9 sesja Rady Miejskiej - 29 czerwca 2011r

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA NR IX/74/11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy fi-nansowej Gminy Biały Bór na lata 2011- 2021 2013-07-30 12:29:03
UCHWAŁA NR IX/73/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu z przeznaczeniem na uruchomienie bazy sezonowej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim o wydłużonym terminie funkcjonowania. 2013-07-30 12:28:33
UCHWAŁA Nr IX/72/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/209/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania na czas nieoznaczony. 2013-07-30 12:28:08
UCHWAŁA NR IX/71/2011 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Białym Borze Nr VIII/55/11 z 26 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego dla obszaru górniczego ?Stepień? w zakresie działek nr 3/12, 37, 9/1 oraz części obrębu ewidencyjnego Kazimierz w zakresie dz. nr 232/1 i nr 22/1 oraz uchwałę Rady Miejskiej w Białym Borze Nr VIII/58/11 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór ? teren górniczy ?Stepień V? dla działek nr 3/12, 37, 9/1 oraz części obrębu ewidencyjnego Kazimierz w zakresie dz. nr 232/1. 2013-07-30 12:27:38
UCHWAŁA Nr IX/70/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców. 2013-07-30 12:26:54
UCHWAŁA Nr IX/69/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze nr V/44/11 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobów gminy. 2013-07-30 12:26:19
Uchwała Nr IX/68/2011 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia: 1) Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Biały Bór na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2017; 2) Prognozy oddziaływania na środowisko ?Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Biały Bór na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2017?; 3) Programu Ochrony Środowiska dla gminy Biały Bór na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2017; 4) Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Biały Bór na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2017. 2013-07-30 12:25:47
UCHWAŁA Nr IX/67/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym pomieszczeń użytkowych położonych w budynku przy ul. Nadrzecznej 2A w Białym Borze. 2013-07-30 12:25:19
Uchwała Nr IX/ 66 /2011 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników 2013-07-30 12:24:16
UCHWAŁA NR IX/65/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za usługi wykraczające poza podstawę programową świadczone przez Publiczne Przedszkole Miejskie w Białym Borze 2013-07-30 12:23:57
UCHWAŁA NR IX/64/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. 2013-07-30 12:23:25
UCHWAŁA NR IX/ 63 /2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Gminie Sianów pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn. ?Szlak konny Pomorza Środkowego? na działania będące efektem projektu dla Gminy Biały Bór. 2013-07-30 12:22:57
UCHWAŁA NR IX/62/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Biały Bór za 2010 r. 2013-07-30 12:22:23
UCHWAŁA Nr IX/61/11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011. 2013-07-30 12:22:01
Uchwała Nr IX/60/2011 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010. 2013-07-30 12:21:04
Uchwała Nr IX/59/2011 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 czerwca 2011 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biały Bór za 2010 rok. 2013-07-30 12:20:32