Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr 119/2008 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 114/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla jednostki budżetowej Urzędu Miejskiego w Białym Borze. 2014-06-09 15:44:26
dokument Zarządzenie nr 118/2008 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Białym Borze za 2008 rok. 2014-06-09 15:41:25
dokument Zarządzenie nr 117/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2008. 2014-06-09 15:39:09
dokument Zarządzenie nr 116/2008 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. Promocji, Turystyki, Sportu, Kultury i Sztuki oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Białym Borze. 2014-06-09 15:36:58
dokument Zarządzenie nr 115/2008 w sprwie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i zamówień publicznych w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Białym Borze. 2014-06-09 15:33:13
dokument Zarządzenie nr 114/2008 w sprawie przeprowadzenia postępowania sprawdzającego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Biały Bór. 2014-06-09 15:29:17
dokument Zarządzenie nr 113/2008 w sprawie przeprowadzenia wewnętrznej kontroli finansowej wydatków ze środków publicznych w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Gminy Biały Bór na 2008 rok. 2014-06-09 15:27:03
dokument Zarządzenie nr 112/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2008. 2014-06-09 15:24:22
dokument Zarządzenie nr 111/2008 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania prestrzennego w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Białym Borze. 2014-06-09 15:22:57
dokument Zarządzenie nr 110/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2008. 2014-06-09 15:18:30
dokument Zarządzenia nr 109/2008 w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Biały Bór na 2009 rok. 2014-06-09 15:14:46
dokument Zarządzenie nr 108/2008 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wartości powyżej 206 000 euro na wykonanie zamówienia:"Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 3.536,000 złotych. 2014-06-09 15:11:37
dokument Zarządzenie nr 107/2008 w sprawie regulaminu nagradzania i premiowania pracowników Urzędu Miejskiego w Białym Borze. 2014-06-09 15:04:41
dokument Zarządzenie nr 106/2008 w sprawie przeznaczenia dzierżawy nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Biały Bór. 2014-06-09 15:02:24
dokument Zarządzenie nr 105/2008 w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych Archiwum Państwowego w Koszalinie na podstawie wystąpienia pokontrolnego z dnia 28 października 2008 roku. 2014-06-09 15:00:25
dokument Zarządzenie nr 104/2008 w sprawie wykonania uwag pokontrolnych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatury w Koszalinie opracowanych na podstawie protokołu kontroli przeprowadzonej dnia 12 września 2008 roku dotyczącej zagadnień związanych ze sposobem przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków, prowadzenia zbiorów przepisów gminnych oraz stosowania instrukcji kancelaryjnej w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia kontroli. 2014-06-09 14:57:42
dokument Zarządzenie nr 103/2008 w sprawie wykonania uwag pokontrolnych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie opracowanych na podstawie protokołu kontroli przeprowadzonej dnia 5 sierpnia 2008 roku dotyczącej zagadnień związanych z realizacją w 2007 i 2008 roku ustaw: o ewidencji ludności i dowodach osobistych, prawo o aktach stanu cywilnego, o zmianie imion i nazwisk, prawo o zgromadzeniach oraz zagadnienia związane ze zgodnością bazy ewidencji ludności z rejestrem wyborców. 2014-06-09 14:48:37
dokument Zarządzenie nr 102/2008 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej. 2014-06-09 14:40:58
dokument Zarządzenia nr 101/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2008. 2014-06-09 14:38:22
dokument Zarządzenie 100/2008 w sprawie wprowadzenia procedury windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim w Białym Borze. 2014-06-09 14:36:20
dokument Zarządzenie nr 99/2008 w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Szczecinie opracowanych na podstawie wystąpienia pokontrolnego z dnia 3 października 2008 roku dotyczących prowadzenia rachunkowości, przestrzegania procedur kontroli finansowej w zakresie gromadzenia dochodów i dokonywania wydatków w tym udzielenia dotacji z budżetu Gminy na 2007 rok. 2014-06-09 13:57:18
