Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr 119/2017 w sprawie polityki drogi w Stepieniu 2019-11-27 11:18:45
dokument Zarządzenie nr 118/2017 W sprawie polityki Park Miejski 2019-11-27 11:17:53
dokument Zarządzenie nr 117/2017 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do klas I - wszych publicznych szkół podstawowych 2019-11-27 11:16:58
dokument Zarządzenie nr 116/2017 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 2019-11-27 11:16:10
dokument Zarządzenie nr 115/2017 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białym Borze 2019-11-27 11:15:06
dokument Zarządzenie nr 114/2017 w sprawie upoważnień dla Dyrektorów/Kierowników 2019-11-27 11:13:24
dokument Zarządzenie nr 113/2017 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji 2018-01-29 10:12:04
dokument Zarządzenie nr 112/2017 w sprawie dokonania zmian w budżecie 2018-01-29 10:10:44
dokument Zarządzenie nr 111/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej na 2017 r. 2018-01-29 10:03:35
dokument Zarządzenie nr 110/2017 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Białym Borze 2018-01-15 11:12:22
dokument Zarządzenie nr 109/2017 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2018-01-15 11:10:54
dokument Zarządzenie nr 108/2017 w sprawie powołania komisji do zebrania informacji przedstawionych w formularzach zgłaszania opinii dot. sondażowego badania opinii mieszkańców do projektu ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych...... na 2018 rok 2018-01-15 11:08:55
dokument Zarządzenie nr 107/2017 w sprawie powołania komisji do zebrania informacji przedstawionych w formularzach zgłaszania opinii dot. sondażowego badania opinii mieszkańców do przyjęcia Programu Rozwoju Rehabilitacji w gminie Biały Bór na 2018 rok 2018-01-15 11:07:44
dokument Zarządzenie nr 106/2017 w sprawie w sprawie ustanowienia służebności przesyłu dla Gen.Gaz 2018-01-15 11:06:21
dokument Zarządzenie nr 105/2017 w sprawie ustalenia stawek najmu i dzierżawy lokali użytkowych przeznaczonych do prowadzenia działalności zdrowotnej i rehabilitacyjnej 2017-12-28 09:16:05
dokument Zarządzenie nr 104/2017 w sprawie Powołanie komisji do otwarcia ofert i wyboru wykonawcy na usługi odbioru odpadów komunalnych 2017-12-28 09:14:54
dokument Zarządzenie nr 103/2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnej oraz publikacji wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2017-12-28 08:51:39
dokument Zarządzenie nr 102/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Biały Bór na rok 2018 2017-12-28 08:50:42
dokument Zarządzenie nr 101/2017 w sprawie cofnięcia pełnomocnictw i upoważnień Pani Lucynie Lesińskiej- Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze. 2017-12-28 08:49:40
dokument Zarządzenie nr 100/2017 w sprawie zakwalifikowania lokalu na lokal socjalny dla ofiar przemocy w rodzinie 2017-12-07 11:51:07
dokument Zarządzenie nr99/2017 w sprawie odsprzedaży prawa użytkowania wieczystego dz. nr 40/15 ob. 03 na rzecz Energa S.A. 2017-12-07 11:49:27
dokument Zarządzenie nr 98/2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiącej własność Gminy Biały Bór. 2017-12-07 11:48:39
dokument Zarządzenie nr 97/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-12-07 11:47:48
dokument Zarządzenie nr 96/2017 w sprawie Powołanie komisji do otwarcia i wyboru oferty na dowóz uczniów do szkół 2017-12-06 13:33:31
dokument Zarządzenie nr 95/2017 W spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie przyjęcia ? Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 201" 2017-12-06 13:32:22
dokument Zarządzenie nr 94/2017 W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie przyjęcia ?Programu Rozwoju Rehabilitacji w gminie Biały Bór na rok 2018? 2017-12-06 13:31:28
dokument Zarządzenie nr 93/2017 w sprawie zmiany składu komisji stypendialnej MGOPS 2017-12-05 14:40:35
dokument Zarządzenie nr 92/2017 w sprawie Powołanie komisji do otwarcia i rozpatrzenia ofert na przeglądy obiektów 2017-12-05 14:24:54
dokument ZAarządzenie nr 91/2017 w sprawie Powołanie komisji do otwarcia i rozpatrzenia ofert na dostawę energii elektrycznej 2017-12-05 14:23:36
dokument Zarządzenie nr 90/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie przyjęcia ?Rocznego programu współpracy gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 2017-12-05 14:22:38
