Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr 212/2011 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Białym Borze za 2011 rok. 2014-05-22 09:42:19
dokument Zarządzenie nr 211/2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2011. 2014-05-22 09:40:33
dokument Zarządzenie nr 210/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz najmu nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Biały Bór. 2014-05-22 09:38:22
dokument Zarządzenie nr 209/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robut budowlanych mających na celu wykonanie zadania: "Przebudowa dróg w miejscowości Sępolno Wielkie wraz z infrastrukturą towarzyszącą". 2014-05-22 09:36:34
dokument Zarządzenie 208/2011 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szcunkowej poniżej 193 000 euro na:"Wykonanie Opracowań Urbanistycznych Projektów Decyzji o Warunkach Zabudowy i o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego". 2014-05-22 09:33:02
dokument Zarządzenie nr 207/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robut budowlanych mających na celu wykonanie zadania: "Budowa obiektów małej architektury - wiaty rekreacyjne w ramach zadania pn; Zagospodarowanie centrum miejscowości Biała, Drzonowo, Kaliska, Kołtki, Przybrda, Sępolno Wielkie i Stepień". 2014-05-22 09:27:20
dokument Zarządzenie nr 206/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 172/2011 burmistrza Białego Boru z dnia 14 października 2011 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy sprzętu medycznego oraz wyposażenia gabinetów lekarskich. 2014-05-22 09:14:04
dokument Zarządzenie nr 205/2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2011. 2014-05-22 09:10:44
dokument Zarządzeniee nr 204/2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych mających na celu wykonanie zadania: "Wykonanie przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Biały Bór - miejscowość Kołtki". 2014-05-22 09:08:21
dokument Zarządzenie nr 203/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości będącej własnością Gminy Biały Bór. 2014-05-22 09:05:16
dokument Zarządzenie nr 202/2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Biały Bór na rok 2012 z zakresu: "Kultury fizycznej i sportu", "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji" oraz "Ochrony i promocji zadrowia". 2014-05-22 09:02:51
dokument Zarządzenie nr 201/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na zadanie pn;"Budowa i nadbudowa budynku remizy strażackiej OSP w Białym Borze wraz z wyposażeniem - dostawa wyposażenia kuchni". 2014-05-22 08:54:07
dokument zarządzenie nr 200/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych mających na celu wykonanie zadania pn;"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół nr 2 w Białym Bore". 2014-05-22 08:47:34
dokument Zarządzenie nr 199/2011 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych mających na celu wykonanie zadania pn;"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową". 2014-05-22 08:42:29
dokument Zarządzenie nr 198/2011 w sprawie powierzenia Panu Zdzisławowi Borowicz obowiązków dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze. 2014-05-22 08:37:07
dokument Zarządzenie nr 197/2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2011. 2014-05-22 08:21:08
dokument Zarządzenie nr 196/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru dostaw i wykonanego montażu na zadanie pn;"Rozbudowa i nadbudowa budynku remizy strażackiej Strażackiej OSP w Białym Borze wraz z wyposażeniem - dostawa i montaż wyposażenia specjalistycznego". 2014-05-22 08:06:02
dokument Zarządzenie nr 195/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szcunkowej powyżej 14 000 euro na zadanie pn;"Adaptacja strychu w budynku Urzędu Miejskiego wraz z dokończeniem remontu w budynku - dostawa i montaż mebki". 2014-05-22 07:58:44
dokument Zarządzenie nr 194/2011 w sprawie powołania imiennego składu Komisji Konkursowej do oceny i zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Biały Bór w zakresie ładu przestrzennego, zieleni gminnej i zadrzewień w 2011 roku. 2014-05-22 07:53:29
dokument Zarządzenie nr 193/2011 w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biały Bór. 2014-05-21 14:32:26
dokument Zarządzenie nr 192/2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2011. 2014-05-21 14:29:58
dokument Zarządzenie nr 191/2011 w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczących zadań obronnych prowadzonych przez Gmine Biały Bór. 2014-05-21 14:28:33
dokument Zarządzenie nr 190/2011 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na:"Zakup usług edukacyjnych w ramach projektu systemowego pt:"Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III Szkół Podstawowych na terenie Gminy Biały Bór". 2014-05-21 14:26:18
dokument Zarządzenie 189/2011 w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej na stanowisku Inspektora ds. księgowości budżetowej oraz działalności gospodarczej w zakresie wydawania decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należnego za okres marzec - sierpień 2011 rok. 2014-05-21 14:21:07
