XI sesja Rady Miejskiej w Białym Borze dnia 30 grudnia 2015 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA NR XI/87/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biały Bór na rok 2016. 2016-01-08 13:26:18
UCHWAŁA NR XI/88/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZEz dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2016- 2023 2016-01-11 07:44:13
UCHWAŁA Nr XI/89/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Biały Bór na rok 2015 2016-01-11 07:52:34
UCHWAŁA NR XI/90/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2015-2023 2016-01-11 07:54:30
UCHWAŁA NR XI/91/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia "Rocznego programu współpracy gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok" 2016-01-11 08:03:50
UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 2016-01-11 08:05:12
UCHWAŁA NR XI/93/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór dla obszaru funkcjonalno - przestrzennego miejscowości Dołgie-Domaradz w obrębie ewidencyjnym Drzonowo 2016-01-11 09:31:57
UCHWAŁA NR XI/94/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz gminy Biały Bór, nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa 2016-01-11 09:03:04
UCHWAŁA NR XI/95/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Biały Bór na 2016 r. 2016-01-11 09:04:22
UCHWAŁA NR XI/96/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biały Bór 2016-01-11 09:06:56
UCHWAŁA NR XI/97/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia do realizacji programu pn. "Plan Odnowy Miejscowości Drzonowo na lata 2015 - 2022" 2016-01-11 09:20:36
UCHWAŁA NR XI/98/2015 r. RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia do realizacji programu pn. "Plan Odnowy Miejscowości Stepień na lata 2015 - 2022" 2016-01-11 09:23:17
UCHWAŁA NR XI/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Biały Bór, a Powiatem Szczecineckim w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stepień" 2016-01-11 09:25:31
UCHWAŁA NR XI/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Biały Bór, a Powiatem Szczecineckim w sprawie przyjęcia do realizacji zadania powiatu pn. ?Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z w miejscowości Drzonowo, na odcinku od drogi krajowej nr 20 do torów kolejowych (dł. ok. 1600 m)? 2016-01-11 09:27:42
UCHWAŁA NR XI/101/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr L/348/2014 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. 2016-01-11 09:28:22