Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr 136/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2009. 2014-06-05 09:48:29
dokument Zarządzenie nr 135 A /2009 w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w zakresie realizowanych projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. 2014-06-05 09:46:02
dokument Zarządzenie nr 135/2009 w sprawie regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Białym Borze. 2014-06-05 09:39:50
dokument Zarządzenie nr 134/2009 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze aplikantów w Referacie Straży Miejskiej Urzędu miejskiego w Białym Borze. 2014-06-05 09:37:26
dokument Zarządzenie nr 133/2009 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości będącej własnością Gminy Biały Bór. 2014-06-05 09:21:16
dokument Zarządzenie nr 132/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2009. 2014-06-05 09:19:23
dokument Zarządzenie nr 131/2009 w sprawie powołania Komisji celem brakowania dokumentów niearchiwalnych przeznaczonych do Archiwum Państwowego w Koszalinie. 2014-06-05 09:17:41
dokument Zarządzenie nr 130/2009 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji majątku Gminy Biały Bór. 2014-06-05 09:13:18
dokument Zarządzenie nr 129/1/2009 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 114/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla jednostki budżetowej Urzędu Miejskiego w Białym Borze, Zarządzenie nr 113/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu Gminy oraz Zarządzenia nr 74/08 Burmistrza Białego Boru z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian do Zarządzenia nr 114/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla jednostki budżetowej Urzędu Miejskiego w Białym Borze, Zarządzenia nr 113/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla Budżetu Gminy. 2014-06-05 09:07:21
dokument Zarządzenie nr 129/2009 w sprawie przeprowadzenia wewnętrznej kontroli finansowej wydatków ze środków publicznych w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Gminy Biały Bór na 2009 rok. 2014-06-05 08:45:37
dokument Zarządzenie nr 128/2009 w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego dotyczących wyników kontroli przeprowadzonej w dniu 25 września 2009 roku w Urzędzie Miejskim w Białym Borze. 2014-06-05 08:41:40
dokument Zarządzenie nr 127/2009 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczajacej 206 000 euro na dostawę:"Urządzenia do pomiaru i rejestrowania pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość z dodatkowym wyposażeniem". 2014-06-05 08:37:01
dokument Zarządzanie nr 126/2009 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Białym Borze do wystawiania i podpisywania tytułów wykonawczych za mandaty karne. 2014-06-05 08:28:22
dokument Zarządzenie nr 125/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2009. 2014-06-05 08:25:01
dokument Zarządzenie nr 124/2009 w sprawie ogłoszenia terminu naboru wniosków na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Biały Bór. 2014-06-05 08:23:23
dokument Zarządzenie nr 123/2009 w sprawie powołania i zasad działania Komisji Socjalnej działającej przy Urzędzie Miejskim w Białym Borze 2014-06-05 08:20:15
dokument Zarządzenie nr 122/2009 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego. 2014-06-05 08:17:43
dokument Zarządzenie nr 121/2009 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów za pracę w Komisji Egzaminacyjnej. 2014-06-04 14:47:32
dokument Zarządzenie nr 120/2009 w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Biały Bór na rok 2010. 2014-06-04 14:44:22
dokument Zarządzenie nr 119/2009 w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury drogowej i oświetleniowej oraz spraw komunalnych Urzędu Miejskiego w Białym Borze. 2014-06-04 14:40:19
dokument Zarządzenie nr 118/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę za zgodą stron decyzji ostatecznej Wojewody Koszalińskiego. 2014-06-04 14:34:29
dokument Zarządzenie nr 117/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2009. 2014-06-04 14:30:45
dokument Zarządzenie nr 116/2009 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu Gminy Biały Bór od Agencji Nieruchomości Rolnych. 2014-06-04 14:27:36
dokument Zarządzenie nr 115/2009 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na:"Budowa drogi, połączenie ul.Akacjowej z ul.Topolową w Białym Borze". 2014-06-04 14:25:24
dokument Zarządzenie nr 114/2009 w sprawie regulaminu udzielenia zamówienia publicznego których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro. 2014-06-04 14:20:04
dokument Zarządzenie nr 113/2009 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim W Białym Borze. 2014-06-04 14:17:58
dokument Zarządzenie nr 112/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę za zgodą stron decyzji ostatecznej Wojewody Koszalińskiego. 2014-06-04 14:16:24