dokument Zarządzenie nr 188/2011 w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Biały Bór na 2012 rok i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021. 2014-05-21 14:16:59
dokument Zarządzenie nr 187/2011 w sprawie powołania Komisji do spraw przejęcia zasobów komunalnych Gminy Biały Bór będących w zarządzaniu samorządowego zakładu budżetowego pn; Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze. 2014-05-21 13:47:49
dokument Zarządzenie 186/2011 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na zadanie pn;"Rozbudowa i nadbudowa budynku remizy strażackiej OSP w białym Borze wraz z wyposażeniem - dostawa wyposażenia specjalistycznego". 2014-05-21 13:42:57
dokument Zarządzenie nr 185/2011 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szcunkowej powyżej 14 000 euro na:"Budowa obiektów małej architektury - wiaty rekreacyjne, w ramach zadania pn;"Zagospodarowanie centrum miejscowości Biała, Drzonowo, Kaliska, Kołtki, Przybrda, Sępolno Wielkie i Stepień". 2014-05-21 13:38:17
dokument Zarządzenie nr 184/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Biały Bór. 2014-05-21 13:33:13
dokument Zarządzenie nr 183/2011 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa - oleju napędowego dla pojazdu służbowego Straży Miejskiej o nr rej. ZSZ97NL. 2014-05-21 13:31:23
dokument Zarządzenie nr 182/2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Biały Bór na rok 2011 w zakresie ładu przestrzennego, zieleni gminnej i zadrzewień. 2014-05-21 13:28:39
dokument Zarządzenie nr 181/2011 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do wydawania decyzji administracyjnych. 2014-05-21 13:26:02
dokument Zarządzenie nr 180/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru dostaw i wykonanego montażu na zadanie pn;"Rozbudowa i nadbudowa budynku remizy strażackiej OSP w Białym Borze wraz z wyposażeniem - dostawa i montaż wyposażenia specjalistycznego". 2014-05-21 13:18:51
dokument Zarządzenie nr 179/2011 w sprawie powołania komisji do spraw wyceny i likwidacji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych przeznaczonych po zakończeniu umowy dzierżawy przez Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej PODIMED Sp. z o. o. 2014-05-21 13:14:42
dokument Zarządzenie nr 178 A/2011 w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Biały Bór w zakresie realizowanych projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2014-05-21 13:11:22
dokument Zarządzenie nr 178/2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2011. 2014-05-21 13:06:59
dokument Zarządzenie nr 177/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych mających na celu wykonanie zadania pn;"Remont świetlicy wiejskiej w Kołtkach". 2014-05-21 13:05:18
dokument Zarządzenie nr 176/2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na 2 wolne stanowiska urzędnicze Strażnika Miejskiego w Referacie Straży Miejskiej Urzędu Miejskiego w białym Borze. 2014-05-21 13:03:16
dokument Zarządzenie nr 175/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomośći komunalnych stanowiących własność Gminy Biały Bór. 2014-05-21 13:00:40
dokument Zarządzenie nr 174/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych. 2014-05-21 12:58:22
dokument Zarządzenie nr 173/2011 w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze pełnomocnictwa. 2014-05-21 12:56:59
dokument Zarządzenie nr 172/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy sprzętu medycznego oraz wyposażenia gabinetów lekarskich. 2014-05-21 09:51:04
dokument Zarządzenie nr 171/2011 w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny. 2014-05-21 09:48:28
dokument Zarządzenie nr 170/2011 w sprawie wprowadzenia aneksu nr1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białym Borze. 2014-05-21 09:45:16
dokument Zarządzenie 169/2011 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na zadanie pn;"Rozbudowa i nadbudowa budynku remizy strażackiej OSP w Białym Borze wraz z wyposażeniem - dostawa i montaż wyposażenia specjalistycznego". 2014-05-21 09:42:43
dokument Zarządzenie nr 168/2011 w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2014-05-21 09:33:50
dokument Zarządzenie nr 167/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na mienie Gminy Biały Bór prawa własności działek oznaczonych nr 434/3, 434/8 i 434/9 położonych w obrębie Drzonowo Gmina Biały Bór oraz działki nr 26/6 obręb 08 miasta Biały Bór. 2014-05-21 09:31:48
dokument Zarządzenie nr 166/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych. 2014-05-21 09:27:33
dokument Zarządzenie nr 165/2011 w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej. 2014-05-21 09:26:21
dokument Zarządzenie nr 164/2011 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej. 2014-05-21 09:23:05
dokument Zarządzenie nr 163/2011 w sprawie udzielenia upoważnienia podinspektorowi ds. planowania przestrzennego. 2014-05-21 09:21:03
dokument Zarządzenie nr 162/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na rzecz najemcy stanowiącego własność Gminy Biały Bór. 2014-05-21 09:06:13
