składu Komisji Konkursowej do oceny i zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 2019-01-17 09:50:40
dokument Zarządzenie nr 4/2019 w sprawie powołania składu komisji opiniującej wnioskowane do wycinki zadrzewienia i zakrzaczenia na terenie miasta i gminy Biały Bór 2019-01-17 09:49:22
dokument Zarządzenie nr 3/2019 w sprawie wydzielenia lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Biały Bór 2019-01-17 09:47:11
dokument Zarządzenie nr 2/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizacje zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2019roku 2019-01-17 09:41:02
dokument Zarządzenie nr 1/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie wpisu ?Kąpieliska śródlądowego w Białym Borze nad jeziorem Łobez? do wykazu kąpielisk znajdujących się na terenie Gminy Biały Bór 2019-01-17 09:32:11