dokument Zarządzenie nr 111/2009 w sprawie udzielenia inspektorowi ds. profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, pomocy społecznej i archiwistyki upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych i składania oświadczenia woli w imieniu Gminy. 2014-06-04 14:12:19
dokument Zarządzenie nr 110/2009 w sprawie powierzenia obowiązków Rzecznika Prasowego Gminy Biały Bór. 2014-06-04 14:08:42
dokument Zarządzenie nr 109/2009 w sprawie udzielenia inspektorowi ds. księgowości budżetowej oraz działalności gospodarczej upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych i składania oświadczenia woli w imieniu Gminy. 2014-06-04 14:06:13
dokument Zarządzenie nr 108/2009 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Biały Bór 2014-06-04 13:02:14
dokument Zarządzenie nr 107/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2009. 2014-06-04 13:00:47
dokument Zarządzenie nr 106/2009 w sprawie powołania Komisji celem przygotowania dokumentów archiwalnych przeznaczonych do Archiwum Państwowego w Koszalinie. 2014-06-04 12:57:17
dokument Zarządzenie nr 105/2009 w sprawie ustalenia norm przydziału umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Białym Borze i okresu ich użytkowania. 2014-06-04 12:55:23
dokument Zarządzenie nr 104/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Biały Bór. 2014-06-04 12:53:12
dokument Zarządzenie nr 103/2009 w sprawie zmiany nieruchomości drogowych. 2014-06-04 12:51:18
dokument Zarządzenie nr 102/2009 w sprawie dokonania zmian w budzecie Gminy Biały Bór na rok 2009. 2014-06-04 12:50:18
dokument Zarządzenie nr 101/2009 w sprawie opracowania dokumentów planistycznych do projektu budżetu Gminy Biały Bór na 2010 rok. 2014-06-04 12:48:55
dokument Zarządzenie nr 100/2009 w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:"Ochrony i promocji zdrowia" oraz rozliczenia przyznanych dotacji. 2014-06-04 12:45:26
dokument Zarządzenie nr 99/2009 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Biały Bór na rok 2009 z zakresu:"Ochrona i promocja zdrowia". 2014-06-04 12:34:09
dokument Zarządzenie nr 98/2009 w sprawie czasowej zmiany organizacji ruchu na terenie miasta Biały Bór na drogach gminnych ul. Topolowej, Ks.Bazylego Hrynyka, Akacjowej, Kasztanowej, Lipowej. 2014-06-04 12:31:51
dokument Zarządzenie nr 97/2009 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na:"Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 4.409,345 zł.". 2014-06-04 12:29:05
dokument Zarządzenie nr 96/2009 w sprawie określenia zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz trybu wydawania i cofania zezwoleń na ich sprzedaż. 2014-06-04 12:23:53
dokument Zarządzenie nr 95/2009 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Biały Bór. 2014-06-04 12:17:55
dokument Zarządzenie nr 94/2009 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu Gminy Biały Bór od Agencji Nieruchomości Rolnych. 2014-06-04 12:16:24
dokument Zarządzenie nr 93/2009 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sępolnie Wielkim. 2014-06-04 12:14:35
dokument Zarządzenie nr 92/2009 w sprawie powołania Kierownika kancelarii tajnej w Urzędzie Miejskim w Białym Borze. 2014-06-04 12:13:04
dokument Zarządzenie nr 91/2009 w sprawie wysokości opłat za zajęcie gruntu stanowiącego własność Gminy Biały Bór w tym m.in. w celu wykonania prac ziemnych związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej tłoczonej i grawitacyjnej z przepompowniami ścieków. 2014-06-04 12:11:02
dokument Zarządzenie nr 90/2009 w sprawie 2014-06-04 12:06:43
dokument Zarządzenie nr 89/2009 w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej podstawowe zasady bezpieczeństwa systemów informatycznych zwanej "Polityką Bezpieczeństwa". 2014-06-04 12:03:48
dokument Zarządzenie nr 88/2009 w sprawie przeznaczenia do zbycia zużytych kajaków. 2014-06-04 11:56:42
dokument Zarządzenie nr 87/1/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2009. 2014-06-04 11:54:34
dokument Zarządzenie nr 87/2009 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Drzonowie. 2014-06-04 11:53:03
dokument Zarządzenie nr 86/2009 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu realizacji budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2009 roku. 2014-06-04 11:48:25
dokument Zarządzenie nr 85/2009 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 14 A /09 Burmistrza Białego Boru z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w zakresie realizowanych projektów ze środków Eurpoejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 2014-06-04 11:45:45
dokument Zarządzenie nr 84/2009 w sprawie ustalenia Polityki Jakości Urzędu Miejskiego w Białym Borze. 2014-06-04 11:32:01
dokument Zarządzenie nr 83/2009 w sprawie budowania Systemu Zarządzania Jakością, powołania pełnomocnika oraz Zespołu ds.Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Miejskim w Białym Borze. 2014-06-04 11:29:50
