50 sesja Rady Miejskiej w Białym Borze - 13 listopada 2014 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA NR L/354/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę terminu spłaty długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Koszalinie 2014-11-21 10:26:19
UCHWAŁA NR L/353/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu i rozchodów nie mających pokrycia w dochodach budżetu 2014 roku 2014-11-21 10:22:17
UCHWAŁA NR L/352/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia ceny skupu żyta na terenie gminy Biały Bór oraz stawek podatku rolnego 2014-11-21 10:20:22
UCHWAŁA NR L/351/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Biały Bór 2014-11-21 10:18:48
UCHWAŁA NR L /350/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 2014-11-21 10:17:37
UCHWAŁA NR L/349/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2014-11-21 10:16:17
UCHWAŁA NR L/348/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 2014-11-21 10:15:00
UCHWAŁA NR L/347/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok" 2014-11-21 10:11:36
UCHWAŁA NR L/346/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) - (Konkurs nr 2 /POIiŚ/9.3/2013). 2014-11-21 10:09:29
UCHWAŁA NR L/345//2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży oraz umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Biały Bór 2014-11-21 10:06:51
UCHWAŁA NR L/344/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy Biały Bór. 2014-11-21 10:05:41
UCHWAŁA Nr L/343/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Biały Bór 2014-11-21 10:04:53
UCHWAŁA NR L/342/2014 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2014- 2023 2014-11-21 10:03:09
UCHWAŁA Nr L/341/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 2014-11-21 10:02:07