Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
BURMISTRZ BIAŁEGO BORU ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stepień Jan Andrusieczko 2018-03-16 16:43:32 dodanie dokumentu
Wyniki naboru - protokoł Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-03-16 11:37:50 dodanie dokumentu
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór w roku 2018 Jan Andrusieczko 2018-03-14 12:54:44 dodanie dokumentu
Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 w Białym Borze Magdalena Rajnert 2018-03-13 13:24:18 dodanie dokumentu
Statut Przedszkola Miejskiego w Białym Borze Magdalena Rajnert 2018-03-13 13:23:22 dodanie dokumentu
Statut Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze Magdalena Rajnert 2018-03-13 13:22:24 dodanie dokumentu
Statut Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze Magdalena Rajnert 2018-03-13 13:19:30 edycja dokumentu
Statut Zespołu Szkół nr 2 w Białym Borze Magdalena Rajnert 2018-03-13 13:18:26 edycja dokumentu
Statut Zespołu Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze z Filią Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Drzonowie i Filią Szkoła Podstawowa w Sępolnie Wielkim Magdalena Rajnert 2018-03-13 13:17:47 edycja dokumentu
Statut Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze Magdalena Rajnert 2018-03-13 13:16:36 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVII/277/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Biały Bór na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Białym Borze Bogumiła Sztuba 2018-03-13 08:24:22 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVII/277/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Biały Bór na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Białym Borze Bogumiła Sztuba 2018-03-13 07:43:39 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVII/277/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Biały Bór na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Białym Borze Bogumiła Sztuba 2018-03-13 07:42:49 usunięcie dokument
Strategia Rozwoju Turystyki w gminie Biały Bór na lata 2016-2022 Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-03-12 20:37:58 dodanie dokumentu
Załącznik - kwestionariusz osobowy Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-03-12 20:00:43 dodanie dokumentu
Treść ogłoszenia Bożena Pankiewicz-Ginda 2018-03-12 19:59:55 dodanie dokumentu
ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działki nr 12 obreb 07 m. Biały Bór Drzonowo Aneta Kwolek - Marczewska 2018-03-12 14:40:41 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVII/277/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Biały Bór na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Białym Borze Bogumiła Sztuba 2018-03-09 13:43:27 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVII/276/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Białym Borze na I półrocze 2018 r. Bogumiła Sztuba 2018-03-09 13:36:57 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVII/275/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Białym Borze na 2018 rok Bogumiła Sztuba 2018-03-09 13:35:47 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVII/274/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Biały Bór na 2018 r. Bogumiła Sztuba 2018-03-09 13:34:37 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXXVII/273/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia jednostki do przejęcia dokumentacji oraz majątku Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Drzonowie Filii Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze. Bogumiła Sztuba 2018-03-09 13:33:39 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXXVII/272/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy Biały Bór dla szkół publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego Bogumiła Sztuba 2018-03-09 13:33:13 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXXVII/271/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Biały Bór na 2018 rok Bogumiła Sztuba 2018-03-09 13:32:09 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVII/270/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Drzonowie Filii Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze w celu utworzenia Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Drzonowie. Bogumiła Sztuba 2018-03-09 13:31:33 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVII/269/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Biały Bór dla obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych Biała, Biskupice, Sępolno Wielkie i Stepień Bogumiła Sztuba 2018-03-09 13:30:09 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVII/268/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia ?Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Szczecinku na lata 2018-2020? na terenie gminy Biały Bór Bogumiła Sztuba 2018-03-09 13:29:20 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVII/267/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków z obszaru gminy Biały Bór. Bogumiła Sztuba 2018-03-09 13:28:39 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXXVII/266/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat, stanowiących dochody budżetu gminy Biały Bór, instrumentem płatniczym Bogumiła Sztuba 2018-03-09 13:27:57 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVII/265/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 07 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2018- 2036 Bogumiła Sztuba 2018-03-09 13:26:52 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXXVII/264/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Biały Bór na rok 2018 Bogumiła Sztuba 2018-03-09 13:25:03 dodanie dokumentu
Plakat Marianna Lisiewicz 2018-03-08 14:09:07 dodanie dokumentu
Pismo przewodnie Marianna Lisiewicz 2018-03-08 14:08:45 dodanie dokumentu
WNIOSEK o dopłaty Marianna Lisiewicz 2018-03-07 10:19:46 dodanie dokumentu
PISMO Zachodniopomorskiego Oś. Doradztwa Rolniczego Marianna Lisiewicz 2018-03-07 10:19:18 dodanie dokumentu
KOMUNIKAT w sprawie zasad składania wniosku Marianna Lisiewicz 2018-03-07 10:18:15 dodanie dokumentu
Informacja o jakości wody na dzień 01.03.2018r. Anna Dobrzanska 2018-03-06 13:46:43 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-UZ za IV kw. 2017r. - korekta Beata Olszewska 2018-03-06 12:07:12 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-Z za IV kw. 2017r. - korekta Beata Olszewska 2018-03-06 12:06:43 dodanie dokumentu
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz głosy z Trybuny Obywatelskiej i Sołeckiej zgłoszone podczas XXXV sesji Rady Miejskiej w Białym Borze i na posiedzeniach Komisji Rady Bogumiła Sztuba 2018-03-05 08:31:42 dodanie dokumentu