dokument Zarządzenie nr 82/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2009. 2014-06-04 11:26:12
dokument Zarządzenie nr 81/2009 w sprawie oddania w trwały zarząd budynku garażowego stanowiącego własność Gminy Biały Bór na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze. 2014-06-04 11:24:49
dokument Zarządzenie nr 80/2009 w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy stanowiącego własność Gminy Biały Bór. 2014-06-04 11:22:30
dokument Zarządzenie nr 79/2009 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do rozpatrzenia kart zgłoszenia do punktu przedszkolnego "U misiaczka przedszkolaczka" w Białym Borze oraz zatwierdzenia listy dzieci przyjętych do punktu. 2014-06-04 11:20:48
dokument Zarządzenie nr 78/2009 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na:"Usługa ubezpieczenia majątku Gminy Biały Bór". 2014-06-04 11:18:00
dokument Zarządzenie nr 77/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2009. 2014-06-04 11:15:22
dokument Zarządzenie nr 76/2009 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na:"Rozbudowa i nadbudowa remizy strażackiej w OSP w Białym Borze". 2014-06-04 11:14:15
dokument Zarządzenie nr 75/2009 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości będącej własnością Gminy Biały Bór. 2014-06-04 11:11:11
dokument Zarządzenie nr 74/2009 w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w zakresie "Ochrony i promocji zdrowia" oraz rozliczenia przyznanych dotacji. 2014-06-04 11:09:34
dokument Zarządzenie nr 73/2009 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Biały Bór na rok 2009 pn:""Ochrona i promocja zdrowia". 2014-06-04 11:04:55
dokument Zarządzenie nr 72/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2009. 2014-06-04 10:53:46
dokument Zarządzenie nr 71/2009 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udziielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na:"Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białym Borze". 2014-06-04 10:49:31
dokument Zarządzenie nr 70/2009 w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 60/09 z dnia 10 lipca 2009 roku dotyczącej powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu. 2014-06-04 10:46:15
dokument Zarządzenie nr 69/2009 w sprawie zasad postępowania przy udostępnianiu informacji publicznej w Urzędzie miejskim w Białym Borze oraz opłaty z tytułu dodatkowych kosztów poniesionych przez ten Urząd w tym zakresie. 2014-06-04 10:43:57
dokument Zarządzenie nr 68/2009 w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnianie informacji publicznej. 2014-06-04 10:39:25
dokument Zarządzenie nr 67/2009 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 45/2009 z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi komunalne o charakterze publicznym świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze. 2014-06-04 10:31:59
dokument Zarządzenie nr 66/2009 w sprawie powołania Komisji do spraw związanych z dofinansowaniem kosztów usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Biały Bór. 2014-06-04 10:27:38
dokument Zarządzenie nr 65/2009 w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych położonych na terenie Gminy Biały Bór w miejscowościach biała, Grabowo, Kołtki i Stepień. 2014-06-04 10:24:00
dokument Zarządzenie nr 64/2009 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej działki oznaczonej nr 26/6 położonej w obrębie 08 miasta Biały Bór na rzecz Gminy Biały Bór. 2014-06-04 10:20:44
dokument Zarządzenie nr 63/2009 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sępolnie Wielkim i powołania Komisji konkursowej. 2014-06-04 10:16:57
dokument Zarządzenie nr 62/2009 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27/2007 z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeprowadzania przetargów na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Biały Bór i powołania Komisji przetargowej. 2014-06-04 10:14:34
dokument Zarządzenie nr 61/2009 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na:"Termomodernizacja budynku przedszkola miejskiego w Białym Borze". 2014-06-04 09:56:26
dokument Zarządzenie nr 60/2009 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu. 2014-06-04 09:52:35
dokument Zarządzenie nr 59/2009 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego. 2014-06-04 09:51:16
dokument Zarządzenie nr 58/2009 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów za pracę w Komisji Egzaminacyjnej. 2014-06-04 09:49:19
dokument Zarządzenie nr 57/2009 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 45/2009 z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi komunalne o charakterze publicznym świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze. 2014-06-04 09:47:45
dokument Zarządzenie nr 56/2009 w sprawie powołania Miejsko - Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 2014-06-04 09:36:36
dokument Zarządzenie nr 55/2009 w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych Gminy Biały Bór. 2014-06-04 09:33:26
