POSTANOWIENIE o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie drogi pożarowej nr 21 o nawierzchni z płyt JOMB układanych dwuśladowo oraz nawierzchni z kruszywa łamanego w leśnictwie Kamienna, odcinek 5+800 km w przeważającej części gm. Biały Bór?,