dokument Zarządzenie nr 89/2017 w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Biały Bór na 2018 rok i Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2040 2017-12-05 14:11:31
dokument Zarządzenie nr 88/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Biały Bór na 2018r.? 2017-12-05 14:09:39
dokument Zarządzenie nr 87/2017 Powołanie komisji do otwarcia i rozpatrzenia ofert na usługi odśnieżania 2017-12-05 14:08:28
dokument Zarządzenie nr 86/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-12-05 14:07:34
dokument Zarządzenie nr 85/2017 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze , udzielenia upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych i wyznaczenia osoby uprawnionej do dokonywania czynności w sprawach prawa prac 2017-12-05 14:06:13
dokument Zarządzenie nr 84/2017 W sprawie powołania komisji opiniującej odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej oraz jej umorzenia 2017-12-05 14:05:35
dokument Zarządzenie nr 83/2017 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości komunalnych 2017-12-05 13:56:47
dokument Zarządzenie nr 82/2017 W sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-12-05 13:55:39
dokument Zarządzenie nr 81/2017 w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości komunalnych 2017-12-05 13:54:36
dokument Zarządzenie nr 80/2017 w sprawie Zarządzenie Burmistrza Białego Boru w sprawie powołania komisji opiniującej odroczenie terminu płatności lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej oraz jej umorzenia 2017-12-05 13:52:20
dokument Zarządzenie nr 79/2017 w sprawie w sprawie powołania Komisji ds. szacowania strat powstałych w wyniku działania żywiołu 2017-12-05 13:50:36
dokument Zarządzenie nr 78/2017 w sprawie konsultacje Regulamin ORLIK 2017-12-05 13:49:12
dokument Zarządzenie nr 77/2017 w sprawie konsultacje społeczne plan rewitalizacji 2017-12-05 13:48:33
dokument Zarządzenie nr 76/2017 w sprawie powołania Komisji przetargowej 2017-09-20 12:13:47
dokument Zarządzenie nr 75/2017 w sprawie opracowania dokumentów planistycznych do projektu budżetu Gminy Biały Bór na 2018 rok 2017-09-20 12:12:27
dokument Zarządzenie nr 74/2017 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-09-20 12:11:18
dokument Zarządzenie nr 73/2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnej oraz publikacji wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2017-09-20 12:09:51
dokument Zarządzenie nr 72/2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnych w drodze bezprzetargowej 2017-09-20 12:01:37
dokument Zarządzenie Nr 71/2017 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć 2017-09-14 14:10:41
dokument Zarządzenie nr70/2017 w sprawie: powołania Komisji celem brakowania dokumentów nie archiwalnych. 2017-09-13 13:48:08
dokument Zarządzenie nr69/2017 w sprawie udzielenia podinspektorowi ds. wymiaru podatków i opłat upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych i zaświadczeń. 2017-09-13 13:44:06
dokument Zarządzenie nr68/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białym Borze ds. programów pomocowych i pozyskiwania środków pozabudżetowych oraz określenia szczególnego trybu pracy komisji 2017-09-13 13:43:05
dokument Zarządzenie nr67/2017 w sprawie cofnięcia upoważnienia Marty Kleinszmid. 2017-09-13 13:42:13
dokument Zarządzenie nr 66/2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnych oraz publikacji wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2017-09-13 13:41:13
dokument Zarządzenie nr 65/2017 w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych na rzecz najemców stanowiących własność Gminy Biały Bór 2017-09-13 13:40:03
dokument Zarządzenie nr 64/2017 W sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-09-13 13:38:56
dokument Zarządzenie nr 63/2017 w sprawie cofnięcia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Białego Boru 2017-09-13 13:37:34
dokument Zarządzenie nr 62/2017 w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Białego Boru 2017-09-13 13:36:22
dokument Zarządzenie nr 61/2017 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości komunalnych 2017-09-13 13:35:22
dokument zarządzenie nr 60/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białym Borze ds. wymiaru podatków i opłat oraz określenia szczególnego trybu pracy komisji 2017-09-13 13:32:38
