Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o jakości wody na dzień 01.01.2018r. Anna Dobrzanska 2018-01-05 08:33:21 dodanie dokumentu
PISMO RZGW w Szczecinie dotyczące aPWŚK Marianna Lisiewicz 2018-01-04 14:34:29 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Sadlak Bożena Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-01-04 12:34:48 edycja dokumentu
Zespół Szkół Nr 2 w Białym Borze Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-01-04 12:29:04 usunięcie dokument
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz głosy z Trybuny Obywatelskiej i Sołeckiej zgłoszone podczas XXXIV sesji Rady Miejskiej w Białym Borze Bogumiła Sztuba 2018-01-04 12:17:31 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXV/249/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2018- 2037 Bogumiła Sztuba 2018-01-04 12:02:52 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXV/249/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2018- 2037 Bogumiła Sztuba 2018-01-04 12:01:16 usunięcie dokument
UCHWAŁA NR XXXV/258/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białego Boru Bogumiła Sztuba 2018-01-04 11:55:26 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXV/257/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/263/2013 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Biały Bór Bogumiła Sztuba 2018-01-04 11:54:43 dodanie dokumentu
UCHWAŁA XXXV/256/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Rehabilitacji w gminie Biały Bór na 2018 rok Bogumiła Sztuba 2018-01-04 11:53:57 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXV/255/2017. RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, dla których ostatnim miejsce zameldowania na pobyt stały była gmina Biały Bór. Bogumiła Sztuba 2018-01-04 11:53:11 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXV/254/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok Bogumiła Sztuba 2018-01-04 11:52:18 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXV/253/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/156/2016 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017. Bogumiła Sztuba 2018-01-04 11:49:44 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXV/252/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości Bogumiła Sztuba 2018-01-04 11:49:12 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXV/251/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2017- 2037 Bogumiła Sztuba 2018-01-04 11:48:29 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXXV/250/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Biały Bór na rok 2017 Bogumiła Sztuba 2018-01-04 11:46:54 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXV/248/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biały Bór na 2018 rok Bogumiła Sztuba 2018-01-04 11:45:41 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXXV/249/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2018- 2037 Bogumiła Sztuba 2018-01-04 11:43:27 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXV/248/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biały Bór na 2018 rok Bogumiła Sztuba 2018-01-04 11:42:49 dodanie dokumentu
Silny wiatr w dniu 03.01.2018 r. Jolanta Gregorczyk 2018-01-03 13:48:42 dodanie dokumentu
PROJEKT UCHWAŁY RM w Białym Borze Marianna Lisiewicz 2018-01-03 10:48:28 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji społecznych Marianna Lisiewicz 2018-01-03 10:47:59 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE 1/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Marianna Lisiewicz 2018-01-03 10:47:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 105/2017 w sprawie ustalenia stawek najmu i dzierżawy lokali użytkowych przeznaczonych do prowadzenia działalności zdrowotnej i rehabilitacyjnej Bożena Feculak 2017-12-28 09:16:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 104/2017 w sprawie Powołanie komisji do otwarcia ofert i wyboru wykonawcy na usługi odbioru odpadów komunalnych Bożena Feculak 2017-12-28 09:14:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 103/2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnej oraz publikacji wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Bożena Feculak 2017-12-28 08:51:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 102/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Biały Bór na rok 2018 Bożena Feculak 2017-12-28 08:50:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 101/2017 w sprawie cofnięcia pełnomocnictw i upoważnień Pani Lucynie Lesińskiej- Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze. Bożena Feculak 2017-12-28 08:49:40 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika MGOPS - nabór 3 Bożena Pankiewicz-Ginda 2017-12-22 11:42:07 dodanie dokumentu
PISMO i PLAKAT dotyczace zabezpieczenia kotów lub psów w noc sylwestrową Marianna Lisiewicz 2017-12-22 09:37:45 dodanie dokumentu
Harmonogram wywozu śmiecie na I półrocze 2018 r. Bożena Pankiewicz-Ginda 2017-12-22 08:54:26 dodanie dokumentu
PP.6733.12.2017 obwieszczenie o wszczęciu postępowania - decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa obiektów infrastruktury technicznej gazociągu średniego ciśnienia na wniosek G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z o.o., zlokalizowanej w m. Biały Bór, ul. Lipowa w granicach działek nr 52 i nr 55 obręb 08 m. Biały Bór Anna Majek 2017-12-20 14:35:19 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie: "Dostawa pługa śnieżnego" Jan Andrusieczko 2017-12-20 12:29:40 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru Bożena Pankiewicz-Ginda 2017-12-19 09:14:13 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie: "Dostawa pługa śnieżnego" Jan Andrusieczko 2017-12-18 15:01:36 dodanie dokumentu
Informacje ogólne Aneta Kwolek - Marczewska 2017-12-18 11:19:37 edycja dokumentu
Informacje ogólne Aneta Kwolek - Marczewska 2017-12-18 11:14:40 dodanie dokumentu
ZAKAŹNE CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI ŚWIADCZENIA WYPŁACANE PRZEZ KRUS Marianna Lisiewicz 2017-12-15 11:06:23 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Marianna Lisiewicz 2017-12-14 11:25:56 dodanie dokumentu
WNIOSEK o wydanie decyzji środowiskowej Marianna Lisiewicz 2017-12-14 11:25:27 dodanie dokumentu