dokument Zarządzenie nr 98/2008 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wartości powyżej 206 000 euro na wykonanie zamówienia "Dostawa urządzenia do pomoaru prędkości i rejestrowania pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość z dodatkowym wyposażeniem ". 2014-06-09 13:44:55
dokument Zarządzenie nr 97/2008 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Białym Borze. 2014-06-09 13:38:45
dokument Zarządzenie nr 96/2008 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wartości powyżej 14 000 do 5.150 000 euro na wykonanie robót budowlanych:"Przebudowa drogi Dołgie - Domaradz etap I". 2014-06-09 13:36:46
dokument Zarządzenie nr 95/2008 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do wydawania decyzji administracyjnych. 2014-06-06 13:03:49
dokument Zarządzenie nr 94 A / 2008 w sprawie zawarcia umowy użytkowania na pomieszczenie użytkowe znajdujące się w budynku przychodni zdrowia w Białym Borze przy ul. Nadrzecznej 2A. 2014-06-06 13:01:06
dokument Zarządzenie nr 94/2008 w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Biały Bór. 2014-06-06 12:58:22
dokument Zarządzenie nr 93/2008 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie dodatków mieszkaniowych a także do wydawania w tych samych decyzji administracyjnych. 2014-06-06 12:56:10
dokument Zarządzenie nr 92/2008 w sprawie zakazu urządzania na terenie Urzędu Miejskiego w Białym Borze spotkań towarzyskich. 2014-06-06 12:52:58
dokument Zarządzenie nr 91/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2008. 2014-06-06 12:50:27
dokument Zarządzenie nr 90/2008 w sprawie opracowania dokumentów planistycznych do projektu budżetu Gminy Biały Bór na 2009 rok. 2014-06-06 12:45:14
dokument Zarządzenie nr 89/2008 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie dodatków mieszkaniowych a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. 2014-06-06 12:43:26
dokument Zarządzenie nr 88/2008 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. 2014-06-06 12:41:03
dokument Zarządzenie nr 87/2008 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przeprowadzania w tych sprawach wywiadów środowiskowych. 2014-06-06 12:38:38
dokument Zarządzenie nr 86/2008 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnej. 2014-06-06 12:34:51
dokument Zarządzenie nr 85/2008 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. Programów Pomocowych i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych w Urzędzie Miejskim w Białym Borze. 2014-06-06 12:33:17
dokument Zarządzenie nr 84/2008 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wartości powyżej 14 000 euro na wykonanie zamówienia "Dostawa fabrycznie nowego autobusu 39 miejscowego + 1 miejsce dla kierowcy dostosowanego do przewozu dzieci i osób niepełnosprawnych w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim dla Gminy Biały Bór. 2014-06-06 12:14:04
dokument Zarządzenie nr 83/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2008. 2014-06-06 12:08:52
dokument Zarządzenie nr 82/2008 w sprawie określenia zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz trybu wydawania i cofania zezwolen na ich sprzedaż. 2014-06-06 12:06:42
dokument Zarządzenie nr 81/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Biały Bór. 2014-06-06 12:04:05
dokument Zarządzenie nr 80/2008 w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego będącego własnością Gminy Biały Bór. 2014-06-06 12:01:50
dokument Zarządzenie nr 79/2008 w sprawie udzielenia Samodzielnemu Referatowi ds. Promocji, Turystyki, Sportu, Kultury i Sztuki upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych i składania oświadczenia woli w imieniu Gminy. 2014-06-06 12:00:00
dokument Zarządzenie nr 78/2008 w sprawie zmian w składzie Komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem Burmistrza Białego Boru nr 76/08 z dnia 8 września 2008 roku oraz powołania nowego składu Komisji przetargowej. 2014-06-06 11:55:55
dokument Zarządzenie nr 77/2008 w sprawie przyznania limitów na rozmowy ze służbowych telefonów komórkowych i stacjonarnych. 2014-06-06 11:52:26
dokument Zarządzenie nr 76/2008 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wartości powyżej 14 000 do 5.150,000 euro na wykonanie robót budowlanych "Adaptacja kotłowni na remizę strażacką w Sępolnie Wielkim - etap II. 2014-06-06 11:32:56
dokument Zarządzenie nr 75/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2008. 2014-06-06 11:27:08
