Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wyniki konkursu ofert Bożena Sadlak 2018-03-27 12:59:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 27/2018 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i najmu nieruchomości komunalnych Bożena Feculak 2018-03-27 11:58:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 26/2018 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości będącej własnością Gminy Biały Bór Bożena Feculak 2018-03-27 11:57:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 25/2018 w sprawie klasyfikowania informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Białym Borze. Bożena Feculak 2018-03-27 11:55:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 24/2018 w sprawie Powołanie komisji do rozpatrzenia ofert na usługi kominiarskie w 2018 r. Bożena Feculak 2018-03-27 11:50:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 23/2018 w sprawie Plan dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UM Biały Bór Bożena Feculak 2018-03-27 11:49:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 22/2018 w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy stanowiącego własność Gminy Biały Bór Bożena Feculak 2018-03-27 11:48:12 dodanie dokumentu
WNIOSEK i Karta informacyjna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Marianna Lisiewicz 2018-03-27 08:59:23 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru ogłasza nabór kandydatów na stanowisko LOKALNY ANIMATOR SPORTU na obiekcie Moje boisko "Orlik 2012 Grzegorz Bernat 2018-03-22 14:56:42 dodanie dokumentu
OPINIA RDOŚ Marianna Lisiewicz 2018-03-22 08:03:48 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy Marianna Lisiewicz 2018-03-22 07:57:51 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór w roku 2018 Jan Andrusieczko 2018-03-21 13:09:20 edycja dokumentu
STANOWISKO Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie utrzymania urządzeń melioracji wodnych Marianna Lisiewicz 2018-03-21 07:30:19 dodanie dokumentu
Ocena obszarowa wody za 2017r. Anna Dobrzanska 2018-03-19 16:27:46 dodanie dokumentu
PRZYPOMNIENIE właścicielom gruntów rolnych, zwłaszcza nowo nabytych od AWRSP, o obowiązku zabezpieczenia pasem przeciwpożarowym nie uprawianych gruntów przylegających do terenów leśnych. Marianna Lisiewicz 2018-03-19 10:35:24 dodanie dokumentu
BURMISTRZ BIAŁEGO BORU ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stepień Jan Andrusieczko 2018-03-16 16:43:32 dodanie dokumentu
Wyniki naboru - protokoł Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-03-16 11:37:50 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór w roku 2018 Jan Andrusieczko 2018-03-14 12:54:44 dodanie dokumentu
Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 w Białym Borze Magdalena Rajnert 2018-03-13 13:24:18 dodanie dokumentu
Statut Przedszkola Miejskiego w Białym Borze Magdalena Rajnert 2018-03-13 13:23:22 dodanie dokumentu
Statut Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze Magdalena Rajnert 2018-03-13 13:22:24 dodanie dokumentu
Statut Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze Magdalena Rajnert 2018-03-13 13:19:30 edycja dokumentu
Statut Zespołu Szkół nr 2 w Białym Borze Magdalena Rajnert 2018-03-13 13:18:26 edycja dokumentu
Statut Zespołu Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze z Filią Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Drzonowie i Filią Szkoła Podstawowa w Sępolnie Wielkim Magdalena Rajnert 2018-03-13 13:17:47 edycja dokumentu
Statut Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze Magdalena Rajnert 2018-03-13 13:16:36 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVII/277/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Biały Bór na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Białym Borze Bogumiła Sztuba 2018-03-13 08:24:22 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVII/277/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Biały Bór na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Białym Borze Bogumiła Sztuba 2018-03-13 07:43:39 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVII/277/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Biały Bór na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Białym Borze Bogumiła Sztuba 2018-03-13 07:42:49 usunięcie dokument
Strategia Rozwoju Turystyki w gminie Biały Bór na lata 2016-2022 Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-03-12 20:37:58 dodanie dokumentu
Załącznik - kwestionariusz osobowy Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-03-12 20:00:43 dodanie dokumentu
Treść ogłoszenia Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-03-12 19:59:55 dodanie dokumentu
ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działki nr 12 obreb 07 m. Biały Bór Drzonowo Aneta Kwolek - Marczewska 2018-03-12 14:40:41 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVII/277/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Biały Bór na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Białym Borze Bogumiła Sztuba 2018-03-09 13:43:27 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVII/276/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Białym Borze na I półrocze 2018 r. Bogumiła Sztuba 2018-03-09 13:36:57 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVII/275/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Białym Borze na 2018 rok Bogumiła Sztuba 2018-03-09 13:35:47 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVII/274/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Biały Bór na 2018 r. Bogumiła Sztuba 2018-03-09 13:34:37 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXXVII/273/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia jednostki do przejęcia dokumentacji oraz majątku Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Drzonowie Filii Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze. Bogumiła Sztuba 2018-03-09 13:33:39 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXXVII/272/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy Biały Bór dla szkół publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego Bogumiła Sztuba 2018-03-09 13:33:13 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXXVII/271/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Biały Bór na 2018 rok Bogumiła Sztuba 2018-03-09 13:32:09 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVII/270/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Drzonowie Filii Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze w celu utworzenia Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Drzonowie. Bogumiła Sztuba 2018-03-09 13:31:33 dodanie dokumentu