Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr 146 A /2010 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 135 A /2009 Burmistrza Białego Boru z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w zakresie realizowanych projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 2014-06-02 13:10:28
dokument Zarządzenie nr 146/2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok2010. 2014-06-02 13:03:55
dokument Zarządzenie nr 145/2010 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Białym Borze za 2010 rok. 2014-06-02 13:01:29
dokument Zarządzenie nr 144/2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2010. 2014-06-02 12:59:02
dokument Zarządzenie nr 143/2010 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 14/2010 z dnia 09 lutego 2010 roku. 2014-06-02 12:56:30
dokument Zarządzenie nr 142/2010 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu paliwa w samochodach służbowych Gminy Biały Bór. 2014-06-02 12:54:24
dokument Zarządzenie nr 141/2010 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Biały Bór na rok 2011 z zakresu :Kultury fizycznej i sportu", "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji" oraz "Ochrony i promocji zdrowia". 2014-06-02 12:51:22
dokument Zarządzenie nr 140/2010 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz spisania protokołu zdawczo-odbiorczego sprzetu należącego do Gminy Biały Bór dzierżawionego przez Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej PODIMED Sp. z o.o. w Szczecinku dla potrzeb gabinetu rehabilitacji w przychodni w Białym Borze. 2014-06-02 10:33:57
dokument Zarządzenie nr 139/2010 w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na kandydatów na rachmistrzów spisowych w celu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. 2014-06-02 10:30:00
dokument Zarządzenie nr 138/2010 w sprawie powołania Komisji przetargowej. 2014-06-02 10:24:57
dokument Zarządzenie nr 137/2010 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro na:"Na wykonanie opracowan urbanistycznych projektów decyzji o warunkach zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego". 2014-06-02 10:23:57
dokument Zarządzenie nr 136/2010 w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białym Borze. 2014-06-02 10:19:23
dokument zarządzenie nr 135/2010 w sprawie zmiany nieruchomości. 2014-06-02 10:17:47
dokument Zarządzenie nr 134/2010 w sprawie powołania Komisji przetargowej w sprawie przeprowadzenia przetargu ograniczonego na dzierżawę części nieruchomości będącej własnością Gminy Biały Bór. 2014-06-02 10:16:47
dokument Zarządzenie nr 133/2010 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy sprzętu medycznego. 2014-06-02 10:13:56
dokument Zarządzenie nr 132/2010 w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Biały Bór. 2014-06-02 10:12:13
dokument Zarządzenie nr 131/2010 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 r. 2014-06-02 10:07:38
dokument Zarządzenie nr 130/2010 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro na zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Białym Borze. 2014-06-02 08:32:26
dokument Zarządzenie nr 129/2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2010. 2014-06-02 08:21:16
dokument Zarządzenie nr 128/2010 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości z zasobu Gminy Biały Bór 2014-06-02 08:18:53
dokument Zarządzenie nr 127/2010 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro na zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Białym Borze. 2014-05-30 10:17:36
dokument Zarządzenie nr 126/2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2010. 2014-05-27 14:29:48
dokument Zarządzenie nr 125/2010 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Biały Bór. 2014-05-27 14:27:12
dokument Zarządzenie nr 124/2010 w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Biały Bór na rok 2011. 2014-05-27 14:25:07
dokument Zarządzenie nr 123/2010 w sprawie udzielenia pracownikom Urzędu Miejskiego w Białym Borze dnia wolnego. 2014-05-27 14:23:03
dokument zarządzenie nr 122/2010 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na:"Adaptacja strychu w budynku Urzędu Miejskiego - instalacje elektryczne". 2014-05-27 14:20:58
dokument Zarządzenie nr 121/2010 w sprawie pobierania opłat za wykonanie kserokopii i nadanie fax-u. 2014-05-27 14:10:05
