UCHWAŁA NR XXXV/247/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikacyjnych ponoszonych na realizację zadania pn. ?Zagospodarowanie terenu kształtującego obszar przestrzeni publicznej w Białym Borze-place utwardzone, dojścia? z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013