dokument Zarządzenie nr 59/2017 w sprawie komunalizacji nieruchomości 2017-09-13 13:31:03
dokument Zarządzenie nr 58/2017 w sprawie zmiany w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Białego Boru nr 37/2017 z dnia 05 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych w drodze bezprzetargowej. 2017-06-28 09:25:37
dokument Zarządzenie nr 57/2017 w sprawie powołania zespołu do projektu 2017-06-28 09:24:46
dokument Zarządzenie nr 56/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-06-28 09:24:19
dokument Zarządzenie nr 55/2017 w sprawie powołania Dyrektora Instytucji Kultury Białoborskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Białym Borze 2017-06-28 09:22:29
dokument Zarządzenie nr 54/2017 W sprawie : udzielenie upoważnienia Starszemu Inspektorowi ds. Świadczeń Pomocy Środowiskowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do wydawania decyzji administracyjnych. 2017-06-28 09:21:32
dokument Zarządzenie nr 53/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Białoborskiego Centrum Kultury i Rekreacji. 2017-06-28 09:20:34
dokument Zarządzenie nr 52/2017 w sprawie powierzenia Pani Bożenie Sadlak obowiązków Dyrektora Instytucji Kultury Białoborskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Białym Borze. 2017-06-28 09:19:11
dokument Zarządzenie nr 51/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biały Bór na 2017 rok 2017-06-28 09:17:11
dokument Zarządzenie nr 50/2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Białym Borze. 2017-06-28 09:15:36
dokument Zarządzenie nr 49/2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze 2017-06-28 09:14:21
dokument Zarządzenie nr 48/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Białym Borze, ul. Dworcowa 19 oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej 2017-06-28 09:13:21
dokument Zarządzenie nr 47/2017 W spr. udzielenia upoważnienia Kierownikowi Działu Asysty Rodzinnej MGOPS w Białym Borze do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych 2017-06-28 09:12:16
dokument Zarządzenie nr 46/2017 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Białoborskiego Centrum Kultury i Rekreacji. 2017-06-28 09:10:27
dokument Zarządzenie nr 45/2017 w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowiska: Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze ul. Dworcowa 19. 2017-06-28 09:09:25
dokument Zarządzenie nr 44/2017 w sprawie zmian w budżecie 2017-06-28 09:05:11
dokument Zarządzenie nr 43/2017 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Białym Borze w roku 2017 2017-06-28 09:03:28
dokument Zarządzenie nr 42/2017 w sprawie regulaminu organizacyjnego 2017-06-28 09:00:19
dokument Zarządzenie nr 41/2017 w sprawie powołania Komisji przetargowej 2017-05-04 11:11:39
dokument Zarządzenie nr 40/2017 w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej na terenie gminy Biały Bór 2017-05-04 11:10:33
dokument Zarządzenie nr 39/2017 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i najmu nieruchomości komunalnych 2017-05-04 11:09:07
dokument Zarządzenie nr 38/2017 w sprawie przeznaczenia do najmu pomieszczenia mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Biały Bór. 2017-05-04 11:07:36
dokument Zarządzenie nr 37/2017 w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości 2017-05-04 11:06:40
dokument Zarządzenie nr 36/2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości 2017-05-04 11:05:43
dokument Zarządzenie nr 35/2017 w sprawie przekazania w użyczenie pomieszczeń w budynku urzędu 2017-05-04 11:04:15
dokument Zarządzenie nr 34/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biały Bór na 2017 rok 2017-05-04 10:59:40
dokument Zarządzenie nr 33/2017 w sprawie inwentaryzacji i przejęcia aktywów i pasywów w Białoborskim Centrum Kultury i Rekreacji w Białym Borze 2017-05-04 10:57:56
dokument Zarządzenie nr 32/2017 w sprawie powołania składu komisji opiniującej wnioskowane do wycinki zadrzewienia i zakrzaczenia na terenie miasta i gminy Biały Bór 2017-05-04 10:56:27
dokument Zarządzenie nr 31/2017 w sprawie powierzenia Pani Bożenie Sadlak obowiązków dyrektora Białoborskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Białym Borze. 2017-05-04 10:55:13