dokument Zarządzenie nr 74/2008 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 114/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla jednostki budżetowej Urzędu Miejskiego w Białym Borze oraz Zarządzenia nr 113/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu Gminy. 2014-06-06 11:26:12
dokument Zarządzenie nr 73/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2008. 2014-06-06 11:23:10
dokument zarządzenie nr 72/2008 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu realizacji budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2008 roku. 2014-06-06 11:22:02
dokument Zarządzenie nr 71/2008 w sprawie powołania Komisji przetargowej. 2014-06-06 11:19:22
dokument Zarządzenie nr 70/2008 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wartości powyżej 14 000 do 5.150,000 euro na wykonanie robót budowlanych "Budowa parkingu wraz z drogą zjazdową oświetleniem i kanalizacją deszczową w Białym Borze ul. Sosnowa. 2014-06-06 11:18:21
dokument Zarządzenie nr 69/2008 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wartości powyżej 14 000 5.150,000 euro na wykonanie robót budowlanych "Przebudowa ulicy Kolejowej w Białym Borze". 2014-06-06 11:12:11
dokument Zarządzenie nr 68/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2008. 2014-06-06 11:10:37
dokument Zarządzenie nr 67/2008 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wartości powyżej 14 000 euro na wykonanie usługi "Udzielenie i obsługa kredytu termomodernizacyjnego z premią z BGK w wysokości 240.000 złotych. 2014-06-06 11:09:05
dokument Zarządzenie nr 66 A /2008 w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w zakresie realizowanych projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2014-06-06 10:44:28
dokument Zarządzenie nr 66/2008 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 114/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla jednostki budżetowej Urzędu Miejskiego w Białym Borze oraz Zarządzenia nr 113/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu Gminy. 2014-06-06 10:37:19
dokument Zarządzenie nr 65/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2008. 2014-06-06 10:24:52
dokument Zarządzenie nr 64/2008 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych. 2014-06-06 10:22:50
dokument Zarządzenie nr 63/2008 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej z udzieleniem bonifikaty od ceny sprzedaży. 2014-06-06 10:21:25
dokument Zarządzenie nr 62/2008 s sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wartości powyzej 14 000 euro na wykonanie robót budowlanych "Wymiana okien oraz malowanie elewacji Zespołu Szkół nr 1 w Białym Borze". 2014-06-06 10:19:45
dokument Zarządzenie nr 61/2008 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wartości powyżej 14 000 euro na wykonanie robót budowlanych "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego Biały Dwór 12". 2014-06-06 09:43:50
dokument Zarządzenie nr 60/2008 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wartości powyżej 14 000 euro na wykonanie usługi "Udzielenie i obsługa kredytu termomodernizacyjnego z premią BGK w wysokości 240.000 złotych. 2014-06-06 09:38:29
dokument Zarządzenie nr 59/2008 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wartości powyżej 14 000 euro na wykonanie robót budowlanych "Budowa Zespołu Boisk Sportowych pn Moje Boiski 2012 w Białym Borze". 2014-06-06 09:33:27
dokument Zarządzenie nr 58/2008 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli posesji w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Białego Boru. 2014-06-06 09:24:15
dokument Zarządzenie nr 57/2008 w sprawie powołania i zasad działania Komisji Socjalnej działającej przy Urzędzie Miejskim w Białym Borze. 2014-06-06 09:20:59
dokument Zarządzenie nr 56/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2008. 2014-06-06 09:15:49
dokument Zarządzenie nr 55/2008 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 euro na wykonanie usługi "Dowóz i odwóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Biały Bór w roku szkolnym 2008/2009. 2014-06-06 09:13:02
dokument Zarządzenie nr 54/2008 w sprawie zatwierdzenia norm zużycia paliwa do samochodów pożarniczych. 2014-06-06 09:08:26
dokument Zarządzenie nr 53/2008 w sprawie przeznaczenia do zbycia środka trwałego po zlikwidowanej gminnej przychodni zdrowia w Białym Borze. 2014-06-06 09:06:56
dokument Zarządzenie nr 52/2008 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wartości powyżej 14 000 5.150,000 euro na wykonanie robót budowlanych "Przebudowa ulicy Kolejowej w Białym Borze". 2014-06-06 09:03:05
