Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ogłoszenie o planowanym przystąpieniu do programu "Ciepłe Mieszkanie", Ankietowanie

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”.

Gmina Biały Bór przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie na przedsięwzięcia związane z wymianą źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy Biały Bór w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.
 

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. 

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie jest gmina.

Beneficjentem końcowym programu są osoby fizyczne – posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (budynek mieszkalny, w którym wydzielono więcej niż dwa lokale), zlokalizowanym na terenie gminy oraz spełniające kryteria dochodowe określone w programie.

Nabór wniosków dla beneficjentów końcowych będą prowadziły gminy na swoim terenie, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z WFOŚiGW w Szczecinie. Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie pod względem spełnienia warunków kwalifikujących do uzyskania dofinansowania w ramach Programu, gmina podpisze umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi.


Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:
a)    zakup i montaż źródła ciepła wymienionego w Załączniku nr 1 do programu, do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu) lokalu mieszkalnego albo
b)    podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 12 pkt 9 i 10 Części 1), Części 2) lub Części 3) programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
a)    demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;
b)    zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
c)    zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
d)    dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

POZIOM PODSTAWOWY – do 30 % faktycznie poniesionych kosztów nie więcej niż 15.000,00 zł  (dochód roczny wnioskodawcy nieprzekraczający kwoty 120.000,00 zł) 

POZIOM PODWYŻSZONY - do 60 % faktycznie poniesionych kosztów nie więcej niż 25.000,00 zł (miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1.673,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 2.342,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym)

POZIOM NAJWYŻSZY - do 90 % faktycznie poniesionych kosztów nie więcej niż 37.500,00 zł (miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 900,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1.260,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym).
 

 

Informacje dodatkowe:

  • Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez beneficjenta końcowego rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta końcowego z gminą. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane. 
  • Wymianie/likwidacji muszą ulec wszystkie źródła ciepła na paliwo stałe, niespełniające wymagań minimum 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5 i po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w lokalach mieszkalnych beneficjentów końcowych wszystkie zainstalowane oraz użytkowane urządzenia służące do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej powinny spełniać docelowe wymagania aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych obowiązujących na terenie położenia budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny objęty dofinansowaniem.
  • Okres trwałości przedsięwzięcia dla beneficjenta końcowego wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia. W okresie trwałości beneficjent końcowy nie może zmienić przeznaczenia lokalu z mieszkalnego na inny, nie może zdemontować urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych zakupionych i zainstalowanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, a także nie może zainstalować dodatkowych źródeł ciepła, niespełniających warunków programu i wymagań technicznych określonych w Załączniku nr 1 do programu.
  • Na jeden lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach programu, 
  • Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej,
  • W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

 


Szczegółowe informacje dot. programu:  https://wfos.szczecin.pl/aktualnosci/cieplee-mieszkanie/

oraz na stronie: https://www.czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/


Osoby fizyczne zainteresowane przystąpieniem do programu proszone są o złożenie deklaracji wyrażającej chęć udziału w programie priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie” do 09 grudnia 2022 roku

Deklaracje złożone po tym terminie nie będą uwzględnione.

 

Więcej informacji: Urząd Miejski Biały Bór, ul. Słupska 10, 78-425 Bór, tel. 94 37 39 002 wew. 538.


Miejsce składania deklaracji:

Urząd Miejski w Białym Borze, ul. Słupska 10, 78-425 Biały Bór  – Biuro Obsługi Interesanta.
 

Deklaracja stanowi wyłącznie wyrażenie chęci przystąpienia do programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Warunkiem udzielenia dotacji dla mieszkańca będzie złożenie w późniejszym terminie wniosku na właściwym formularzu przekazanym przez Gminę Biały Bór. Uzyskanie dotacji przez mieszkańca nastąpi po otrzymaniu przez Gminę Biały Bór środków finansowych z WFOŚiGW  w Szczecinie.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Deklaracja udziału w programie CIEPŁE MIESZKANIE - Gmina Biały Bór - do 9 grudnia 2022r..doc (DOC, 433.00Kb) 2022-11-29 09:45:55 233 razy
2 Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie.pdf (PDF, 691.85Kb) 2022-08-18 12:27:01 253 razy
3 Wykaz kosztów kwalifikowanych w Programie Ciepłe Mieszkanie.pdf (PDF, 517.69Kb) 2022-08-18 12:27:01 270 razy
4 Deklaracja udziału w programie CIEPŁE MIESZKANIE - Gmina Biały Bór.doc (, 433.00Kb) 2022-08-18 12:27:01 384 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bożena Pankiewicz-Ginda 16-08-2022 15:12:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Szwajczewska 16-08-2022
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Szwajczewska 08-01-2024 10:11:30