dokument Zarządzenie nr 54/2009 w sprawie określenie zasad i trybu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Białym Borze. 2014-06-04 09:30:53
dokument Zarządzenie nr 53/2009 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Białym Borze regulaminu okresowej oceny pracowników. 2014-06-04 09:25:44
dokument Zarządzenie nr 52 A /2009 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 66A/08 Burmistrza Białego Boru z dnia 22 lipca 2008 roku ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w zakresie realizowanych projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2014-06-04 09:20:36
dokument Zarządzenie nr 52/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2009. 2014-06-03 13:55:22
dokument Zarządzenie nr 51/2009 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na:"Usuwanie azbestu na terenie Gminy Biały Bór". 2014-06-03 13:53:31
dokument Zarządzenie nr 50/2009 w sprawie regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzedzie Miejskim w Białym Borze. 2014-06-03 13:32:16
dokument Zarządzenie nr 49/2009 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości będącej własnością Gminy Biały Bór. 2014-06-03 13:29:24
dokument Zarządzenie nr 48/2009 w sprawie przeznaczenia dzierżawy nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Biały Bór. 2014-06-03 13:26:08
dokument Zarządzenie nr 47/2009 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na najładniejszą wieś, posesję, balkon i gospodarstwo rolne w Gminie Biały Bór. 2014-06-03 12:56:19
dokument Zarządzenie nr 46/2009 w sprawie ogłoszenia terminu naboru wniosków na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Biały Bór. 2014-06-03 12:51:55
dokument Zarządzenie nr 45/2009 w sprawie ustalenia opłat za usługi komunalne o charakterze publicznym świadczone przez zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze. 2014-06-03 12:46:13
dokument Zarządzenie nr 44/2009 w sprawie powołania Komisji Negocjacyjnej. 2014-06-03 12:43:03
dokument Zarządzenie nr 43/2009 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na:"Dowóz i odwóz uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Biały Bór w roku szkolnym 2009/2010". 2014-06-03 12:41:50
dokument Zarządzenie nr 42/2009 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Białym Borze. 2014-06-03 12:35:28
dokument Zarządzenie nr 41/2009 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości będącej własnością Gminy Biały Bór. 2014-06-03 12:34:01
dokument Zarządzenie nr 40/2009 w sprawie powołania Komisji Kasacyjnej. 2014-06-03 12:31:06
dokument Zarządzenie nr 39/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2009. 2014-06-03 12:29:07
dokument Zarządzenie nr 38/2009 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na:"Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku administracyjnego przy ul. Brzeźnickiej 9 w Białym Borze". 2014-06-03 12:26:52
dokument Zarządzenie nr 37/2009 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 36/09 z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Biały Bór dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku. 2014-06-03 12:10:03
dokument Zarządzenie nr 36 A /2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2009. 2014-06-03 11:51:43
dokument Zarządzenie nr 36/2009 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Biały Bór dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku. 2014-06-03 11:48:51
dokument Zarządzenie nr 35/2009 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na:"Dobudowa klatki schodowej z szybem windy oraz wymiana pokrycia na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Białym Borze". 2014-06-03 11:46:11
dokument Zarządzenie nr 34/2009 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białym Borze. 2014-06-03 11:42:32
dokument Zarządzenie nr 33/2009 w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości bedącej własnością Gminy Biały Bór na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze tzw:"Plaży miejskiej". 2014-06-03 11:36:14
dokument Zarządzenie nr 32/2009 w sprawie przeznaczenia dzierżawy nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Biały Bór. 2014-06-03 11:23:20
dokument Zarządzenie nr 31/2009 w sprawie powołania Komisji ds. oceny technicznej komunalnych obiektów budowlanych. 2014-06-03 11:21:49
dokument Zarządzenie nr 30/2009 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Biały Bór. 2014-06-03 11:19:59
dokument Zarządzenie nr 29/2009 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na:"Budowa kompleksu obiektów i urządzeń sportowych przy Zespole Szkół nr 1 w Białym Borze. 2014-06-03 11:12:09
dokument Zarządzenie nr 28/2009 w sprawie Powołania Zespołu Powypadkowego w Urzędzie Miejskim.m 2014-06-03 10:46:33
dokument Zarządzenie nr 27/2009 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Biały Bór na rok 2009 pn:"Kultura fizyczna i sport". 2014-06-03 10:36:46