dokument Zarządzenie nr 51/2008 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 do 5.150,000 euro na wykonanie robót budowlanych "Przebudowa drogi Dołgie - Domaradz - etap II". 2014-06-06 08:58:07
dokument Zarządzenie nr 50/2008 w sprawie powołania Komisji przetargowej. 2014-06-06 08:48:24
dokument Zarządzenie nr 49/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2008. 2014-06-06 08:47:11
dokument Zarządzenie nr 48/2008 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na najładniejsza wieś, posesję i balkon w Gminie Biały Bór. 2014-06-06 08:45:48
dokument Zarządzenie nr 47/2008 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 do 5.150,000 euro na wykonanie robót budowlanych "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Drzonowo, działka nr 42 obręb Drzonowo. 2014-06-06 08:43:52
dokument Zarządzenie nr 46/2008 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej. 2014-06-06 08:38:51
dokument Zarządzenie nr 45/2008 w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 98/07 Burmistrza Białego Boru z dnia 5 października 2007 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych. 2014-06-06 08:30:16
dokument Zarządzenie nr 44/2008 w sprawie przeprowadzenia uroczystości kościelnych święta Bożego Ciała w Białym Borze, Sępolnie Wielkim, Kołtkach, Drzonowie zorganizowanego przemarszu ulicami miasta i wsi wiernych zgromadzonych na nabożeństwach w kościołach w dniu 7 czerwca 2008 roku po mszach świętych w godzinach od 10:00 do 13:00. 2014-06-06 08:27:19
dokument Zarządzenie nr 43/2008 w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego bedącego własnością Gminy Biały Bór. 2014-06-06 08:18:35
dokument Zarządzenie nr 42/2008 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych 2014-06-06 08:16:31
dokument Zarządzenie nr 41/2008 w sprawie powołania Komisji do prowadzenia kontroli w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w zakresie rozdosponowywania otrzymanych darów z różnego rodzaju fundacji, stowarzyszeń i innych darczyńców. 2014-06-06 08:13:29
dokument Zarządzenie nr 40/2008 w sprawie przeznaczenia do zbycia zużytego sprzętu rehabilitacyjnegi. 2014-06-06 08:07:28
dokument Zarządzenie nr 39 A /2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2008. 2014-06-06 08:05:59
dokument Zarządzenie nr 39/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2008. 2014-06-06 08:04:12
dokument Zarządzenie nr 38/2008 w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej. 2014-06-06 08:01:18
dokument Zarządzenie nr 37/2008 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Białym Borze. 2014-06-06 08:00:09
dokument Zarządzenie nr 36/2008 w sprawie powołania Komisji kasacyjnej środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących na stanie Urzędu Miejskiego, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Sołectw Gminnych. 2014-06-06 07:56:43
dokument Zarządzenie nr 35/2008 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 do 5.150,000 euro na wykonanie robót budowlanych "Budowa dróg osiedlowych w Białym Borze wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ul.Akacjowa, Hrynyka, Lipowa". 2014-06-05 14:47:23
dokument Zarządzenie nr 34/2008 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 do 5.150,000 euro na wykonanie robót budowlanych 2014-06-05 14:41:00
dokument Zarządzenie nr 33/2008 w sprawie udzielenia Pani Bożenie Pankiewicz-Gindzie upoważnienia do załatwienia indywidualnej sprawy z zakresu administracji publicznej. 2014-06-05 14:36:59
dokument Zarządzenie nr 32/2008 w sprawie uaktualnienia dokumentacji umożliwiającej przeprowadzenie postępowania sprawdzającego oraz przeprowadzenia postępowania sprawdzającego dla dodatkowych osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Białym Borze. 2014-06-05 14:28:39
dokument Zarządzenie nr 31/2008 w sprawie powołania Komisji celem wybrakowania dokumentów niearchiwalnych 2014-06-05 14:24:43
dokument Zarządzenie nr 30/2008 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białym Borze. 2014-06-05 14:19:47
dokument Zarządzenie nr 29 A /2008 w sprawie powołania Komisji do spraw związanych z dofinansowaniem kosztów usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Biały Bór 2014-06-05 14:14:52
dokument Zarządzenie nr 29/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2008. 2014-06-05 14:09:21
dokument Zarządzenie nr 28/2008 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Obronności i ochrony Przeciwpożarowej w Urzędzie Miejskim w Białym Borze. 2014-06-05 14:07:23