dokument Zarządzenie nr 120/2010 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 114/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla jednostki budżetowej Urzędu Miejskiego w Białym Borze i Zarządzenia nr 66/08 Burmistrza Białego Boru z dnia 22 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenie nr 114/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla jednostki budżetowej Urzędu miejskiego w Białym Borze oraz Zarządzenia nr 113/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu Gminy. 2014-05-27 14:07:24
dokument Zarządzenie nr 119/2010 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyzej 14 000 euro na:"Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór w sezonie zimowym 2010/2011". 2014-05-27 13:56:04
dokument Zarządzenie nr 118/2010 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na:"Budowa chodników na ul.Brzeźnickiej w Białym Borze". 2014-05-27 13:50:08
dokument Zarządzenie nr 117/2010 w sprawie nabycia do zasobów Gminy Biały Bór dz. nr 4/5 obręb 04 miasta Biały Bór. 2014-05-27 13:48:40
dokument Zarządzenie nr 116/2010 w sprawie oddania w trwały zarząd lokali użytkowych położonych w budynku wielofunkcyjnym przy ul.Nadrzecznej 2A w Białym Borze położonym na dz. nr 125/1 i 124/4 w obrębie 04 miasta Biały Bór. 2014-05-27 13:47:08
dokument zarządzenie nr 115/2010 w sprawie przeznaczenia w formie najmu pomieszczenia użytkowego będącego własnością Gminy Biały Bór. 2014-05-27 13:43:24
dokument Zarządzenie nr 114/2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2010. 2014-05-27 13:41:31
dokument Zarządzenie nr 113/2010 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na:"Budowa chodników na ul.Brzeźnickiej w Białym Borze". 2014-05-27 13:27:57
dokument Zarządzenie nr 112 A /2010 w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosku o finansowanie działań polegających na likwidacji wyrobów zawierających azbest z obiektów będących we władaniu wnioskodawcy zlokalizowanych na terenie Gminy Biały Bór. 2014-05-27 13:24:18
dokument Zarządzenie nr 112/2010 w sprawie opracowania dokumentów planistycznych do projektu budżetu Gminy Biały Bór na rok 2011. 2014-05-27 13:20:01
dokument Zarządzenie nr 111/2010 w sprawie powołania Komisji przetargowej. 2014-05-27 13:17:44
dokument Zarządzenie nr 110/2010 w sprawie oddania w trwały zarząd lokali użytkowych położonych w budynku wielofunkcyjnym przy ul.Nadrzecznej 2 A w Białym Borze położonym na działce 125/1 i 124/4 w obrębie 04 miasta Biały Bór. 2014-05-27 13:16:18
dokument Zarządzenie nr 109/2010 w sprawie przyjęcia regulaminu zasad finansowania działan polegających na likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biały Bór. 2014-05-27 12:37:36
dokument Zarządzenie nr 108/2010 w sprawie nabycia do zasobów Gminy Biały Bór dz. nr 105/2 obręb 04 miasta Biały Bór od Pani Wiry Pluto Prondzińskiej. 2014-05-27 12:21:20
dokument Zarządzenie nr 107/2010 w sprawie czasowej zmiany organizacji ruchu na terenie miasta Biały Bór na drogach gminnych ulicach Topolowej, Ks. Bazylego Hrynyka, Akacjowej, Kasztanowej, Lipowej. 2014-05-27 12:18:32
dokument Zarządzenie nr 106/2010 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na:"Budowa placów zabaw na terenie Gminy Biały Bór w miejscowościach: Biały Dwór, Bielica, Biskupice, Drzonowo, Dyminek, Kaliska, Kołtki, Przybrda, Sępolno Małe, Sępolno Wielkie, Świerszczewo, Trzebiele". 2014-05-27 12:14:21
dokument Zarządzenie nr 105/2010 w sprawie określenia zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 2014-05-27 12:11:51
dokument Zarządzenie nr 104/2010 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na:"Utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biały Bór". 2014-05-27 12:01:29
dokument Zarządzenie nr 103/2010 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Białym Borze. 2014-05-27 11:56:56
dokument Zarządzenie nr 102/2010 w sprawie powołania Komisji celem brakowania dokumentów niearchiwalnych. 2014-05-27 11:53:26
dokument Zarządzenie nr 101/2010 w sprawie przeznaczenia w formie dzierżawy części nieruchomości będącej własnością Gminy Biały Bór. 2014-05-27 11:51:09
dokument Zarządzenie nr 100/2010 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i najmu nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Biały Bór. 2014-05-27 11:48:31
dokument Zarządzenie nr 99/2010 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu realizacji budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2010 roku. 2014-05-27 11:40:15