dokument Zarządzenie nr 161/2011 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na:"Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór w sezonie zimowym 2011/2012." 2014-05-21 09:03:03
dokument Zarządzenie nr 160/2011 w sprawie zgodności działania Straży Miejskiej w Białym Borze z obowiązującymi przepisami prawa. 2014-05-21 08:56:50
dokument Zarządzenie nr 159/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy sprzętu medycznego. 2014-05-21 08:54:59
dokument Zarządzenie nr 158/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy stanowiącego własność Gminy Biały Bór. 2014-05-21 08:53:49
dokument Zarządzenie nr 157/2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2011. 2014-05-21 08:51:57
dokument Zarządzenie nr 156/2011 w sprawie ogłoszenia terminu naboru wniosków na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Biały Bór. 2014-05-21 08:49:33
dokument Zarządzenie nr 155/2011 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do wydawania decyzji administracyjnych. 2014-05-21 08:45:56
dokument Zarządzenie nr 154/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych mających na celu wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Dyminek. 2014-05-21 08:35:03
dokument Zarządzenie nr 153/2011 w sprawie ustalenia stawek najmu i dzierżawy lokali użytkowych położonych w budynku przy ul.Nadrzeczna 2a w Białym Borze przeznaczonych na prowadzenie działalności zarobkowych. 2014-05-21 08:32:53
dokument Zarządzenie nr 152/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 31/10 Burmistrza Białego Boru z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie ustalenia stawek najmu za garaże komunalne, lokale użytkowe, obowiązki dzierżawców i najemców tych lokali i zatwierdzenie wykazu przeznaczenia do najmu lokali w budynku przy ul.Nadrzeczna 2a. 2014-05-21 08:29:58
dokument Zarządzenie nr 151/2011 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na zadanie pn;"Wykonanie przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Biały Bór w miejscowości Kołtki". 2014-05-21 08:25:34
dokument Zarządzenie nr 150/2011 w sprawie powołania Składów Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Biały Bór dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r. 2014-05-21 08:20:21
dokument Zarządzenie nr 149/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości będącej własnością Gminy Biały Bór. 2014-05-21 08:16:18
dokument Zarządzenie nr 148/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych mających na celu wykonanie zadania pn;"Budowa dróg wewnętrznych, parkingów wraz z chodnikami przy Zespole Szkół nr 1 im.H. Sienkiewicza w Białym Borze". 2014-05-21 08:14:08
dokument Zarządzenie nr 147/2011w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych mających na celu wykonanie zadania "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek zaplecza socjalnego na Stadionie w Białym Borze". 2014-05-21 08:10:36
dokument Zarządzenie nr 146/2011 w sprawie należności świadków, biegłych i stron za udział w czynnościach wyjaśniających przeprowadzanych przez Strażników Straży MIejskiej w Białym Borze. 2014-05-21 08:07:26
dokument Zarządzenie nr 145/2011 w sprawie zakazu sprzedaży alkoholu. 2014-05-21 08:04:50
dokument Zarządzenie nr 144/2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2011. 2014-05-21 08:00:33
dokument Zarządzenie nr 143/2011 w sprawie powołania Komisji do wyłonienia wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na:"Ogrodzenie boiska w miejscowości Dyminek". 2014-05-21 07:58:54
dokument Zarządzenie nr 142/2011 w sprawie czasowej zmiany organizacji ruchu na terenie miasta Biały Bór na drogach gminnych ulicach Topolowej, Ks.Bazylego Hrynyka, Akacjowej, Kasztanowej, Lipowej. 2014-05-21 07:55:14
dokument Zarządzenie nr 141/2011 w sprawie powołania Komisji do wyłonienia wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na :"Wykonanie pochylni i remont sanitariatu w budynku Szkoły Podstawowej w Sępolnie Wielkim". 2014-05-20 08:37:43
dokument Zarządzenie nr 140/2011 w sprawie powołania Komisji do wyłonienia wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na:"Remont przepustu na rzece Biała przy ul.Czujnej w Białym Borze". 2014-05-20 08:29:31
dokument Zarządzenie nr 139/2011 w sprawie powołania Komisji do wyłonienia wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na:" Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego zadanie - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową". 2014-05-20 08:25:00
dokument Zarządzenie nr 138/2011 w sprawie powołania Komisji do wyłonienia wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na "Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego - zadanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół nr 2 w Białym Borze." 2014-05-20 08:19:53
dokument Zarządzenie nr 137/2011 w sprawie opracowania dokumentów planistycznych do projektu budżetu Gminy Biały Bór na 2012 rok. 2014-05-20 08:13:53
dokument Zarządzenie nr 136/2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2011. 2014-05-20 08:11:53