dokument Zarządzenie nr 30/2017 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Biały Bór za 2016 rok 2017-05-04 10:54:04
dokument Zarządzenie nr 29/2017 w sprawie Powołanie komisji do rozpatrzenia ofert i wyłonienia wykonawcy na usługi kominiarskie 2017-04-05 13:43:17
dokument Zarządzenie nr 28/2017 w sprawie cofnięcia Kierownikowi Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych upoważnienia do prowadzenia spraw gminy Biały Bór 2017-04-05 13:42:08
dokument Zarządzenie nr 27/2017 w sprawie Powołanie komisji do rozpatrzenia ofert i wyłonienia wykonawcy na bieżące utrzymanie dróg 2017-03-27 14:32:38
dokument Zarądzenie nr 26/2017 zmiany Zarządzenia nr 82/2012 z dnia 19 lipca 2012r. 2017-03-17 09:04:55
dokument Zarządzenie nr 25/2017 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 2017-03-17 08:41:05
dokument Zarządzenie nr 24/2017 w sprawie planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej na 2017 r. 2017-03-15 12:24:16
dokument Zarządzenie nr 23/2017 w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczego ds. weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków złożonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku 2017-03-07 14:29:15
dokument Zarządzenie nr 22/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych 2017-03-06 14:55:46
dokument Zarządzenie nr 21/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Działu Świadczeń Rodzinnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych. 2017-03-06 14:54:53
dokument Zarządzenie nr 20/2017 w sprawie sprzedaży działki nr 35/1ob. 08 m. Biały Bór ul. Brzeźnicka 2017-03-06 09:50:17
dokument Zarządzenie nr 19/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia Konkursu na stanowisko ? Animator-Moje boisko ? Orlik 2012? przy Zespole Szkół Nr 1 w Białym Borze 2017-03-06 09:48:22
dokument Zarządzenie nr 18/2017 w sprawie Powołanie komisji do rozpatrzenia ofert i wyłonienia wykonawcy na wykonanie LPR 2017-03-06 09:46:39
dokument Zarządzenie nr 17/2017 w sprawie powołania komisji 2017-03-06 09:45:29
dokument Zarządzenie nr 16/2017 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości komunalnych 2017-03-06 09:43:02
dokument Zarządzenie nr 15/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-03-06 09:41:07
dokument Zarządzenie nr 14/2017 w sprawie upoważnień dla Dyrektorów/ Kierowników jednostek budżetowych gminy 2017-03-06 09:38:46
dokument Zarządzenie nr 13/2017 w sprawie przeznaczenia do najmu części nieruchomości będącej własnością Gminy Biały Bór 2017-03-06 09:37:01
dokument Zarządzenie nr 12/2017 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na wykonywanie usług związanych z wyceną nieruchomości i inwentaryzacją obiektów budowlanych na terenie Gminy Biały Bór w roku 2017. 2017-03-06 09:35:21
dokument Zarządzenie nr 11/2017 w sprawie Powołanie komisji do rozpatrzenia i wyłonienia Wykonawcy na wykonanie LPR 2017-03-06 09:34:11
dokument Zarządzenie nr 10/2017 w sprawie powołania imiennego składu Komisji Konkursowej do oceny i zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Biały Bór z zakresu:?Kultury fizycznej i sportu?,?Kultury, sztuka, ochrony dóbr kultury i tradycji?,?Ochrona i promocja zdrowia? w 2017 r. 2017-03-06 09:32:35
dokument Zarządzenie nr 9/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 99/2016r. Burmistrza Białego Boru z dnia 28 grudnia 2016r. 2017-03-06 09:31:34
dokument Zarządzenie nr 8/2017 w sprawie Powołanie komisji do otwarcia ofert na usługi urbanistyczne 2017-03-06 09:30:13
dokument Zarządzenie nr 7/2017 w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Biały Bór na 2017 r. 2017-03-06 09:28:52
dokument Zarządzenie nr 6/2017 w sprawie ogłoszenia terminu naboru wniosków na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Biały Bór. 2017-03-06 09:26:17
dokument Zarządzenie nr 5/2017 w sprawie odwołania członka z Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bizły Bór 2017-03-06 09:24:54
dokument Zarządzenie nr 4/2017 w sprawie sprzedaży dz. nr 176/10 ob. 04 m. Biały Bór 2017-02-13 14:44:00
dokument Zarządzenie nr 3/2017 w sprawie sprzedaży dz. nr 198/329 ob. Drzonowo 2017-02-13 14:42:56
dokument Zarządzenie nr 2/2017 w sprawie sprzedaży dz. nr 427/2 ob. Biskupice 2017-02-13 14:41:50
dokument Zarządzenie nr 1/2017 w sprawie NORMY ZUŻYCIA PALIWA 2017-02-13 14:40:40