XXI sesja Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 5 grudnia 2016 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA Nr XXI/154/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Biały Bór na rok 2016 2016-12-13 12:38:00
UCHWAŁA NR XXI/155/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 05 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia inkasentów, ustalenia dla nich wynagrodzenia z tytułu poboru podatków i opłat oraz wyznaczenia terminu wpłat zainkasowanych kwot 2016-12-13 12:38:44
UCHWAŁA NR XXI/156/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 05 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 2016-12-13 12:39:38
UCHWAŁA NR XXI/157/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 05 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla gminy Biały Bór na lata 2017-2022 2016-12-13 12:40:28
UCHWAŁA XXI/158 /2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 05 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Rehabilitacji w gminie Biały Bór na 2017 rok 2016-12-13 12:41:25
UCHWAŁA NR XXI/159/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 05 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia ?Rocznego programu współpracy gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok? 2016-12-13 12:42:17
UCHWAŁA NR XXI/160/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 05 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Biały Bór na 2017 r. 2016-12-13 12:43:22
UCHWAŁA NR XXI/161/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 05 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Biały Bór, przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie gminy Biały Bór. 2016-12-13 12:44:36
UCHWAŁA NR XXI/162/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁY M BORZE z dnia 05 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/319/2014 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia ?Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Biały Bór na lata 2014-2020? 2016-12-13 12:46:01
UCHWAŁA NR XXI/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 05 grudnia 2016 r. w sprawie wystąpienia ze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 2016-12-13 12:46:52
UCHWAŁA NR XXI/164/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 05 grudnia 2016 r. w sprawie wystąpienia ze Związku Miast Polskich 2016-12-13 12:47:14
UCHWAŁA NR XXI/165 /2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 05 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białego Boru 2016-12-13 14:42:01
UCHWAŁA NR XXI/166/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 05 grudnia 2016 r. w sprawie poparcia budowy drogi ekspresowej S6 2016-12-13 13:01:05