Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w spr. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Biały Bór


Projekt

Uchwała nr .../ ... / 2018
Ra
dy Miejskiej w Białym Borze

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Biały Bór

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.2016.487 z późn. zm.).

Rada Miejska w Białym Borze uchwala, co następuje:

§ 1. Na terenie gminy Biały Bór ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

1) Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - 35 zezwoleń,

2) Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - 35 zezwoleń,

3) Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - 35 zezwoleń,

4) Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 15 zezwoleń,

5)  Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 15 zezwoleń,

6)  Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 15 zezwoleń,

§ 2. Traci moc uchwała Nr IV/ 26/ 11 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2011 r. Nr 31 poz. 632).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białego Boru.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Uzasadnienie

W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 310), na mocy której Rada Miejska ma obowiązek ustalić w drodze uchwały maksymalną liczbę zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych. Dotychczasowe uchwały zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych uchwał, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie
ww. ustawy.

W związku z powyższym przygotowano projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Biały Bór. Liczby te zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostały określone odrębnie dla poszczególnych rodzajów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży. Proponowane liczby są optymalne dla zapewnienia zasady równości wobec prawa zarówno podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, jak i tych które zamierzają tę działalność podjąć w przyszłości.

Niniejsza uchwała jest zgodna z zapisami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Stosownie do art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Miejska przed podjęciem niniejszej uchwały zasięga opinii jednostki pomocniczej gminy. W tym celu projekt uchwały został rozesłany do wszystkich sołectw celem wydania opinii.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bożena Sadlak 16-07-2018 16:37:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bożena Sadlak 16-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Bożena Sadlak 16-07-2018 16:37:20