dokument Zarządzenie nr 135/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 85/2011 Burmistrza Białego Boru z dnia 09. czerwca 2011 roku w sprawie wykorzystania i rozliczenia dotacji budżetowych w 2010 roku otrzymanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białym Borze. 2014-05-20 08:09:57
dokument Zarządzenie nr 134/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych mających na celu wykonanie zadania pn;"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sępolnie Wielkim". 2014-05-20 08:06:29
dokument Zarządzenie nr 133/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych. 2014-05-20 08:03:31
dokument Zarządzenie nr 132/2011 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu realizacji budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2011 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizowania się przedsięwzięć. 2014-05-20 08:02:17
dokument Zarządzenie nr 131/2011 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na zadanie pn;"Remont świetlicy wiejskiej w Kołtkach" 2014-05-20 07:57:53
dokument Zarządzenie nr 130/2011 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Biały Bór miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych plakatów oraz informacji komitetów wyborczych. 2014-05-19 15:15:20
dokument Zarządzenie nr 129/2011 w sprawie cennika ogłoszeń i reklam w Białoborskim Biuletynie Samorządowym. 2014-05-19 15:12:59
dokument Zarządzenie nr 128/2011 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na zadanie pn;"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową". 2014-05-19 15:10:30
dokument Zarządzenie nr 127/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na zadanie pn;"Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze". 2014-05-19 15:05:09
dokument Zarządzenie nr 126/2011 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biały Bór etap III". 2014-05-19 14:38:43
dokument Zarządzenie nr 125/2011 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szcunkowej powyżej 14 000 euro na zadanie pn;"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół nr 2 w Białym Borze". 2014-05-19 14:23:12
dokument Zarządzenie nr 124/2011 w sprawie powołania Komisji stypendialnej. 2014-05-19 14:15:54
dokument Zarządzenie nr 123/2011 w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego dotyczących realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.Ust. z 2010 roku, nr 193,poz. 1287). 2014-05-19 14:14:39
dokument Zarządzenie nr 122/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych. 2014-05-19 14:03:45
dokument Zarządzenie nr 121/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych mających na celu wykonanie zadania :Budowa wiaty na kajaki przy plaży miejskiej wraz z ogrodzeniem". 2014-05-19 14:02:28
dokument Zarządzenie nr 120/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych. 2014-05-19 13:59:51
dokument Zarządzenie nr 119/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na zadanie pn;"Wykonanie projektów wiat o przeznaczeniu rekreacyjnym". 2014-05-19 13:57:37
dokument Zarządzenie nr 118/2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty na 14 000 euro na zadanie pn;"Wykonanie projektów sieci wodociągowych Kierzkowo, Gmina Biały Bór. 2014-05-19 13:52:29
dokument Zarządzenie nr 117/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości będącej własnością Gminy Biały Bór. 2014-05-19 13:40:27
dokument Zarządzenie nr 116/2011 w sprawie określenia stawek za umieszczenie szyldów, tablic informacyjnych, reklam, nośników reklamowych na obiektach budowlanych należących do Gminy Biały Bór. 2014-05-19 13:38:56
dokument Zarządzenie nr 115/2011 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na zadanie pn;"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół nr 2 w Białym Borze". 2014-05-19 13:36:04
dokument Zarządzenie nr 114/2011 w sprawie klasyfikowania informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w białym Borze. 2014-05-19 13:14:35
dokument Zarządzenie nr 113/2011 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na zadanie pn;"Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego do wysokości 1.580,286 zł. na pokrycie rozchodów i planowanego deficytu na 2011 rok". 2014-05-19 13:08:30
dokument Zarządzenie nr 112/2011 w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczących przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Białym Borze. 2014-05-19 12:59:10
dokument Zarządzenie nr 111/2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na 2011 rok. 2014-05-19 12:55:30
dokument Zarządzenie nr 110/2011 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku - "Wyprawka szkolna" 2014-05-19 12:51:47
dokument Zarządzenie nr 109/2011 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na dostawę i montaż wyposażenia świetlicy w ramach zadania pn;"Remont Swietlicy wiejskiej w Kalisce wraz z zakupem wyposażenia". 2014-05-19 10:36:38
dokument Zarządzenie nr 108/2011 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów za pracę w Komisji Egzaminacyjnej. 2014-05-19 10:30:51
