40 sesja Rady Miejskiej - 30 stycznia 2014 r

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA NR XL/293/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Biskupice 2014-02-17 15:41:39
UCHWAŁA NR XL/292/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biały Bór w obrębie Biskupice. 2014-02-17 15:39:55
UCHWAŁA NR XL/291/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Biały Bór 2014-05-09 09:18:26
UCHWAŁA Nr XL/290/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu partnerskiego pn. Przedszkolaki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-05-09 09:15:42
UCHWAŁA NR XL/ 289/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie: ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 2014-05-09 09:15:00
UCHWAŁA NR XL/288/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego lub pieniężnego na zakup żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? na lata 2014 ? 2020. 2014-05-09 09:13:58
UCHWAŁA NR XL/287/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? na lata 2014 ? 2020. 2014-05-09 09:12:55
UCHWAŁA NR XL/286/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ?Pomoc gminy Biały Bór w zakresie dożywiania? na lata 2014 -2020 2014-05-09 09:11:45
UCHWAŁA Nr XL/285/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 2014-05-09 09:10:13