Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UCHWAŁA NR XXX/226/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do spółki Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez objęcie udziałów Grzegorz Bernat 2013-08-02 08:12:34 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXX/225/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów Grzegorz Bernat 2013-08-02 08:11:51 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXX/224/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biały Bór Grzegorz Bernat 2013-08-02 08:11:11 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX/223/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków z obszaru Gminy Biały Bór. Grzegorz Bernat 2013-08-02 08:09:22 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/212/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sępolnie Wielkim w filię Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze Grzegorz Bernat 2013-08-02 08:04:48 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/211/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Drzonowie w filię Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze Grzegorz Bernat 2013-08-02 08:04:20 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/210/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 22 lutego2013 r.w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Biały Bór Grzegorz Bernat 2013-08-02 08:03:48 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/209/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Kultury Fizycznej i Turystyki, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Bezpieczeństwa Publicznego na I półrocze 2013 r. Grzegorz Bernat 2013-08-02 08:03:09 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/.208/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie wpisu ?Kąpieliska śródlądowego w Białym Borze nad jeziorem Łobez? do rejestru kąpielisk znajdujących się na terenie gminy Biały Bór. Grzegorz Bernat 2013-08-02 08:02:08 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/207/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości. Grzegorz Bernat 2013-08-02 08:01:19 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/206/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych Grzegorz Bernat 2013-08-02 08:00:50 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/205/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty Grzegorz Bernat 2013-08-02 07:59:42 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXVII/ 204/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 Grzegorz Bernat 2013-08-02 07:59:13 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVI/203/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest gmina Biały Bór oraz warunków i zasad korzystania z nich. Grzegorz Bernat 2013-08-02 07:56:49 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVI/202/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 04 lutego 2013r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Białego Boru. Grzegorz Bernat 2013-08-02 07:56:12 dodanie dokumentu
Uchwała nr XX/157/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. ?Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Biały Bór? Grzegorz Bernat 2013-08-02 07:53:53 edycja dokumentu
Uchwała nr XX/157/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. ?Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Biały Bór? Grzegorz Bernat 2013-08-02 07:53:20 usunięcie załacznika
Uchwała nr XX/157/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. ?Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Biały Bór? Grzegorz Bernat 2013-08-02 07:52:41 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XX/182/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Grzegorz Bernat 2013-08-02 07:50:26 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXV/201/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białego Boru Grzegorz Bernat 2013-08-01 10:51:39 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR .XXV/200./2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXVI/209/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania na czas nieoznaczony Grzegorz Bernat 2013-08-01 10:51:03 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR .XXV/199./2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXVI/209/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania na czas nieoznaczony Grzegorz Bernat 2013-08-01 10:47:57 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXV/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XLIV/346/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności gminy Biały Bór oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych. Grzegorz Bernat 2013-08-01 10:45:41 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXV/197/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Biały Bór, przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie gminy Biały Bór. Grzegorz Bernat 2013-08-01 10:44:29 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXV/196/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zasad używania, umieszczania oraz korzystania z herbu gminy Biały Bór Grzegorz Bernat 2013-08-01 10:43:29 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXV/195/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021 Grzegorz Bernat 2013-08-01 10:42:42 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXV/194/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 grudnia 2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok Grzegorz Bernat 2013-08-01 10:36:55 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXV/193/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 grudnia w sprawie uchwalenia zmiany prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2012-2021 Grzegorz Bernat 2013-08-01 10:35:35 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXV/192/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biały Bór na rok 2013. Grzegorz Bernat 2013-08-01 10:34:01 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIV/191/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów funkcjonalno przestrzennych położonych pomiędzy ulicami Brzeźnicką, Dworcową i Kolejową w mieście Biały Bór. Grzegorz Bernat 2013-08-01 10:30:43 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXIV /190/ 2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013. Grzegorz Bernat 2013-08-01 10:30:03 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIV/ 189/ 2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/123/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 Grzegorz Bernat 2013-08-01 10:29:22 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIV/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiącymi własność gminy Biały Bór i warunków udzielania bonifikaty Grzegorz Bernat 2013-08-01 10:27:17 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIV/187/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 14 grudnia 2012 r.w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Grzegorz Bernat 2013-08-01 10:25:09 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIV/186/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów Grzegorz Bernat 2013-08-01 10:23:05 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIV/185/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biały Bór. Grzegorz Bernat 2013-08-01 10:22:29 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIV/184/2012 RADY MIEJSKIEJ w BIAŁYM BORZE z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Grzegorz Bernat 2013-08-01 10:21:36 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXIV/ 183/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 Grzegorz Bernat 2013-08-01 10:21:08 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXII/181/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Białego Boru Grzegorz Bernat 2013-08-01 10:00:52 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXII/180/12 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 października 2012 r. sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na pokrycie planowanego deficytu w 2012 roku Grzegorz Bernat 2013-08-01 09:59:58 dodanie dokumentu