Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w spr. ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Biały Bór miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych


Projekt

Uchwała
Rady MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Biały Bór miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.2016.487 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn. zm.).

Rada Miejska w Białym Borze uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące zasady usytuowania na terenie gminy Biały Bór miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

1) Punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie może być usytuowany w odległości bliższej niż 30 metrów od:

a) placówek oświaty,

b) kościołów,

c) boisk sportowych,

d) cmentarzy,

e) placów zabaw;

2) Odległość, o której mowa w pkt 1 mierzona jest od wejścia lub wyjścia z terenu chronionego do wejścia lub wyjścia do miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych najkrótszą drogą, którą możliwe jest dotarcie do miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

a) w przypadku terenu ogrodzonego odległość jest mierzona do najbliższego ogólnodostępnego wejścia na obiekty.

b) w przypadku gdy punkty sprzedaży napojów alkoholowych posiadają osobne wejścia i wyjścia, odległość o której mowa w tymże paragrafie, mierzona jest od najbliższego z nich.

3) Możliwa jest sprzedaż napojów alkoholowych w ogródkach gastronomicznych, zlokalizowanych bezpośrednio przy punktach sprzedaży napojów alkoholowych, posiadających zezwolenie na ich sprzedaż przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIII/306/01 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 22 grudnia 2001 r. w sprawie określenia zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz trybu wydawania i cofania na ich sprzedaż. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 7, poz. 104)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białego Boru.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie

W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 310), na mocy której rada gminy ma obowiązek ustalić w drodze uchwały zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Dotychczasowe uchwały zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych uchwał, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy.

W związku z powyższym przygotowano projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Biały Bór miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Obiekty wskazane w projekcie uchwały są miejscami przebywania osób nieletnich, kultu religijnego lub pamięci osób zmarłych i w związku z tym w ich najbliższej okolicy nie powinny znajdować się punkty sprzedaży napojów alkoholowych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi najbliższa okolica punktu sprzedaży napojów alkoholowych oznacza obszar mierzony od granicy obiektu, zamknięty trwałą przeszkodą o charakterze faktycznym, taką jak krawędź jezdni, zabudowa, która ze względu na swój charakter uniemożliwia dostęp oraz kontakt wzrokowy i głosowy, mur bez przejść oraz ciek wodny bez bliskich przepraw. Z kolei wymóg usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wyłącznie w placówkach gastronomicznych a przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wyłącznie w placówkach handlowych i dodatkowo w odrębnych pomieszczeniach ma na celu wyeliminowanie sytuacji, w których dochodziłoby do zalegalizowania spożywania alkoholu w sklepach.

Niniejsza uchwała jest zgodna z zapisami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Stosownie do art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rada gminy przed podjęciem niniejszej uchwały zasięga opinii jednostki pomocniczej gminy. W tym celu projekty uchwał zostały rozesłane do wszystkich sołectw na terenie gminy Biały Bór.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bożena Sadlak 16-07-2018 16:35:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bożena Sadlak 16-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Bożena Sadlak 16-07-2018 16:35:19