dokument Zarządzenie nr 107/2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na stopien zawodowy nauczyciela mianowanego. 2014-05-19 10:29:10
dokument Zarządzenie nr 106/2011 w sprawie likwidacji stanowiska kierownika kancelarii tajnej w Urzędzie Miejskim w Białym Borze. 2014-05-19 10:22:51
dokument Zarządzenie nr 105/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości komunalnych stanowiących własnośc Gminy Biały Bór. 2014-05-19 10:19:37
dokument Zarządzenie nr 104/2011 w sprawie powołania Konisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na;"Dowóz i odwóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Biały Bór w roku szkolnym 2011-2012" 2014-05-19 10:14:55
dokument Zarządzenie nr 103/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu Gminy Biały Bór od Spółdzielni Mieszkaniowej "ABC" w Sępolnie Wielkim. 2014-05-19 10:04:56
dokument Zarządzenie nr 102/2011 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na dostawę i montaż wyposażenia świetlicy w ramach zadania pn;"Remont świetlicy wiejskiej w Kalisce wraz z zakupem wyposażenia" 2014-05-19 09:59:37
dokument Zarządzenie nr 101/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu Gminy Biały Bór od Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzebielu. 2014-05-19 09:44:44
dokument Zarządzenie nr 100/2011 w sprawie przyznania limitów na rozmowy ze służbowych telefonów komórkowych i stacjonarnych 2014-05-19 09:40:45
dokument Zarządzenie nr 99/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 85/2011 Burmistrza Białego Boru z dnia 09. czerwca 2011 roku w sprawie wykorzystania i rozliczenia dotacji budżetowych w 2010 roku otrzymanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białym Borze 2014-05-19 09:38:53
dokument Zarządzenie nr 98/2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2011. 2014-05-19 09:14:20
dokument Zarządzenie nr 97/2011 w sprawie zatwierdzenia stawek jednostkowych na usługi turystyczne świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze 2014-05-19 09:10:24
dokument Zarządzenie nr 96/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamowienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na zadanie pn;"Dostawa kopert dla Urzędu Miejskiego w Białym Borze" 2014-05-19 09:08:07
dokument Zamówienie nr 95/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na najładniejszą wieś, posesję, balkon i gospodarstwo rolne w Gminie Biały Bór 2014-05-19 09:04:44
dokument Zarządzenie nr 94/2011 w sprawie powołania Komisji do przekazania sprzętu Zespołowi Szkół nr 1 im.H. Sienkiewicza w Białym Borze zakupionegow ramach realizacji projektu pn:"Utworzenie punktu przedszkolnego - U misiaczka przedszkolaczka - W Białym Borze" 2014-05-19 09:02:32
dokument Zarządzenie nr 93/2011 w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o dofinansowanie kosztów budowy lub remontu ujęć wód podziemnych wraz z urządzeniami na potrzeby gospodarstwa domowego, zlokalizowanego na terenie miasta i gminy Biały Bór. 2014-05-19 08:54:15
dokument Zarządzenie nr 92/2011 w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczących realizacji zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych 2014-05-19 08:49:35
dokument Zarządzenie nr 91/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na zadanie pn:"Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego do wysokości 1.580.286 zł na pokrycie rozchodów i planowanego deficytu na 2011 rok" 2014-05-19 08:46:08
dokument Zarządzenie nr 90/2011 w sprawie oddania w trwały zarząd lokali użytkowych położonych w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Nadrzecznej 2 A w Białym Borze położonym na działce 125/1 i 124/4 w obrębie 04 miasta Biały Bór 2014-05-19 08:32:56
dokument Zarządzenie nr 89/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej. 2014-05-16 13:51:24
dokument Zarządzenie nr 88/2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2011 2014-05-16 13:49:06
dokument Zarządzenie nr 87/2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robut budowlanych mających na celu wykonanie zadania "Zakup wyposażenia i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Biały Dwór, Trzebiele i Stepień." Świetlica wiejska w miejscowości Stepień. 2014-05-16 13:47:45
dokument Zarządzenie nr 86/2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na zadanie pn: "Modrenizacja wewnątrz budynku Przychodni Zdrowia w Białym Borze - instalacja elektryczna wnętrzowa dla potrzeb MGOPS" 2014-05-16 13:35:00
dokument Zarządzenie nr 85/2011 w sprawie wykorzystania i rozliczenia dotacji budżetowych w 2010 roku otrzymanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białym Borze 2014-05-16 13:30:53
dokument Zarządzenie nr 84/2011 w sprawie klasyfikowania informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Białym Borze 2014-05-16 13:28:38
dokument Zarządzenie nr 83/2011 w sprawie przeprowadzenia kontroli stanu technicznego oraz estetycznego nieruchomości należącej do Gminy Biały Bór - nieruchomości dzierżawionej przez Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej "PODIMED" Sp.z o.o. w Szczecinku 2014-05-16 13:23:05