dokument Zarządzenie nr 27/2008 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biały Bór za 2007 rok. 2014-06-05 14:02:06
dokument Zarządzenie nr 26/2008 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnej. 2014-06-05 13:58:04
dokument Zarządzenie nr 25/2008 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego XIV Dni Białego Boru. 2014-06-05 13:56:05
dokument Zarządzenie nr 24/2008 w sprawie przeznaczenia do zbycia zużytego specjalistycznego sprzętu medycznego. 2014-06-05 13:52:25
dokument Zarządzenie nr 23/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2008. 2014-06-05 13:49:56
dokument Zarządzenie nr 22/2008 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem:"112 w trudnej sprawie - nie używaj przy zabawie" na szczeblu gminnym. 2014-06-05 13:48:33
dokument Zarządzenie nr 21/2008 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Biały Bór od Agencji Nieruchomości Rolnych. 2014-06-05 13:44:15
dokument Zarządzenie nr 20/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-06-05 13:42:34
dokument Zarządzenie nr 19/2008 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Biały Bór. 2014-06-05 13:39:45
dokument Zarządzenie nr 18/2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste stanowiących własność Gminy Biały Bór. 2014-06-05 13:25:42
dokument Zarządzenie nr 17/2008 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27/2007 Burmistrza Białego Boru z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizowania przetargów na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Biały Bór i powołania Komisji przetargowej. 2014-06-05 13:23:17
dokument Zarządzenie nr 16/2008 w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze pełnomocnictwa. 2014-06-05 13:19:19
dokument Zarządzenie nr 15/2008 rok w sprawie powołania komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. Programów Pomocowych i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych w Urzędzie Miejskim w Białym Borze. 2014-06-05 13:17:33
dokument Zarządzenie nr 14/2008 w sprawie zmiany części Zarządzenia nr 50/07 z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych. 2014-06-05 13:14:27
dokument Zarządzenie nr 13/2008 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli podatkowej na terenie Gminy Biały Bór. 2014-06-05 13:12:04
dokument Zarządzenie nr 12/2008 w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu miejskiego w Białym Borze. 2014-06-05 13:10:09
dokument Zarządzenie nr 11/2008 w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Biały Bór na 2008 rok. 2014-06-05 13:08:15
dokument Zarządzenie nr 10/2008 w sprawie zmiany bazowej stawki czynszu za lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy. 2014-06-05 13:05:51
dokument Zarządzenie nr 9/2008 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na:"Wykonanie usług geodezyjno - kartograficznych na terenie Gminy Biały Bór na rzecz Gminy Biały Bór w 2008 roku". 2014-06-05 13:04:13
dokument Zarządzenie nr 8/2008 w sprawie przekazania w bezpłatne użyczenie nieruchomości komunalnych na rzecz Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub piłkarski Hubertus w Białym Borze. 2014-06-05 12:59:59
dokument Zarządzenie nr 7/2008 w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania a także zakresu informacji zamieszczonych w rejestrze wypadków przy pracy. 2014-06-05 12:57:43
dokument Zarządzenie nr 6/2008 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu Gminy Biały Bór od Agencji Nieruchomości Rolnych. 2014-06-05 12:54:57
dokument Zarządzenie nr 5/2008 w sprawie powołania Komisji Kasacyjnej. 2014-06-05 12:50:36
dokument Zarządzenie nr 4/2008 w sprawie zamiany nieruchomości. 2014-06-05 12:49:07
dokument Zarządzenie nr 3/2008 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miasta i Gminy Biały Bór na rok 2008 pn:"Organizowanie zajęć, zawodów, współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym w oparciu o dyscyplinę sportu - piłka nożna, jeździectwo, kajakarstwo oraz karate". 2014-06-05 12:48:12
dokument Zarządzenie nr 2/2008 w sprawie czynności konkursowych związanych z procedurą oceny, analizy i wyboru ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Biały Bór na rok 2008. 2014-06-05 12:21:21
dokument Zarządzenie nr 1/2008 w sprawie zatwierdzenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miasta i Gminy Biały Bór na rok 2008 pn:"Organizowanie zajęć, zawodów, współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym w oparciu o dyscyplinę sportu - piłka nożna jeździectwo, kajakarstwo oraz karate". 2014-06-05 12:15:09