Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie nr 29/2017 w sprawie Powołanie komisji do rozpatrzenia ofert i wyłonienia wykonawcy na usługi kominiarskie 2017-04-05 13:43:17
Zarządzenie nr 28/2017 w sprawie cofnięcia Kierownikowi Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych upoważnienia do prowadzenia spraw gminy Biały Bór 2017-04-05 13:42:08
Zarządzenie nr 27/2017 w sprawie Powołanie komisji do rozpatrzenia ofert i wyłonienia wykonawcy na bieżące utrzymanie dróg 2017-03-27 14:32:38
Zarądzenie nr 26/2017 zmiany Zarządzenia nr 82/2012 z dnia 19 lipca 2012r. 2017-03-17 09:04:55
Zarządzenie nr 25/2017 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 2017-03-17 08:41:05
Zarządzenie nr 24/2017 w sprawie planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej na 2017 r. 2017-03-15 12:24:16
Zarządzenie nr 23/2017 w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczego ds. weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków złożonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku 2017-03-07 14:29:15
Zarządzenie nr 22/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych 2017-03-06 14:55:46
Zarządzenie nr 21/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Działu Świadczeń Rodzinnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych. 2017-03-06 14:54:53
Zarządzenie nr 20/2017 w sprawie sprzedaży działki nr 35/1ob. 08 m. Biały Bór ul. Brzeźnicka 2017-03-06 09:50:17
Zarządzenie nr 19/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia Konkursu na stanowisko ? Animator-Moje boisko ? Orlik 2012? przy Zespole Szkół Nr 1 w Białym Borze 2017-03-06 09:48:22
Zarządzenie nr 18/2017 w sprawie Powołanie komisji do rozpatrzenia ofert i wyłonienia wykonawcy na wykonanie LPR 2017-03-06 09:46:39
Zarządzenie nr 17/2017 w sprawie powołania komisji 2017-03-06 09:45:29
Zarządzenie nr 16/2017 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości komunalnych 2017-03-06 09:43:02
Zarządzenie nr 15/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-03-06 09:41:07
Zarządzenie nr 14/2017 w sprawie upoważnień dla Dyrektorów/ Kierowników jednostek budżetowych gminy 2017-03-06 09:38:46
Zarządzenie nr 13/2017 w sprawie przeznaczenia do najmu części nieruchomości będącej własnością Gminy Biały Bór 2017-03-06 09:37:01
Zarządzenie nr 12/2017 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na wykonywanie usług związanych z wyceną nieruchomości i inwentaryzacją obiektów budowlanych na terenie Gminy Biały Bór w roku 2017. 2017-03-06 09:35:21
Zarządzenie nr 11/2017 w sprawie Powołanie komisji do rozpatrzenia i wyłonienia Wykonawcy na wykonanie LPR 2017-03-06 09:34:11
Zarządzenie nr 10/2017 w sprawie powołania imiennego składu Komisji Konkursowej do oceny i zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Biały Bór z zakresu:?Kultury fizycznej i sportu?,?Kultury, sztuka, ochrony dóbr kultury i tradycji?,?Ochrona i promocja zdrowia? w 2017 r. 2017-03-06 09:32:35
Zarządzenie nr 9/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 99/2016r. Burmistrza Białego Boru z dnia 28 grudnia 2016r. 2017-03-06 09:31:34
Zarządzenie nr 8/2017 w sprawie Powołanie komisji do otwarcia ofert na usługi urbanistyczne 2017-03-06 09:30:13
Zarządzenie nr 7/2017 w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Biały Bór na 2017 r. 2017-03-06 09:28:52
Zarządzenie nr 6/2017 w sprawie ogłoszenia terminu naboru wniosków na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Biały Bór. 2017-03-06 09:26:17
Zarządzenie nr 5/2017 w sprawie odwołania członka z Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bizły Bór 2017-03-06 09:24:54
Zarządzenie nr 4/2017 w sprawie sprzedaży dz. nr 176/10 ob. 04 m. Biały Bór 2017-02-13 14:44:00
Zarządzenie nr 3/2017 w sprawie sprzedaży dz. nr 198/329 ob. Drzonowo 2017-02-13 14:42:56
Zarządzenie nr 2/2017 w sprawie sprzedaży dz. nr 427/2 ob. Biskupice 2017-02-13 14:41:50
Zarządzenie nr 1/2017 w sprawie NORMY ZUŻYCIA PALIWA 2017-02-13 14:40:40