DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Art. 122;
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;
  4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
  6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Uwaga

  1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Biały Bór, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Białego Boru, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
  2. Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy o Prawie oświatowym dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Tryb nauki

Wysokość dofinansowania

 

 

W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)

do 8 081 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia )

254 zł

 

Waloryzacja dofinansowania

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Termin składania dokumentów

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
  2. Załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracodawcę składającego wniosek:

Forma przyznania dofinansowania

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Termin realizacji sprawy

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie, ul. Władysława Andersa 34, 75-950 Koszalin, za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Białym Borze,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białym Borze, ul. Słupska 10, 78-425 Biały Bór, pokój nr 11, kontakt: 94 3739002 wewn. 538, e-mail: oswiata@bialybor.com.pl

Załączniki do pobrania

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik oświadczenie pracodawcy dla umów zawartych po 1 lipca 2014 r.doc 2018-10-12 08:43:25 pobrano 57 razy
2 zalacznik Wniosek o dofinansowanie kosztow ksztalcenia mlodocianych pracownikow.rtf 2017-10-03 08:20:06 pobrano 273 razy
3 zalacznik Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.pdf 2017-10-03 08:20:06 pobrano 279 razy
4 zalacznik Oswiadczenie o otrzymanej_nieotrzymanej pomocy de minimis.rtf 2017-10-03 08:20:06 pobrano 236 razy
5 zalacznik Zawiadomienie o zawarciu umowy.rtf 2017-10-03 08:20:06 pobrano 207 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Rajnert 03-10-2017 08:20:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Rajnert 03-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Rajnert 12-10-2018 08:43:25