dokument Zarządzenie nr 82/2011 w sprawie przyznania limitów na rozmowy ze służbowych telefonów komurkowych i stacjonarnych 2014-05-16 13:19:05
dokument Zarządzenie nr 81/2011 w sprawie zaleceń pokontrolnych dotyczących zgodności wykorzystania dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Biały Bór w 2011 roku dotyczącej dotychczasowej realizacji inwestycji na plaży miejskiej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 2014-05-16 13:17:01
dokument Zarządzenie nr 80/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 65/09 Burmistrza Białego Boru z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych położonych na terenie Gminy Biały Bór w miejscowościach Biała, Grabowo Kołtki i Stepiń 2014-05-16 12:58:19
dokument Zarządzenie nr 79/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości będącej własnością Gminy Biały Bór 2014-05-16 12:53:45
dokument Zarządzenie nr 78/2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2011 2014-05-16 12:51:51
dokument Zarządzenie nr 77/2011 w sprawie przekazania w trwały zarząd lokali mieszkalnych położonych w budynku wielofunkcyjnym w Sępolnie Wielkim 59a 2014-05-16 12:48:41
dokument Zarządzenie nr 76/2011 w sprawie wykonania zleceń pokontrolnych Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczących zgodności działania Straży Miejskiej w Białym Borze z obowiązującymi przepisami prawa 2014-05-16 12:46:02
dokument Zarządzenie nr 75/2011 w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych Archiwum Państwowego w Koszalinie dotyczących prowadzenia archiwum zakładowego Urządu Miejskiego w Białym Borze 2014-05-16 12:43:14
dokument Zarządzenie nr 74/2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na zadanie pn: "Dostawa urządzeń kopiujących wraz z serwisem" 2014-05-16 12:40:22
dokument Zarządzenie nr 73/2011 w sprawie przekazania w trwały zarząd terenów cmentarnych stanowiących własność Gminy Biały Bór na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze 2014-05-16 12:36:10
dokument Zarządzenie nr 72/2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych mających na celu wykonanie poręczy ze stali kwasoodpornej na klatce schodowej w budynku Urzędu Miejskiego w Białym Borze 2014-05-16 12:11:43
dokument Zarządzenie nr 71/2011 w sprawie powołania Komisji do oceny zespołów teatralnych biorących udział w IV Powiatowym Konkursie Teatrów Profilaktycznych Amatorskich - Bądźmy Razem 2011 pt:"Paluszek i główka to szkolna wymówka" 2014-05-16 10:25:32
dokument Zarządzenie nr 70/2011 w sprawie przyjęcia harmonogramu kontroli podatkowych na terenie Gminy Biały Bór w 2011 roku 2014-05-16 10:04:04
dokument Zarządzenie nr 69/2011 w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia kontroli podatkowej na terenie Gminy Biały Bór 2014-05-16 09:45:03
dokument Zarządzenie nr 68/2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robut budowlanych na zadaniu pn: "Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Białym Borze" 2014-05-16 09:41:42
dokument Zarządzenie nr 67/2011 w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie graficzne strony internetowej Gminy Biały Bór 2014-05-16 09:30:29
dokument Zarządzenie nr 66/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy, najmu oraz sprzedaży nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Biały Bór 2014-05-15 13:13:08
dokument Zarządzenie nr 65/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym stanowiącym własność Gminy Biały Bór 2014-05-15 13:11:15
dokument Zarządzenie nr 64/2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na zadanie pn:"Praca sprzętu w roku 2011" 2014-05-15 13:09:02
dokument Zarządzenie nr 63/2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych 2014-05-15 13:04:27
dokument Zarządzenie 62/2011 w sprawie ustalenia opłaty stanowiącej wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gruntowych, budynkowych oraz lokalowych stanowiących własność Gminy Biały Bór 2014-05-15 13:02:40
dokument Zarządzenie nr 61/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na: "Budowa dróg wewnętrznych, parkingów wraz z chodnikami przy Zespole Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Białym Borze" 2014-05-15 12:55:21
dokument Zarządzenie nr 60/2011 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego XVII Dni Białego Boru 2014-05-15 12:49:29
dokument Zarządzenie nr 59/2011 w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej na stanowisku Inspektora ds. księgowości budżetowej oraz działalności gospodarczej w zakresie wydawania decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należnego za okres wrzesień 2010-luty 2011 2014-05-15 12:44:03
dokument Zarządzenia nr 58/2011 w sprawie uchylenia w całości Zarządzenia nr 43/11 z dnia 1 kwietnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym, stanowiącej własność Gminy Biały Bór 2014-05-15 12:37:52
dokument Zarządzenie nr 57/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych na zadaniu pn: "Budowa chodników na ul. Brzeźnickiej w Białym Borze 2014-05-15 12:33:39
