Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

BURMISTRZ BIAŁEGO BORU ogłasza przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej 14.000 euro na zadanie pn.: "Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej w Drzonowie"


n. 20.06.2013 r.

RIPZ.271.5.2013.JA

 

 

Burmistrz Białego Boru ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości przekraczającej 14.000 euro na zadanie pn.:

 

Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej
w Drzonowie

 

Biały Bór: Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej w Drzonowie
Numer ogłoszenia: 119009 - 2013; data zamieszczenia: 20.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biały Bór , ul. Żymierskiego 10, 78-425 Biały Bór, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3839002, faks 094 3739745.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialybor.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej w Drzonowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych mających na celu dostosowanie budynku Szkoły podstawowej w Drzonowie dla osób niepełnosprawnych, poprzez likwidację barier architektonicznych. Przedmiot zamówienia obejmuje: Przebudowę chodnika głównego łączącego wejście główne do budynku szkoły z chodnikiem zewnętrznym - 75,24 m2, Przebudowę wejścia głównego do budynku wraz ze schodami oraz wykonaniem pochylni dla osób pieszych oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich, Wymianę posadzki w ciągu komunikacyjnym na parterze budynku wraz z wymianą drzwi wejściowych oraz drzwi na stołówkę, posadzka PCV - 204,14 m2, posadzka z terakoty - 4,75 m2.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.42.10-5, 45.43.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp., wykaz robót budowlanych oraz wykaże się wykonaniem przynajmniej dwóch robót o podobnym charakterze, w tym co najmniej jedną robotą polegającą na utwardzeniu terenu kostką betonową o pow. min. 50 m2 i jedną polegającą na ułożeniu wykładzin termozgrzewalnych z PCV na pow. min. 100 m2

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp, wykaz osób oraz wykaże posiadanie lub zapewnienie o możliwości dysponowania osobą posiadającą stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: samodzielnej funkcji technicznej obejmującej kierowanie budową w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp, oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp, opłaconą polisę wraz z dowodem potwierdzającym opłacenie należnych składek na dzień składania ofert, lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min 50.000 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  co najmniej jedna robota polegającą na utwardzeniu terenu kostką betonową o pow. min. 50 m2 i jedna polegająca na ułożeniu wykładzin termozgrzewalnych z PCV na pow. min. 100 m2;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące zlecenia usług podwykonawcom - wg zał. 7, Zobowiązanie innych podmiotów - wg zał. 8, Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - wg zał. 9, Tabela elementów (i kosztorys ofertowy - nie obowiązkowy), Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w granicach dyspozycji art. 144 ustawy Pzp polegających na: zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy, zmiany numerów kont bankowych stron zamówienia, w przypadku jeżeli zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego, w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzenia, a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia: zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie nie leży w interesie Zamawiającego: zmiana wynagrodzenia brutto wynikająca z urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych tj. zmiana podatku VAT, zmiana rozwiązań z uwagi na postęp lub zmianę obowiązujących przepisów mających wpływ na realizację zamówienia. uzasadniona zmiana terminu wykonania zamówienia w przypadku: gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym terminie nie leży w interesie Zamawiającego. wydłużenia o dni potrzebne na wykonanie robót dodatkowych, wydłużenia o dni potrzebne na wykonanie i akceptację przez projektanta niezbędnych zmian w projekcie podstawowym

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.bialybor.com.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Białym Borze, 78-425 Biały Bór, ul. Żymierskiego 10, pok. Nr 28.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.07.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Białym Borze, 78-425 Biały Bór, ul. Żymierskiego 10, BOI, pok. Nr 8.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Burmistrz Białego Boru

(-) Paweł Stanisław Mikołajewski

BURMISTRZ BIAŁEGO BORU

78-425 Biały Bór ul. Żymierskiego 10

tel. 943739002, 943739029,
fax. 943739745

www.bialybor.com.pl e-mail: gmina@bialybor.com.pl

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o przetargu - Likwidacja barier architektonicznych - Szkoła Drzonowo.doc (DOC, 239KB) 2013-06-20 13:42:38 239KB 609 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ Likwidacja barier architektonicznych - Szkoła Drzonowo.doc (DOC, 410KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-20 13:42:38 410KB 27 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Załączniki do SIWZ - Likwidacja barier architektonicznych - Szkoła Drzonowo.zip (ZIP, 2.8MB) 2013-06-20 13:42:38 2.8MB 678 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Bernat 20-06-2013 13:42:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Bernat 20-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Bożena Pankiewicz-Ginda 10-01-2014 10:47:59