Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

BURMISTRZ BIAŁEGO BORU ogłasza przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej 14.000 euro na zadanie pn.: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór w sezonie zimowym 2013/2014"

BURMISTRZ BIAŁEGO BORU

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej 14.000 euro na zadanie pn.:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór w sezonie zimowym 2013/2014


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.bialybor.com.pl

Numer ogłoszenia: 221079 - 2013; data zamieszczenia: 22.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biały Bór , ul. Żymierskiego 10, 78-425 Biały Bór, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3839002, faks 094 3739745.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór w sezonie zimowym 2013/2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych (dalej ZUD) na terenie Gminy Biały Bór w sezonie zimowym 2013/2014. Przedmiot zamówienia obejmuje: Odśnieżanie dróg gminnych pługami odśnieżnymi lemieszowymi szczytowymi średnimi lub ciężkimi na nośnikach samochodowych lub ciągnikach rolniczych oraz zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych. Zastrzega się minimalną szerokość odśnieżania 3,0 metry oraz zatoczki do mijania w odległości nie mniejszej niż 400 metrów jedna od drugiej, na terenie miasta odśnieżanie na pełnej szerokości jezdni. Przy zwalczaniu śliskości zimowej piaskarką. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy materiał tj. piasek (piasek o uziarnieniu do 2mm) i mieszankę piaskowo-solną 20% do posypywania wzniesień i podjazdów na terenach wiejskich i ulic na terenie miasta. Koszt materiałów należy uwzględnić w cenie jednostkowej pracy sprzętu. W przypadku stwierdzenia nie zachowania wymogów podanych wyżej zamawiający zastrzega prawo odmowy zapłaty za fakturę obejmującą skontrolowaną część wykonanej usługi. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest dokonać poprawy zgodnie z postawionymi wymogami wykonania usługi bez dodatkowego wynagrodzenia. Odbiór wykonanej usługi wymaga pisemnego potwierdzenia przez: teren wiejski - sołtysa wsi, w której odśnieżana jest droga, teren miasta - pracownik Urzędu Miejskiego do tego wyznaczony. Realizacja zamówienia odbywać się będzie wyłącznie po zgłoszeniu telefonicznym przez pracownika Zamawiającego (dalej koordynatora). Informacje dodatkowe: Oferent zobowiązany jest do zapoznania się ze standardami zimowego utrzymania dróg, techniką i technologią prowadzenia robót zimowego utrzymania dróg, powinien zdobyć wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty. Zamawiający zastrzega, że sprzęt może być skierowany do pracy na każdą inną drogę niż wymieniona w konkretnym zadaniu w przypadku stwierdzenia takiej konieczności przez Zamawiającego. Zakres zadania obejmuje: Zamówienie dotyczy odśnieżania i bieżącego utrzymania drożności w okresie zimowym dróg gminnych i dróg dojazdowych do posesji na terenie gminy Biały Bór. Dodatkowo przewidziane jest usuwanie śliskości nawierzchni w przypadkach szczególnie uzasadnionych (po uzgodnieniu z Zamawiającym). Całość obszaru objętego zamówieniem została podzielona na cztery rejony (części). Rejon 1 - to drogi gminy Biały Bór znajdujące się w sołectwach: Biały Dwór, Biskupice, Kaliska, Kołtki, Sępolno Małe i Sępolno Wielkie. Rejon 2 - to drogi gminy Biały Bór znajdujące się w sołectwach: Brzeźnica, Grabowo i Trzebiele. Rejon 3 - to drogi gminy Biały Bór znajdujące się w sołectwach: Biała, Bielica, Drzonowo, Dyminek, Kazimierz, Przybrda, Stepień i Świerszczewo. Rejon 4 - to drogi gminne znajdujące się na terenie miasta Biały Bór i terenach bezpośrednio przyległych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 500 zł (słownie złotych: pięćset złoty) dla jednego rejonu (części). W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część należy złożyć wadium dla każdej z części. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Sławno o/Biały Bór Konto Nr 15 9317 1025 1300 1023 2000 0011 a potwierdzenie wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu lub kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. Gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej) oraz wskazanie ich siedzib; określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, kwotę gwarancji, termin ważności gwarancji, bezwarunkowe zobowiązanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach zawartych w art. 46 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację (np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska). Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. W przypadku konsorcjum: wadium wnoszone jest przez konsorcjum lub uprawnionego pełnomocnictwem członka konsorcjum. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp, wykaz sprzętu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, tj. posiadanie przynajmniej dwóch nośników pługów odśnieżnych (dla rejonów wiejskich o mocy min 120 KM, dla terenu miasta min. 80 KM, z napędem min. na dwie osie - nie dotyczy piaskarki), dwóch pługów min. typu średniego, jednej piaskarki dla jednego rejonu oraz dla terenu miasta jednej ładowarki, wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj. posiadanie przynajmniej dwóch kierowców/operatorów dla jednego rejonu

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp, wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj. posiadanie przynajmniej dwóch kierowców/operatorów dla jednego rejonu, oświadczenie, że osoby te posiadają stosowne uprawnienia do kierowania i obsługi pojazdów przeznaczonych do ZUD-u

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące zlecenia usług podwykonawcom, Zobowiązanie innych podmiotów, Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w granicach dyspozycji art. 144 ustawy Pzp polegających na: zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy, zmiany numerów kont bankowych stron zamówienia, w przypadku jeżeli zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego, w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzenia, a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia: zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie nie leży w interesie Zamawiającego, zmiana wynagrodzenia brutto wynikająca z urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych tj. zmiana podatku VAT, zmiana rozwiązań z uwagi na postęp lub zmianę obowiązujących przepisów mających wpływ na realizację zamówienia, zmiana zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. uzasadniona zmiana terminu wykonania zamówienia w przypadku: gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym terminie nie leży w interesie Zamawiającego. wydłużenia o dni potrzebne na wykonanie usługi w przypadku wystąpienia opadów śniegu po okresie na jaki została zawarta umowa

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.bialybor.com.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Białym Borze, 78-425 Biały Bór, ul. Żymierskiego 10 pok. Nr 28.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.10.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Białym Borze, 78-425 Biały Bór, ul. Żymierskiego 10, BOI, pok. Nr 8.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Burmistrz Białego Boru

 (-) Paweł Stanisław Mikołajewski

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o przetargu - Zimowe utrzymanie dróg.doc (DOC, 235KB) 2013-10-22 15:10:59 235KB 827 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ Zimowe utrzymanie dróg.doc (DOC, 405KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-10-22 15:10:59 405KB 13 razy
2 Załaczniki do SIWZ na ZUD.zip (ZIP, 871KB) 2013-10-22 15:11:31 871KB 3 razy
3 23_10_2013_15_07_10_Załaczniki do SIWZ na ZUD.zip (ZIP, 876KB) 2013-10-23 15:07:10 876KB 1 raz
4 24_10_2013_08_40_12_Załaczniki do SIWZ na ZUD.zip (ZIP, 876KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-10-24 08:40:12 876KB 1 raz
Wynik postępowania
1 Ogłoszenie o wyborze oferty - Zimowe utrzymanie dróg.doc (DOC, 318KB) 2013-11-13 13:58:17 318KB 951 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Bernat 22-10-2013 15:10:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jan Andrusieczko 22-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Bożena Pankiewicz-Ginda 10-01-2014 10:47:07