dokument Zarządzenie nr 56/2011 w sprawie obowiązku powołania komisji do rozstrzygania ofert w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, rozpatrywania ofert i opiniowania podziału dotacji oraz prac odbiorowych robut budowlanych 2014-05-15 12:31:19
dokument Zarządzenie nr 55/2011 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 53/2010 Burmistrza Białego Boru z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie przeznaczenia w formie najmu pomieszczenia użytkowego będącego własnością Gminy Biały Bór 2014-05-15 12:27:21
dokument Zarządzenie nr 54/2011 w sprawie wprowadzenia zasad zapewniających bezstronność i obiektywizm działania w Urzędzie Miejskim w Białym Borze 2014-05-15 12:23:46
dokument Zarządzenie nr 53/2011 w sprawie regulaminu funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie Gminy Biały Bór 2014-05-15 12:20:34
dokument Zarządzenie nr 52/2011 w sprawie powołania zespołu redakcyjnego Białoborskiego Biuletynu Samorządowego 2014-05-15 12:17:40
dokument Zarządzenie nr 51/2011 w sprawie zmiany terminu przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Zamówień Publicznych w zakresie inwestycji realizowanych przez Gminę w latach 2010-2011 2014-05-15 12:15:30
dokument Zarządzenie nr 50/2011 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Biały Bór 2014-05-15 12:05:16
dokument Zarządzenie nr 49/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 15/10 dnia 09. lutego 2010 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Biały Bór 2014-05-15 10:21:28
dokument Zarządzenie nr 48/2011 w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy prowadzenia spraw gminy, upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych oraz wydawania zaświadczeń i poświadczeń 2014-05-15 09:41:00
dokument Zarządzenie nr 47/2011 w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Zamówień Publicznych w zakresie inwestycji realizowanych przez Gminę Biały Bór w latach 2010-2011 2014-05-14 14:43:05
dokument Zarządzenie nr 46/2011 w sprawie powołania komisji kasacyjnej środków trwałych i pozostałych środków trwałych będącego własnością Gminy Biały Bór 2014-05-14 14:36:45
dokument Zarządzenie nr 45/2011 w sprawie udzielenia informatykowi uoważnienia do załatwiania spraw związanych z ewidencją ludności oraz wydawaniem dowodów osobistych w czasie nieobecności inspektora ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, Kierownika USC 2014-05-14 14:33:50
dokument Zarządzenie nr 44/2011 w sprawie przekazania w formie aportu nieruchomości będącej własnością Gminy Biały Bór Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w SZczecinku 2014-05-14 14:27:58
dokument Zarzadzenie nr 43/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym stanowiącej własność Gminy Biały Bór 2014-05-14 14:14:06
dokument Zarządzenie nr 42/2011 w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego działki nr 41/32 oraz udziału w działce nr 41/27 wynoszącym 62.952/1.000.000 w częściach wspólnych, położonych w obrębie 08 miasta Biały Bór przy ul.Magazynowej 2014-05-14 13:48:54
dokument Zarządzenie nr 41/2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2011 2014-05-14 13:42:06
dokument Zarządzenie nr 40/2011 w sprawie wyznaczenia Delegatów reprezentujących Gminę Biały Bór w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2014-05-14 13:39:13
dokument Zarządzenie nr 39/2011 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biały Bór za 2010 rok 2014-05-14 13:35:07
dokument Zarządzenie nr 38/2011 w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" i "poufne" w Urzędzie Miejskim w Białym Borze 2014-05-14 13:32:12
dokument Zarządzenie nr 37/2011 w sprawie likwidacji kancelarii tajnej w Urzędzie Miejskim w Białym Borze 2014-05-14 13:27:18
dokument Zarządzenie nr 36/2011 w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu 2014-05-14 13:25:24
dokument Zarządzenie nr 35/2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowiska animatora obiektu sportowego - boiska w Białym Borze wybudowanego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" 2014-05-14 13:24:15
dokument Zarządzenie nr 34/2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych w celu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 2014-05-14 12:59:31
dokument Zarzadzenie nr 33/2011 w sprawie przeznaczenia w formie dzierżawy części nieruchomości będącej własnością Gminy Biały Bór 2014-05-14 12:53:00
dokument Zarządzenie nr 32/2011 w sprawie wykonania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Białym Borze 2014-05-14 12:33:22
dokument Zarządzenie nr 31/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na zadanie pn; "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek zaplecza socjalnego na Stadionie Miejskim w Białym Borze 2014-05-14 12:31:18
dokument Zarządzenie nr 30/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności działek nr 2/14 i 2/13 położonych w obrębie Brzeźnica Gmina Biały Bór od Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Trzebielu 2014-05-14 12:25:27
