Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Przyjmowanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia - Gmina Biały Bór

Podstawa prawna: rozdział 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1389)
 

 1. Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych
 2. Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.
 3. Prawo organizowania zgromadzeń nie przysługuje osobom nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych.
 4. W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia:
  • Pisemnie - na adres:

Gmina Biały Bór
ul. Słupska 10
78-425 Biały Bór

  • za pomocą faksu - 943739745
  • ustnie do protokołu
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), zwanych dalej "środkami komunikacji elektronicznej". gmina@bialybor.com.pl

 

WYMAGANE DOKUMENTY
1.    Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym.
2.    Załączniki:
·       pisemna zgoda na pełnienie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia, w przypadku gdy przewodniczącym jest inna osoba niż organizator zgromadzenia,
·       zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia w formacie dowodowym (35 mm x 45 mm).
3.    Do wglądu:
·       dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
·       dokument potwierdzający prawo do reprezentowania osoby prawnej lub innej organizacji, jeżeli w jej imieniu organizator wnosi zawiadomienie o zgromadzeniu.
4. Opłaty:
Nie pobiera się.

 

Wzór zawiadomienia w załączeniu

 

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

 • Rejestracja wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia następuje z uwzględnieniem daty, godziny oraz minuty wniesienia zawiadomienia, które decydują o kolejności wniesienia tego zawiadomienia.
 • W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia ustnie do protokołu, o kolejności wniesienia tego zawiadomienia decydują data, godzina oraz minuta rozpoczęcia sporządzania protokołu, które zamieszcza się w protokole.
 • W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o kolejności wniesienia tego zawiadomienia decydują data, godzina oraz minuta wprowadzenia zawiadomienia do systemu teleinformatycznego gminy

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. W przypadku, gdy Burmistrz Białego Boru akceptuje zawiadomienie, niezwłocznie informuje Komendanta Powiatowego Policji o organizowanym zgromadzeniu, przekazując zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia oraz udostępnia niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia.
 2. Przewodniczący zgromadzenia otrzymuje identyfikator zawierający następujące dane: określenie funkcji jako przewodniczącego zgromadzenia, zdjęcie, imię i nazwisko, podpis właściwego przedstawiciela Burmistrza Białego Boru, pieczęć Burmistrza Białego Boru.
 3. Burmistrz Białego Boru wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia. Burmistrz Białego Boru udostępnia niezwłocznie tę decyzję w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu.
 4. Decyzje o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w BIP.

TRYB ODWOŁAWCZY:


Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Koszalinie w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w BIP. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia

UWAGI:

1.  Burmistrz Białego Boru zakazuje zgromadzenia, jeżeli:
·      jego cel lub odbycie sprzeciwiają się ustawie z 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach lub naruszają przepisy ustaw karnych,
·      odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach,
·      organizator zgromadzenia poinformowany, iż w miejscu i czasie, w którym planował przeprowadzić zgromadzenie odbywać się będzie inne, wcześniej zgłoszone zgromadzenie i nie jest możliwe oddzielenie obu zgromadzeń lub odbycie w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach i wezwany do zmiany czasu lub miejsca zgromadzenia, takiej zmiany nie dokonał.
2.    W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, które nie spełnia wymagań określonych w art. 10 ustawy,  Burmistrz Białego Boru informuje niezwłocznie organizatora zgromadzenia o stwierdzonych brakach formalnych. Zawiadomienie spełniające wymagania wnosi się z zachowaniem terminu, o którym mowa w ust. 1.

 

Przyjmowanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia – Gmina Biały Bór - postępowanie uproszczone

 1. W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, do organizacji takiego zgromadzenia organizator może zastosować przepisy o postępowaniu uproszczonym.
 2. Organizator zgromadzenia, o którym mowa w pkt.1, zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwe gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone - wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:

1)  Imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;

2) Datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

 1. Ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

W Gminie Biały Bór nie zostało utworzone Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z czym na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadomienie w trybie uproszczonym składa się w:

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie. Telefonicznie (91 43 03 342), faksem (fax. 91 43 38 522) lub na adres poczty elektronicznej (wczk@szczecin.uw.gov.pl)

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Oświadczenie.docx (DOCX, 10.79Kb) 2024-03-25 13:01:02 27 razy
2 12_03_2024_11_30_11_Zawiadomienie_o_zgromadzeniu.doc (, 46.00Kb) 2024-03-12 11:30:11 0 razy
3 Zawiadomienie_o_zgromadzeniu.doc (DOC, 49.00Kb) 2024-03-12 11:12:38 43 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Bernat 12-03-2024 11:12:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Bernat 12-03-2024
Ostatnia aktualizacja: Michał Bulwan 25-03-2024 13:01:02