dokument Zarządzenie nr 26 A /2009 w sprawie dokonania zmiany w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2009. 2014-06-03 10:33:18
dokument zarządzenie nr 26/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 2014-06-03 10:31:50
dokument Zarządzenie nr 25/2009 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości będącej własnością Gminy Biały Bór. 2014-06-03 10:30:14
dokument Zarządzenie nr 24/2009 w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej. 2014-06-03 10:28:34
dokument Zarządzenie nr 23/2009 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biały Bór za 2008 rok. 2014-06-03 10:24:40
dokument Zarządzenie nr 22/2009 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na:"Wykonanie kablowych linii oswietlenia dróg gminnych w miejscowości Biały Bór, ul. Akacjowa, Lipowa, Kasztanowa". 2014-06-03 10:22:22
dokument Zarządzenie nr 21/2009 w sprawie oddania w nieodpłatne użyczenie pomieszczenia znajdującego się w budynku przy ul. Żymierskiego 10, będącego własnością Gminy Biały Bór. 2014-06-03 10:16:37
dokument Zarządzenie nr 20/2009 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na:"Budowę drogi osiedlowej w Białym Borze wraz z kanalizacja deszczową i oświetleniem drogowym, osiedle Żymierskiego, ul. Kwiatowa". 2014-06-03 09:38:15
dokument Zarządzenie nr 19/2009 w sprawie przeznaczenia do najmu pomieszczenia użytkowego położonego w budynku Przychodni Zdrowia w Białym Borze przy ul. Nadrzecznej 2A. 2014-06-03 09:13:41
dokument Zarządzenie nr 18/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2009. 2014-06-03 09:09:46
dokument Zarządzenie nr 17/2009 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do wydawania decyzji administracyjnych. 2014-06-03 09:06:10
dokument Zarządzenie nr 16/2009 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białym Borze. 2014-06-03 09:03:29
dokument Zarządzenie nr 15/2009 w sprawie przeznaczynia do zbycia lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Biały Bór. 2014-06-03 09:00:49
dokument Zarządzenie nr 14 A /2009 w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w zakresie realizowanych projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 2014-06-03 08:54:33
dokument Zarządzenie nr 14/2009 w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Białego Boru nr 106/08 z dnia 4 listopada 2008 roku. 2014-06-03 08:33:15
dokument Zarządzenie nr 13/2009 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na:"Budowę drogi osiedlowej w Białym Borze wraz z kanalizacją deszczową ul. Armii Czerwonej". 2014-06-03 08:29:51
dokument Zarządzenie nr 12/2009 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem:"Klęska - powódź czy huragan - straż pożarna ci pomaga" na szczeblu Gminnym. 2014-06-03 08:24:53
dokument Zarządzenie nr 11/2009 w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie:"Kultura fizyczna i sportu", "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji" oraz rozliczenia przyznanych dotacji. 2014-06-03 08:20:01
dokument Zarządzenie nr 10/2009 w sprawie przyznania limitów na rozmowy ze służbowych telefonów komórkowych i stacjonarnych. 2014-06-02 15:44:08
dokument Zarządzenie nr 9/2009 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego XY dni Białego Boru. 2014-06-02 15:42:28
dokument Zarządzenie nr 8/2009 w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze aplikanta w Referacie Straży Miejskiej Urzędu Miejskiego w Białym Borze. 2014-06-02 15:34:05
dokument Zarządzenie nr 7/2009 w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Biały Bór na 2009 rok. 2014-06-02 15:29:54
dokument Zarządzenie nr 6/2009 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości niżej niż w art.11 ustęp 8 ustawy o Zamowieniach Publicznych na wykonanie na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji celu publicznego. 2014-06-02 15:27:20
dokument Zarządzenie nr 5/2009 w sprawie powoania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej powyżej 14 000 euro na:"Wykonywanie usług geodezyjno-kartograficznych na terenie Gminy Biały Bór na rzecz Gminy Biały Bór w 2008 roku". 2014-06-02 15:23:27
dokument Zarządzenie nr 4/2009 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Biały Bór na rok 2009 pn;"Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji". 2014-06-02 15:18:23
dokument Zarządzenie nr 3/2009 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Biały Bór na rok 2009 pn; "Kultura fizyczna i sport". 2014-06-02 13:52:51
dokument Zarządzenie nr 2/2009 w sprawie upoważnienia do poświadczenia własnoręczności podpisu. 2014-06-02 13:50:16
dokument Zarządzenie nr 1/2009 w sprawie udzielenia Inspektorowi ds. Promocji, Turystyki, Sportu, Kultury i Sztuki oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi upowaznienia do wydawania decyzji administracyjnych i składania oświadczenia woli w imieniu Gminy. 2014-06-02 13:46:16