Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 40/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej - ?Dostawa masy mineralno - asfaltowej na zimno w workach 20 kg o właściwościach masy asfaltowej na gorąco (loco: Biały Bór)? Bożena Feculak 2022-03-30 13:34:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie 39/2022 w sprawie powołania komisji do szacowania szkód powstałych w skutek działania silnego wiatru w dniach 18.02.2022 do 19.02.2022 Bożena Feculak 2022-03-30 13:33:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 38/2022 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Bożena Feculak 2022-03-30 13:32:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 37/2022 w sprawie planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej Bożena Feculak 2022-03-30 13:32:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 150/2020 w sprawie wprowadzenia procedury weryfikacji poprawności i kompletności danych w bazie Systemu Informacji Oświatowej w szkołach prowadzonych i dotowanych przez Gminę Biały Bór Bożena Feculak 2022-03-30 13:28:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 149/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 83/2018 Burmistrza Białego Boru z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki rachunkowości) dla jednostki samorządu terytorialnego ? Gminy Biały Bór i dla jednostki budżetowej - Urzędu Miejskiego w Białym Borze Bożena Feculak 2022-03-30 13:28:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 148/2020 w sprawie kontroli sposobu realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powierzonych Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białym Borze w latach 2019 - 2021. Bożena Feculak 2022-03-30 13:27:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 147/2020 w sprawie przekazania w trwały zarząd części nieruchomości przy ul. Słupskiej 6 w Białym Borze wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wyposażeniem Bożena Feculak 2022-03-30 13:24:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 160/2019 w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w zakresie projektu pn. ?Zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu poprzez przebudowę placu rekreacyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Białym Borze na skatepark? Bożena Feculak 2022-03-30 13:20:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 159/2019 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych na lata 2020-2022 Bożena Feculak 2022-03-30 13:19:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 158/2019 w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt (JRP) dla Projektu pn. ?Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Biały Bór? Bożena Feculak 2022-03-30 13:18:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 157/2019 w sprawie połączenia dwóch lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Biały Bór Bożena Feculak 2022-03-30 13:17:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 156/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok Bożena Feculak 2022-03-30 13:16:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 155/2019 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Białym Borze za 2019 rok Bożena Feculak 2022-03-30 13:15:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 154/2019 w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Biały Bór na 2019r. Bożena Feculak 2022-03-30 13:14:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 153/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych "Regulamin udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związku z dofinansowaniem projektu" Bożena Feculak 2022-03-30 13:13:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 152/2019 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na dostawy energii elektrycznej Bożena Feculak 2022-03-30 13:11:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 151/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białym Borze ds. gospodarki odpadami Bożena Feculak 2022-03-30 13:09:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 150/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Bożena Feculak 2022-03-30 13:08:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 149/2019 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na remont budynku Bobolicka 8 Bożena Feculak 2022-03-30 13:08:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 148/2019 w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert i wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na zadanie Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. ?Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Biały Bór przu ulicy Słupskiej i ulicy Nadrzecznej ? działki nr 103, 106/1, 119, 122/5, 146 wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia? Bożena Feculak 2022-03-30 13:07:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 147/2019 W sprawie odwołania pani Danuty Holak członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Białym Borze Bożena Feculak 2022-03-30 13:06:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 146/2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnej oraz publikacji wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Bożena Feculak 2022-03-30 13:05:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 145/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok Bożena Feculak 2022-03-30 13:05:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 144/2019 w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Rehabilitacji w gminie Biały Bór na 2020 rok Bożena Feculak 2022-03-30 13:04:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 143/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie przyjęcia ? Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020" Bożena Feculak 2022-03-30 13:03:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 142/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Biały Bór Bożena Feculak 2022-03-30 13:02:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 141/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek za najem pomieszczeń i lokali użytkowych oraz garaży komunalnych stanowiących własność Gminy Biały Bór Bożena Feculak 2022-03-30 13:01:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 131/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 83/2018 dot. przepisów wewnętrznych przyjętych zasad polityki rachunkowości dla jednostki samorządu terytorialnego Gminy Biały Bór Bożena Feculak 2022-03-30 12:58:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 130/2018 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych Bożena Feculak 2022-03-30 12:57:52 dodanie dokumentu
Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag (12) Dawid Olejnik 2022-03-28 16:49:23 dodanie dokumentu
Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag - II POSTĘPOWANIE Dawid Olejnik 2022-03-28 16:48:07 edycja dokumentu
Przeprowadzenie w Urzędzie Miejskim w Białym Borze diagnozy cyberbezpieczeństwa związanej z realizacją projektu grantowego - Cyfrowa Gmina Dawid Olejnik 2022-03-28 16:01:56 edycja dokumentu
Przeprowadzenie w Urzędzie Miejskim w Białym Borze diagnozy cyberbezpieczeństwa związanej z realizacją projektu grantowego - Cyfrowa Gmina Dawid Olejnik 2022-03-28 16:01:50 usunięcie załacznika
Przeprowadzenie w Urzędzie Miejskim w Białym Borze diagnozy cyberbezpieczeństwa związanej z realizacją projektu grantowego - Cyfrowa Gmina (11) Dawid Olejnik 2022-03-28 16:01:41 edycja dokumentu
Przeprowadzenie w Urzędzie Miejskim w Białym Borze diagnozy cyberbezpieczeństwa związanej z realizacją projektu grantowego - Cyfrowa Gmina Dawid Olejnik 2022-03-28 16:00:54 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 51/2022 wraz z wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Aneta Kwolek - Marczewska 2022-03-25 12:40:11 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 51/2022 wraz z wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Aneta Kwolek - Marczewska 2022-03-25 12:39:56 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z rejestrem danych kontaktowych (RDK) oraz profilem zaufanym (PZ) Grzegorz Bernat 2022-03-25 12:26:25 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z rejestrem danych kontaktowych (RDK) oraz profilem zaufanym (PZ) Grzegorz Bernat 2022-03-25 12:25:44 dodanie dokumentu