Kontrole - 2013 rok

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie - kontrola oceny prawidłowości wykonywania przez Burmistrza Białego Boru zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, dotyczącego ewidencji działalności gospodarczej 2014-01-08 23:07:03
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie - kontrola sposobu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim 2014-01-08 23:07:54
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie - kontrola sposobu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Miejską 2014-01-08 23:08:42
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinka - kontrola w świetlicy wiejskiej w Przybrdzie 2014-01-08 23:09:40
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział PROW - kontrola prawidłowości realizacji projektu Budowa placów zabaw na terenie Gminy Biały Bór w miejscowościach Bielica, Biskupice, Biały Dwór, Drzonowo, Dyminek, Kaliska, Kołtki, Przybrda, Sępolno Małe, Sępolno Wielkie, Świerszczewo, Trzebiele 2014-01-08 23:10:57
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział PROW - kontrola prawidłowości realizacji projektu "Budowa dróg wewnętrznych, parkingów wraz z chodnikami przy Zespole Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze" 2014-01-08 23:11:54
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział PROW - kontrola prawidłowości realizacji projektu "Budowa infrastruktury wypoczynkowej i turystycznej kształtującej obszar przestrzeni publicznej w centrum Białego Boru" 2014-01-08 23:13:03
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych 2014-01-08 23:14:06
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku - kontrola świetlicy wiejskiej w Trzebielu 2014-01-08 23:14:52
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinku - kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego przy ul. Rybackiej 4 w Białym Borze 2014-01-08 23:15:52
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku - kontrola zgodności wykonania obiektu budowlanego (rozbudowa Urzędu Miejskiego) z projektem budowlanym 2014-01-08 23:16:50
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział RPO - kontrola realizacji projektu pt. "Przebudowa dróg w miejscowości Sępolno Wielkie wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 2014-01-08 23:17:55
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział PROW - kontrola realizacji projektu pn. "Zagospodarowanie centrum miejscowości Przybrda, Drzonowo, Kaliska, Biała, Kołtki, Sępolno Wielkie, Stepień" 2014-01-08 23:18:50
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie - kontrola projektu pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową" 2014-01-08 23:19:57
Państwowa Inspekcja Pracy Szczecin, oddział w Koszalinie - kontrola stopnia przestrzegania przez pracodawcę przepisów dotyczących zatrudnienia osoby niepełnosprawnej 2014-01-08 23:21:07
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinku - kontrola obiektów małej architektury położonych na placu zabaw, zlokalizowanych na terenie działki nr 63/2 w obrębie i m. Drzonowo, gm. Biały Bór 2014-01-08 23:22:01
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinku - kontrola obiektów małej architektury położonych na placu zabaw, zlokalizowanych na terenie działki nr 65 w obrębie i m. Sępolno Małe, gm. Biały Bór 2014-01-08 23:23:04
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Szczecinie - kontrola prawidłowości realizacji zadań przez straże miejskie (gminne) w zakresie wykorzystywania urządzeń ujawniających i zapisujących za pomocą technik utrwalania obrazów naruszenia przepisów ruchu drogowego 2014-01-08 23:23:54
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie - kontrola płatnika składek w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, ustalania uprawnień do świadczeń z ZUS i wypłacanie tych świadczeń, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń oraz zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych 2014-01-08 23:25:00
Urząd Skarbowy w Szczecinku - sprawdzenie prawidłowości rozliczenia i zasadności zwrotu podatku od towarów i usług za październik 2012r., czerwiec 2013r. i lipiec 2013r. przed dokonaniem zwrotu 2014-01-08 23:26:04
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku - kontrola cmentarza komunalnego w Kołtkach 2014-01-08 23:27:07
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku - kontrola cmentarza komunalnego w Stepieniu 2014-01-08 23:28:02
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku - kontrola cmentarza komunalnego w Grabowie 2014-01-08 23:28:59
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku - kontrola cmentarza komunalnego w Białej 2014-01-08 23:29:43
Sąd Rejonowy w Szczecinku, Kuratora dla osób dorosłych - kontrola szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych, kontrola wyznaczonego zakładu pracy do wykonywania kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej 2014-01-08 23:30:40
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział PROW - kontrola projektu "Stworzenie infrastruktury rekreacyjnej związanej z rozwojem funkcji społeczno-kulturalnej poprzez wykonanie placu zabaw dla dzieci przy Białoborskim Centrum Kultury i Rekreacji" 2014-01-08 23:31:34