dokument Zarządzenie nr 98/2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2010. 2014-05-27 11:35:32
dokument Zarządzenie nr 97/2010 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na:"Dowóz i odwóz uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Biały Bór w roku szkolnym 2010-2011". 2014-05-27 11:33:40
dokument Zarządzenie nr 96/2010 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyzej 14 000 euro na:"Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego do wysokości 3.323,176 zł na pokrycie planowanego deficytu w części wydatków majątkowych na 2010 rok. 2014-05-27 09:53:24
dokument Zarządzenie nr 95/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na:"Zakup działki na parking przy cmentarzu w Grabowie, wykonanie ogrodzenia i oświetlenia cmentarza". 2014-05-27 08:34:55
dokument Zarządzenie nr 94/2010 w sprawie przeznaczenia w formie dzierżawy części nieruchomości będącej własnością Gminy Biały Bór. 2014-05-27 08:24:34
dokument Zarządzenie nr 93/2010 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nioograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na:"Przebudowa, remont i doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Sępolno Małe i Kaliska". 2014-05-27 08:22:33
dokument Zarządzenie nr 92/2010 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na najładniejszą wieś, posesję, balkon i gospodarstwo rolne w Gminie Biały Bór. 2014-05-26 16:18:57
dokument Zarządzenie nr 91/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej. 2014-05-26 16:17:00
dokument Zarządzenie nr 90/2010 w sprawie powołania Komisji kasacyjnej środków trwałych i pozostałych środków trwałych będącego własnością Gminy Biały Bór. 2014-05-26 16:16:02
dokument Zarządzenie nr 89/2010 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania oudzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na:"Przebudowa dróg w miejscowości Sępolno Wielkie wraz z infrastrukturą towarzyszącą". 2014-05-26 16:13:56
dokument Zarządzenie nr 88 A /2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2010. 2014-05-26 16:09:31
dokument Zarządzenie nr 88/2010 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych. 2014-05-26 16:07:56
dokument Zarządzenie nr 87/2010 w sprawie powołania Komisji przetargowej. 2014-05-26 16:02:31
dokument Zarządzenie nr 86/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu Gminy Biały Bór od Agencji Nieruchomości Rolnych. 2014-05-26 16:01:33
dokument Zarządzenie nr 85/2010 w sprawie powołania Komisi przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na:"Adaptacja strychu w budynku Urzędu Miejskiego - instalacje elektryczne". 2014-05-26 15:59:32
dokument Zarządzenie nr 84/2010 w sprawie powołania Komisi przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na:"Przebudowa, remont i doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Sępolno Małe i Kaliska". 2014-05-26 15:57:07
dokument Zarządzenie nr 83/2010 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na:"Udzielenie o obsługa kredytu bankowego długoterminowego do wysokości 2.000.000 zł na pokrycie planowanego deficytu w części wydatków bieżących na 2010 rok. 2014-05-26 15:45:38
dokument Zarządzenie nr 82/2010 w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych Wojewody zachodniopomorskiego opracowanych na podstawie kontroli problemowej w Urzędzie Miejskim w Białym Borze oraz Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białym Borze w zakresie prawidłowości wykorzystania otzrymanych w 2009 roku dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz realizacji dochodów budżetu państwa a także terminowości przekazywania sprawozdań rocznych. 2014-05-26 15:28:56
dokument Zarządzenie nr 81/2010 w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie opracowanych na podstawie kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Biały Bór obejmującej lata 2006-2009. 2014-05-26 15:23:30
dokument Zarządzenie nr 80/2010 w sprawie powołania Komisji przetaegowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na:"Uzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego do wysokości 1.034.000.zł.dla Gminy Biały Bór na pokrycie rozchodów nie mających pokrycia w dochodach budżetu Gminy na 2010 rok. 2014-05-26 15:20:14
dokument Zarządzenie nr 79/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu Gminy Biały Bór od Agencji Nieruchomości Rolnych. 2014-05-26 15:12:33
dokument Zarządzenie nr 78/2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2010. 2014-05-26 15:10:28
