4 sesja Rady Miejskiej - 14 lutego 2011r

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA NR IV/ 36/11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 2013-07-30 11:49:24
Uchwała Nr IV/ 35 /11 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego na rok 2011 . 2013-07-30 11:49:05
UCHWAŁA NR IV/34/11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 14 lutego 2011 ro-ku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2011- 2021 2013-07-30 11:48:36
UCHWAŁA NR IV/33/11RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 14 lutego 2011r w sprawie: poręczenia przez Gminę Biały Bór weksla własnego ?in blanco? wystawionego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie w celu zabezpieczenia spłaty części kwoty pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z środków pochodzących z budżetu EU (tzw. pożyczka na zachowanie płynności finansowej) w wysokości 14 667 660,00 PLN (słownie: czternaście milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych i 00/100) wraz z należnymi odsetkami 2013-07-30 11:48:06
UCHWAŁA NR IV/32/11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 14 lutego 2011r w sprawie: poręczenia przez Gminę Biały Bór weksla własnego ?in blanco? wystawionego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku w celu zabezpieczenia spłaty części kwoty pożyczki inwestycyjnej w wysokości 53 920 049,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy czterdzieści dziewięć złotych i 00/100) wraz z należnymi odsetkami, wydzielonej z pożyczki udzielonej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 277 333 510,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące pięćset dziesięć złotych i 00/100), w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: ?Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty ?. 2013-07-30 11:47:38
UCHWAŁA Nr IV/31/11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym pomieszczeń użytkowych położonych w budynku przy ul. Nadrzecznej 2A w Białym Borze. 2013-07-30 11:47:02
UCHWAŁA NR IV/30/11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu Klubu Edukacji Dziecięcej w Białym Borze. 2013-07-30 11:46:41
UCHWAŁA NR IV/29/11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania wykonania lub remontu ujęć wód podziemnych wraz z urządzeniami na potrzeby własne gospodarstw domowych w istniejących posesjach mieszkalnych na terenie gminy Biały Bór. 2013-07-30 11:46:05
UCHWAŁA NR IV/28 /11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 14 LUTEGO 2011 R. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Białym Borze na 2010 rok 2013-07-30 11:45:26
Uchwała Nr IV/27/11 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Kultury Fizycznej i Turystyki, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Bezpieczeństwa Publicznego na I półrocze 2011 r. 2013-07-30 11:44:58
UCHWAŁA NR IV / 26 / 11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie: określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. 2013-07-30 11:44:29
UCHWAŁA Nr IV/ 25 /11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze 2013-07-30 11:43:55
UCHWAŁA Nr IV/24/11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. 2013-07-30 11:43:30
UCHWAŁA Nr IV/23/11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/48/07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób gminy będących przedmiotem najmu. 2013-07-30 11:43:08
UCHWAŁA IV/22/11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 14 lutego 2011 w sprawie współdziałania Gminy Biały Bór z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej PODIMED Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku w zakresie świadczonych na rzecz mieszkańców gminy usług zdrowotnych. 2013-07-30 11:42:13
UCHWAŁA NR IV/21/ 11 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Białego Boru. 2013-07-30 11:41:41
UCHWAŁA NR IV/ 20 / 11 RADY MIEJSKIE W BIAŁYM BORZE z dnia 14 lutego 2011 r.w sprawie zasad przyznawania i wysokości diety przysługującej przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysom) 2013-07-30 11:41:17
Uchwała nr IV/ 19 /11 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w pracach organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej 2013-07-30 11:40:45
UCHWAŁA Nr IV/18/11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie rozchodów i planowanego deficytu 2013-07-30 11:39:11
UCHWAŁA NR IV/17/11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie zawarcia umowy pożyczki i dotacji w ramach programu Zielone Inwestycje realizowanego przez NFOŚiGW w związku z zadaniem inwestycyjnym pn. ?Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego i wałeckiego?- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sępolnie Wielkim 2013-07-30 11:27:59
UCHWAŁA Nr IV/ 16 /11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 2013-07-30 11:27:41