dokument Zarządzenie nr 29/2011 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa - oleju napędowego dla pojazdu służbowego Straży Miejskiej o nr rej. ZSZ87VF 2014-05-14 12:20:00
dokument Zarządzenie nr 28/2011 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa - oleju napędowego dla pojazdu służbowego Straży Miejskiej o nr rej. ZSZ97NL 2014-05-14 12:13:26
dokument Zarządzenie nr 27/2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2011 2014-05-14 12:09:45
dokument Zarządzenie nr 26/2011 w sprawie przyznania limitów na rozmowy ze słóżbowych telefonów komórkowych i stacjonarnych 2014-05-14 12:07:44
dokument Zarządzenie nr 25/2011 w sprawie planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej na rok 2011 2014-05-14 12:05:42
dokument Zarządzenie nr 24/2011 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białym Borze 2014-05-14 11:34:55
dokument Zarządzenie nr 23/2011 w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza Białego Boru 2014-05-14 11:31:54
dokument Zarządzenie nr 22/2011 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza 2014-05-14 11:28:20
dokument Zarządzenie nr 21/2011 w sprawie cofnięcia upoważnień i pełnomoctnictw 2014-05-14 11:24:06
dokument Zarządzenie nr 20/2011 w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza 2014-05-14 11:21:23
dokument Zarządzenie nr 19/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na zadanie pn :"Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Sępolnie Wielkim" 2014-05-14 11:11:52
dokument Zarządzenie nr 18/2011 w sprawie przekazania samochodu na majątek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze 2014-05-14 11:01:32
dokument Zarządzenie nr 17/2011 w sprawie powołania komisji d/s oceny technicznej komunalnych obiektów budowlanych, opiniowania przydziału mieszkań komunalnych oraz planowanych remontów zasobów komunalnych gminy 2014-05-13 21:48:48
dokument Zarządzenie nr 16/2011 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa - oleju napędowego dla pojazdu służbowego Straży Miejskiej o nr rej. ZSZ97NL 2014-05-13 21:45:54
dokument Zarządzenie nr 15/2011 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa - oleju napędowego dla pojazdu służbowego Straży Miejskiej o nr rejestracyjnym ZSZ25EX 2014-05-13 21:43:41
dokument Zarządzenie nr 14/2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: "Powódź, pożar, dniem czy nacą - straż przychodzi ci z pomocą", na szczeblu gminnym 2014-05-13 21:41:02
dokument Zarządzenie nr 13/2011 w sprawie zmiany terminu pełnej inwentaryzacji majątku gminy Biały Bór, dzierżawionego przez Pomorski Ośrodek Diagnostyki Madycznej "PODIMED" Sp. z o.o. 2014-05-13 21:37:24
dokument Zarządzenie nr 12/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie - przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro, na wykonanie wycen nieruchomości i inwentaryzacji obiektów budowlanych na terenie gminy Biały Bór w 2011 r. 2014-05-13 21:34:12
dokument Zarządzenie nr 11/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro na: Wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych na terenie gminy Biały Bór na rzecz gminy Biały Bór w 2011 r. 2014-05-13 21:30:30
dokument Zarządzenie nr 10/2011 w sprawie powołania imiennego składu Komisji Konkursowej do oceny i zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych gminy Biały Bór z zakresu: "Kultury fizycznej i sportu", "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji", "Ochrony i promocji zdrowia" w 2011 r. 2014-05-13 21:29:35
dokument Zarządzenie nr 9/2011 w sprawie przekazania w użytkowanie sieci kanalizacyjnej w obrębie 04 miasta Biały Bór oraz zbiorników bezodpływowych, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Stepień 2014-05-13 21:19:46
dokument Zarządzenie nr 8/2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Biały Bór na 2011 r. 2014-05-13 21:16:44
dokument Zarządzenie nr 7/2011 w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Biały Bór na 2011 rok 2014-05-13 21:14:57
dokument ZARZĄDZENIE nr 6/2011 Burmistrza Białego Boru z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Biały Bór. 2014-01-13 23:15:03
dokument ZARZĄDZENIE nr 5/11 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie zamiany nieruchomości. 2014-01-13 23:14:36
dokument ZARZĄDZENIE nr 4/2011 w sprawie pełnej inwentaryzacji majątku gminy Biały Bór dzierżawionego przez Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej "PODIMED" Sp. z o.o. w Szczecinku 2014-01-13 23:13:40
dokument ZARZĄDZENIE nr 3/11 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 11 stycznia 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2014-01-13 23:12:49
dokument ZARZĄDZENIE nr 2/11 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności administracyjnych w imieniu Burmistrza 2014-01-13 23:12:26
dokument ZARZĄDZENIE nr 1 / 11 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na: ?Adaptacja strychu w budynku Urzędu Miejskiego ? wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna i klimatyzacja? 2014-01-13 23:11:14