dokument Zarządzenie nr 77/2010 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na:"Budowa placów zabaw na terenie Gminy Biały Bór w miejscowościach: Biały Dwór, Bielica, Biskupice, Drzonowo, Dyminek, Kaliska, Kołtki, Przybrda, Sępolno Małe, Sępolno Wielkie, Świerszczewo, Trzebiele". 2014-05-26 10:20:02
dokument Zarządzenie nr 76/2010 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na:"budowa dróg gminnych zlokalizowanych w mieście Biały Bór - ul. Ogrodowa, Jana Pawła II, deptak przy Jana Pawła II, Miastecka oraz Słoneczna. 2014-05-26 10:18:28
dokument Zarządzenie nr 75/2010 w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową o klauzuli "poufne" znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Białym Borze. 2014-05-26 10:14:10
dokument Zarządzenie nr 74/2010 w sprawie powołania Komisji przetargowej. 2014-05-26 10:11:32
dokument Zarządzenie nr 73/2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2010. 2014-05-26 10:10:36
dokument Zarządzenie nr 72/2010 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Biały Bór. 2014-05-26 10:08:57
dokument Zarządzenie nr 71/2010 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na: 2014-05-26 10:07:20
dokument Zarządzenie nr 70/2010 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i najmu nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Biały Bór. 2014-05-26 10:05:45
dokument Zarządzenie nr 69/2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2010. 2014-05-26 10:04:06
dokument Zarządzenie nr 68/2010 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na: 2014-05-26 09:59:59
dokument Zarządzenie nr 67/2010 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Biały Bór na rok 2010 z zakresu:"Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji" oraz "Ochrony i promocji zdrowia". 2014-05-26 09:54:26
dokument Zarządzenie nr 66/2010 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na:"Centrum edukacji ekologicznej w Białym Borze". 2014-05-26 09:20:50
dokument Zarządzenie nr 65/2010 w sprawie zatwierdzenia stawek jednostkowych na usługi turystyczne świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze. 2014-05-26 09:14:41
dokument Zarządzenie nr 64/2010 w sprawie Ustanowienia Polityki Środowiskowej Urzędu Miejskiego w Białym Borze. 2014-05-23 13:50:28
dokument Zarządzenie nr 63/2010 w sprawie przeprowadzenia wewnętrznej kontroli finansowej wykorzystania środków publicznych przyznanych w formie dotacji celowej dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej klub Piłkarski "HUBERTUS" w 2007 roku. 2014-05-23 13:39:33
dokument Zarządzenie nr 62/2010 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości będącej własnością Gminy Biały Bór. 2014-05-23 13:36:28
dokument Zarządzenie nr 61/2010 w sprawie powołania Komisji odbioru technicznego budynku socjalnego w Białym Borze przy ul.Brzeźnickiej 9 2014-05-23 13:34:46
dokument Zarządzenie nr 60/2010 w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Biały Bór dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku. 2014-05-23 13:32:32
dokument Zarządzenie nr 59/2010 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku. 2014-05-23 13:28:45
dokument Zarządzenie nr 58/2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy biały Bór na rok 2010. 2014-05-23 13:20:33
dokument zarządzenie nr 57/2010 w sprawie wykorzystania samochodu służbowego oraz ustalenie odpłatności za wynajem pojazdu RENAULT TRAFIC. 2014-05-23 13:19:09
dokument Zarządzenie nr 56/2010 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do zasobu Gminy Biały Bór. 2014-05-23 13:17:04
dokument Zarządzenie nr 55/2010 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych. 2014-05-23 13:15:29
dokument Zarządzenie nr 54/2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy biały Bór na rok 2010. 2014-05-23 13:14:15
dokument zarządzenie nr 53/2010 w sprawie przeznaczenia w formie najmu pomieszczenia użytkowego będącego własnością Gminy Biały Bór. 2014-05-23 13:12:46
dokument Zarządzenie nr 52/2010 w sprawie wprowadzenia aneksu nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białym Borze. 2014-05-23 13:10:49
dokument Zarządzenie nr 51/2010 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości będącej własnością Gminy Biały Bór. 2014-05-23 13:09:04
dokument Zarządzenie nr 50/2010 w sprawie normy zużycia paliwa dla pojazdu RENAULT TRAFIC. 2014-05-23 12:55:26
