Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała nr VIII/57/2011 w sprawie zmian wieloletnie prognozy finansowej ... Grzegorz Bernat 2013-07-30 12:16:11 dodanie dokumentu
Uchwała nr VIII/56/2011 w sprawie zmian w budżecie ... Grzegorz Bernat 2013-07-30 12:15:26 dodanie dokumentu
Uchwała nr VIII/55/2011 w sprawie uchwalenia zmian studium uwarunkowań i kierunków ... Grzegorz Bernat 2013-07-30 12:14:44 dodanie dokumentu
Uchwała nr VIII/54/2011 w sprawie wpisu kąpiekisk śrólądowych w Białym Borzee nad jeziorem Łobez do ... Grzegorz Bernat 2013-07-30 12:12:43 dodanie dokumentu
Uchwała nr VII/53/2011 w sprawie zmiany uchwały nr IV/31/2011 ... Grzegorz Bernat 2013-07-30 12:07:49 dodanie dokumentu
Uchwała nr 52/VI/2011 w sprawie określenia inkasentów ... Grzegorz Bernat 2013-07-30 12:07:06 dodanie dokumentu
Uchwała nr 51/VI/2011 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ... Grzegorz Bernat 2013-07-30 12:06:23 dodanie dokumentu
Uchwała nr VI/50/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Grzegorz Bernat 2013-07-30 12:05:18 edycja dokumentu
Uchwała nr VI/50/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Grzegorz Bernat 2013-07-30 11:59:46 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR V/49 /11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Biały Bór w Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Grzegorz Bernat 2013-07-30 11:57:59 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR V/48/11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie przyjęcia regulaminu Klubu Edukacji Dziecięcej w Białym Borze. Grzegorz Bernat 2013-07-30 11:57:24 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR V/47/ 11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze Grzegorz Bernat 2013-07-30 11:57:02 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR V/ 46/ 11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Grzegorz Bernat 2013-07-30 11:56:39 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR V/45/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Grzegorz Bernat 2013-07-30 11:56:06 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr V/44/11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobów gminy Grzegorz Bernat 2013-07-30 11:55:42 dodanie dokumentu
UCHWAŁA nr V/43./11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie terenów cmentarnych w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze oraz uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Biały Bór. Grzegorz Bernat 2013-07-30 11:55:16 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr V/42/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze nr IV/ 24/11 z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. Grzegorz Bernat 2013-07-30 11:54:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/41/2011 Rady Miejskiej w Białym Borze Z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wniesienia do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinku aportu na podwyższenie kapitału zakładowego. Grzegorz Bernat 2013-07-30 11:54:23 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR V/40/11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków z obszaru Gminy Biały Bór. Grzegorz Bernat 2013-07-30 11:53:25 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR V/39/11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą ?System gospodarki odpadami i budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego?. Grzegorz Bernat 2013-07-30 11:52:56 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR V / 38 /11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Biały Bór środków stanowiących fundusz sołecki. Grzegorz Bernat 2013-07-30 11:52:29 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr V/ 37/11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Grzegorz Bernat 2013-07-30 11:51:09 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/ 36/11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych Grzegorz Bernat 2013-07-30 11:49:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/ 35 /11 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego na rok 2011 . Grzegorz Bernat 2013-07-30 11:49:05 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/34/11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 14 lutego 2011 ro-ku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2011- 2021 Grzegorz Bernat 2013-07-30 11:48:36 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/33/11RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 14 lutego 2011r w sprawie: poręczenia przez Gminę Biały Bór weksla własnego ?in blanco? wystawionego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie w celu zabezpieczenia spłaty części kwoty pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z środków pochodzących z budżetu EU (tzw. pożyczka na zachowanie płynności finansowej) w wysokości 14 667 660,00 PLN (słownie: czternaście milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych i 00/100) wraz z należnymi odsetkami Grzegorz Bernat 2013-07-30 11:48:06 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/32/11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 14 lutego 2011r w sprawie: poręczenia przez Gminę Biały Bór weksla własnego ?in blanco? wystawionego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku w celu zabezpieczenia spłaty części kwoty pożyczki inwestycyjnej w wysokości 53 920 049,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy czterdzieści dziewięć złotych i 00/100) wraz z należnymi odsetkami, wydzielonej z pożyczki udzielonej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 277 333 510,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące pięćset dziesięć złotych i 00/100), w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: ?Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty ?. Grzegorz Bernat 2013-07-30 11:47:38 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr IV/31/11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym pomieszczeń użytkowych położonych w budynku przy ul. Nadrzecznej 2A w Białym Borze. Grzegorz Bernat 2013-07-30 11:47:02 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/30/11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu Klubu Edukacji Dziecięcej w Białym Borze. Grzegorz Bernat 2013-07-30 11:46:41 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/29/11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania wykonania lub remontu ujęć wód podziemnych wraz z urządzeniami na potrzeby własne gospodarstw domowych w istniejących posesjach mieszkalnych na terenie gminy Biały Bór. Grzegorz Bernat 2013-07-30 11:46:05 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/28 /11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 14 LUTEGO 2011 R. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Białym Borze na 2010 rok Grzegorz Bernat 2013-07-30 11:45:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/27/11 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Kultury Fizycznej i Turystyki, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Bezpieczeństwa Publicznego na I półrocze 2011 r. Grzegorz Bernat 2013-07-30 11:44:58 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV / 26 / 11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie: określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. Grzegorz Bernat 2013-07-30 11:44:29 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr IV/ 25 /11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze Grzegorz Bernat 2013-07-30 11:43:55 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr IV/24/11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. Grzegorz Bernat 2013-07-30 11:43:30 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr IV/23/11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/48/07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób gminy będących przedmiotem najmu. Grzegorz Bernat 2013-07-30 11:43:08 dodanie dokumentu
UCHWAŁA IV/22/11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 14 lutego 2011 w sprawie współdziałania Gminy Biały Bór z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej PODIMED Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku w zakresie świadczonych na rzecz mieszkańców gminy usług zdrowotnych. Grzegorz Bernat 2013-07-30 11:42:13 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/21/ 11 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Białego Boru. Grzegorz Bernat 2013-07-30 11:41:41 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/ 20 / 11 RADY MIEJSKIE W BIAŁYM BORZE z dnia 14 lutego 2011 r.w sprawie zasad przyznawania i wysokości diety przysługującej przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysom) Grzegorz Bernat 2013-07-30 11:41:17 dodanie dokumentu
Uchwała nr IV/ 19 /11 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w pracach organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej Grzegorz Bernat 2013-07-30 11:40:45 dodanie dokumentu