dokument Zarządzenie nr 49/2010 w sprawie powołania Komisji przetargowej. 2014-05-23 12:52:36
dokument Zarządzenie nr 48/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro na dostawę i montaż dźwigu platformowego hydraulicznego pionowego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich - w gotowym szybie murowanym. 2014-05-23 12:51:36
dokument Zarządzenie nr 47/2010 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego XVI Dni Białego Boru. 2014-05-23 12:40:10
dokument Zarządzenie nr 46/2010 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i najmu nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy biały Bór. 2014-05-23 12:37:48
dokument Zarządzenie nr 45/2010 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli podatkowej na terenie Gminy Biały Bór 2014-05-23 12:36:11
dokument Zarządzenie nr 44/2010 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej. 2014-05-23 10:08:33
dokument Zarządzenie nr 43/2010 w sprawie powołania Komisji celem brakowania dokumentów niearchiwalnych. 2014-05-23 10:07:32
dokument Zarzdzenie nr 42/2010 w sprawie powołania zespołu ds.przygotowania do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Biały Bór. 2014-05-23 10:02:28
dokument Zarządzenie nr 41/2010 w sprawie ustalenia opłat za usługi komunalne o charakterze publicznym, polegających na wywozie nieczystości płynnych, świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze. 2014-05-23 10:00:29
dokument Zarządzenie nr 40 A /2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2010. 2014-05-23 09:57:30
dokument Zarządzenie nr 40/2010 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na:"Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w Drzonowie". 2014-05-23 09:56:01
dokument Zarządzenie nr 39/2010 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Białym Borze. 2014-05-23 09:53:04
dokument Zarządzenie nr 38/2010 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych. 2014-05-23 09:51:14
dokument Zarządzenie nr 37/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej. 2014-05-23 09:50:04
dokument Zarządzenie nr 36/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej działek oznaczonych nr 434/3, 434/8, 434/9 położonych w obrębie Drzonowo Gmina Biały Bór na rzecz Gminy Biały Bór. 2014-05-23 09:48:57
dokument Zarządzenie nr 35/2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy biały Bór na rok 2010. 2014-05-23 09:44:08
dokument Zarządzenie nr 34/2010 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na:"Remont budynku Przychodni Zdrowia w Białym Borze". 2014-05-23 09:42:17
dokument Zarządzenie nr 33/2010 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu nie stanowiącego własności pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej poza granice kraju. 2014-05-23 09:40:04
dokument Zarządzenie nr 32/2010 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biały Bór za 2009 rok. 2014-05-23 09:36:21
dokument Zarządzenie nr 31/2010 w sprawie ustalenia stawek najmu za garaże komunalne, lokale użytkowe, obowiązki dzierżawców i najemców tych lokali w budynku przy ul.Nadrzecznej 2a. 2014-05-23 09:31:19
dokument Zarządzenie nr 30/2010 w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości będącej własnością Gminy Biały Bór na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze. 2014-05-23 09:23:51
dokument Zarządzenie nr 29/2010 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych. 2014-05-23 09:20:37
dokument Zarządzenie nr 28/2010 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomość komunalną stanowiącą własność Gminy Biały Bór. 2014-05-23 09:19:27
dokument Zarządzenie nr 27/2010 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na:"Przebudowa drogi wewnętrznej do bloku przy ul.Dworcowej 29 w Białym Borze". 2014-05-23 09:17:37
dokument Zarządzenie nr 26/2010 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na:"Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Miejskiego w Białym Borze". 2014-05-23 09:15:07
dokument Zarządzenie nr 25/2010 w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Szczecinie opracowanych na podstawie wystąpienia pokontrolnego z dnia 12 lutego 2010 roku dotyczących realizacji zadań wynikających z ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym w latach 2007-2010. 2014-05-23 09:11:49
dokument Zarządzenie nr 24/2010 w sprawie powołania Komisji ds. oceny technicznej komunalnych obiektów budowlanych, opiniowania przydziału mieszkań komunalnych oraz planowanych remontów zasobów Gminy. 2014-05-23 08:39:10
dokument Zarządzenie nr 23/2010 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomość komunalną stanowiącą własność Gminy Biały Bór. 2014-05-23 08:33:57
dokument Zarządzenie nr 22 A /2010 w sprawie planów dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej na 2010 rok. 2014-05-23 08:31:03
dokument Zarządzenie nr 22/2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2010. 2014-05-23 08:26:07
dokument Zarządzenie nr 21/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie - przetarg nieograniczony poniżej 14 000 euro na:"Wykonanie wycen nieruchomości i inwentaryzacji obiektów budowlanych na terenie Gminy Biały Bórw roku 2010. 2014-05-23 08:25:01
dokument Zarządzenie nr 20/2010 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na:"Zakup wyposażenia i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Biały Dwór, Trzebiele i Stepień". 2014-05-23 08:21:45
dokument Zarządzenie nr 19/2010 w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie znaku graficznego - logo do identyfikacji wizualnej Miasta i Gminy Biały Bór. 2014-05-23 08:11:31
dokument zarządzenie nr 18/2010 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2014-05-23 08:07:02
dokument Zarządzenie nr 17/2010 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem:"Wiatr, wypadek, ogień, woda - strażak zawsze rękę poda" na szczeblu gminnym. 2014-05-23 08:05:05
dokument Zarządzenie nr 16/2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2010. 2014-05-23 07:55:19
dokument Zarządzenie nr 15/2010 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Biały Bór. 2014-05-22 14:47:27
dokument Zarządzenie nr 15/2010 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Biały Bór. 2014-05-22 14:44:21
dokument Zarządzenie nr 14/2010 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do zasobu Gminy Biały Bór. 2014-05-22 14:32:40
dokument Zarządzenie nr 13/2010 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr4/4 położonej w obrębie 04 miasta Biały Bór. 2014-05-22 14:31:13
dokument Zarządzenie nr 12/2010 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro na zakup samochodu combi 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 2 osób na wózkach inwalidzkich, fabrycznie nowy / rok produkcji 2010. 2014-05-22 14:29:19
dokument Zarządzenie nr 11/2010 w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny i zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: "Kultura fizyczna i sport", "Kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i tradycji", "Ochrona i promocja zdrowia". 2014-05-22 14:15:59
dokument Zarządzenie nr 10/2010 sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Biały Bór. 2014-05-22 14:12:28
dokument Zarządzenie nr 9/2010 w sprawie powołania Komisji Negocjacyjnej. 2014-05-22 14:10:53
dokument Zarządzenie nr 8/2010 w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Biały Bór na rok 2010. 2014-05-22 14:09:33
dokument Zarządzenie nr 7/2010 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Białym Borze do wystawiania i podpisywania ewidencji tytułów wykonawczych i tytułów wykonawczych za nieopłacone mandaty karne. 2014-05-22 14:07:58
dokument Zarządzenie nr 6/2010 w sprawie zmiany składu zespołu spisowego powołanego do przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji majątku Gminy Biały Bór. 2014-05-22 14:04:26
dokument Zarządzenie nr 5/2010 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na: "Przebudowa dróg w miejscowości Drzonowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą". 2014-05-22 13:59:35
dokument Zarządzenie nr 4/2010 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szcunkowej poniżej 14 000 euro na: "Wykonanie usług geodezyjno - kartograficznych na terenie Gminy Biały Bór na rzecz Gminy Biały Bór w 2010 roku". 2014-05-22 13:56:18
dokument Zarządzenie nr 3/2010 w sprawie zmiany składu zespołu spisowego powołanego do przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji majątku Gminy Biały Bór. 2014-05-22 13:52:08
dokument Zarządzenie nr 2/2010 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Biały Bór na rok 2010 z zakresu: "Kultury fizycznej i sportu", "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji", "Ochrony i promocji zdrowia". 2014-05-22 13:50:27
dokument Zarządzenie nr 1/2010 w sprawie przeznaczenia dzierżawy nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Biały Bór 2014-05-22 13:46:48